1

1Ntawm no yog cov lus uas hais txog lub nroog Nineves thiab yog ib zaj yogtoog uas Nahus tau pom, Nahus nyob hauv lub nroog Elekauses.

Tus TSWV Chim rau Lub Nroog Nineves

  2Tus TSWV uas yog Vajtswv khib
   thiab tsis zam txim rau leejtwg li;
  nws rau txim rau cov neeg uas tawmtsam nws.
  Nws ua pauj rau nws cov yeebncuab vim nws txojkev chim.
  3Tus TSWV yeej tsis chim sai,
   tiamsis nws muaj hwjchim heev,
  thiab nws tsis cia tus neeg txhaum
   dim dawb tsis raug txiav txim.

  Tus TSWV mus txog qhov twg muaj
   nagxob nagcua txog qhov ntawd;
  muaj huab laum nkaus ib yam li tej
   pa av ntawm tus TSWV txhais kotaw!
  4Nws samhwm rau hiavtxwv,
   hiavtxwv cia li qhuav lawm!
  Nws ua rau tej dej nqhuab qhuav tas huv tibsi.
  Tej tiaj nrag hauv tebchaws Npasas qhuav nkig nkuav,
  lub Roob Kalemees qhuav ua av luaj liab ploog,
  thiab tej paj ntoos uas nyob pem
   Lenpanoos ntsws tas.
  5Tej hauv roob siab yuav qeeg ntawm
   tus TSWV xubntiag;
  tej ncov roob yuav yaj tas ntawm nws hauv ntej.
  Thaum tus TSWV tshwm los lub ntiajteb ua zog koog.
  Lub ntiajteb thiab tej neeg tshee laim dais.
  6Thaum tus TSWV chim lawm
   leejtwg thiaj yuav muaj sia nyob?
  Leejtwg thiaj yuav dim tau ntawm nws txoj kev npautaws
   uas txaus ntshai heev?
  Nws txojkev chim uas kub ib yam li
   hluavtaws phwj tuaj,
  tej pobzeb los yuav tawg ua hmoov tas tabmeeg nws.

  7Tus TSWV yog tus uas zoo;
  nws tsomkwm nws haivneeg thaum muaj kev kub ntxhov;
  nws cawm cov neeg uas tig rov qab los cuag nws.
  8Nws rhuav tej yeebncuab
   kom puastsuaj tas
  ib yam li dej huam los tshoob tej
   hmoov av;
  nws muab cov neeg uas tawmtsam
   nws xa mus rau txojkev tuag.
  9Ua li cas nej thiaj ntxeev siab tawmtsam tus TSWV?
  Nws yuav rhuav kom nej puastsuaj tas.
  Tsis muaj leejtwg tawmtsam yeej nws ib zaug li.
  10Nej zoo ib yam li tej hmab pos uas sib qhaib
  thiab tej quavnyab qhuav uas yuav raug hluavtaws kub.

11Tus neeg uas tuav tswvyim ua phem ua qias thiab ntxeev siab tawmtsam tus TSWV twb yog tawm hauv lub nroog Nineves tuaj ntag los sav! 12Tus TSWV hais rau nws haivneeg Yixalayees hais tias, “Txawm yog cov Axilias muaj zog thiab coob heev los lawv yuav raug puastsuaj thiab ploj tas mus. Kuv haivneeg, kuv ua kom nej raug kev txomnyem ntag, tiamsis kuv yuav tsis ua ib zaug ntxiv lawm. 13Nimno kuv yuav txo cov Axilias lub hwjchim uas quab yuam nej kom xaus mus thiab muab lawv tej saw hlau uas khi nej txiav kom tu tas.”
14Tej no yog tej lus uas tus TSWV hais txog cov Axilias hais tias, “Lawv yuav tsis muaj xeebntxwv los ris lawv lub npe mus ntxiv lawm. Kuv yuav muab tej mlom hauv lawv tej vajtswv tej tsev rhuav kom puastsuaj tas. Kuv tabtom npaj ib lub qhov ntxa rau cov Axilias; lawv tsis tsimnyog ua neeg nyob lawm.”
15Saib maj, muaj ib tug xa xov tabtom taug kev saum roob coj xov zoo tuaj lawm! Nws tuaj tshaj tawm txojkev muaj yeej! Cov Yudas, nej cia li npaj ua kevcai noj haus zoo siab thiab muab tej khoom uas nej tau coglus tseg lawm fij rau Vajtswv. Cov neeg siab phem yuav tsis tuaj tua nej lub tebchaws ntxiv li lawm. Lawv twb raug puastsuaj tas lawm!