1

Lus Qhib Thawj

1Phau ntawv no yog tej lus uas Mauxes hais tseg rau cov Yixalayees thaum lawv tseem nyob hauv lub tiaj suabpuam ntawm ntug Dej Yauladees sab hnubtuaj. Lawv nyob hauv lub Hav Yauladees uas ze rau ntawm Xufes uas nyob ntu nruab nrab ntawm lub nroog Palas, Taufees, Lanpas, Haxelaus thiab Dixahas. ( 2Yog sawv kev ntawm lub Roob Xinais taug kev hla cov pov roob hauv tebchaws Edoos mus rau Kades Npane-as, mas yog kaum ib hnub thiaj txog.) 3Hnub xiab ib lub kaum ib hlis ntuj, xyoo plaub caug tom qab uas cov Yixalayees tawm nram tebchaws Iziv los. Mauxes muab Vajtswv tej lus txhua nqe qhia rau cov Yixalayees. 4Tej no yog tom qab uas tus TSWV tau pab cov Yixalayees tua yeej tus Vajntxwv Xihoos uas kav cov Amaules hauv lub nroog Hesenpoos thiab Vajntxwv Aunkas uas kav lub nroog Asetalaus thiab Edeles hauv tebchaws Npasas. 5Thaum cov Yixalayees los nyob hauv tebchaws Mau-am ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj, Mauxes muab Vajtswv tej kevcai los qhia thiab ntuas lawv.
 Mauxes hais tias,
6“Thaum peb tseem nyob nram Roob Xinais, tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv hais rau peb tias, ‘Nej los nyob ntawm lub roob no ntev heev lawm; 7cia li rhuav nej tej tsevntaub thiab khiav tawm qhov chaw no mus. Nej mus rau ntawm lub laj roob hauv tebchaws Amaules thiab tej cheebtsam uas nyob ibncig ntawd, mus rau hauv lub hav Yauladees, mus rau saum lub laj roob thiab hauv tej tiaj nrag, mus rau cheebtsam uas nyob sab qabteb, thiab mus rau tom ntug Hiavtxwv Meditelanes. Mus kom txog rau tebchaws Kana-as thiab dhau mus rau pem tej roob hauv tebchaws Lenpanoos thiab mus kom txog rau ntawm tus Dej Efalates. 8Tagnrho tej no yog lub tebchaws uas kuv uas yog tus TSWV, tau coglus yuav muab rau nej yawgkoob, Anplahas, Ixaj, Yakhauj thiab lawv tej xeebntxwv. Nej cia li mus nyob hauv lub tebchaws ntawd.’ ”

Mauxes Xaiv Cov Txiav Txim

(Khiavdim 18.13-27)

9Mauxes hais rau cov pejxeem hais tias, “Thaum peb tseem nyob ntawm Roob Xinais, kuv hais rau nej hais tias, ‘Kuv tes haujlwm ntau dhau heev lawm; kuv ib leej xwb ua tsis tag. 10Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv pub rau nej huamvam coob npaum li tej hnubqub saum nruab ntug. 11Thov tus TSWV uas yog nej cov yawgkoob tus Vajtswv, pub kom nej huamvam ib txhiab npaug ntxiv, thiab kom nej lub neej vammeej raws li Vajtswv tau coglus tseg lawm. 12Tiamsis kuv ib leeg yuav ua li cas txiav txim tau rau nej, thaum nej muaj kev sib cav sib ceg? 13Nej cia li xaiv ib cov neeg txawj ntse uas paub qabhau, cov txivneej uas muaj tswvyim thiab paub ua haujlwm ntawm txhua xeem tuaj rau kuv, kuv yuav tsa lawv ua cov thawj saib nej.’ 14Nej teb kuv hais tias, nej pom zoo li kuv hais ntawd. 15Yog li ntawd, kuv thiaj tsa cov neeg txawj ntse, cov thawjcoj uas paub ua haujlwm uas nej xaiv hauv nej tej xeem tuaj ua cov coj nej. Ibtxhia saib ib txhiab leej, ibtxhia saib ib puas leej, ibtxhia saib tsib caug leej thiab ibtxhia saib kaum leej. Thiab kuv tseem tsa ntau tus nomtswv ua cov kav nej txhua xeem.
16“Thaum ntawd, kuv qhia rau lawv hais tias, ‘Nej mloog tej lus sib cav sib ceg ntawm cov pejxeem. Nej yuav tsum txiav txim kom ncaj thaum lawv muaj kev sib cav sib ceg, tsis hais nej haivneeg lossis lwm haivneeg uas nrog nej nyob. 17Thaum nej txiav txim, nej tsis txhob xaiv ntsejmuag, nej yuav tsum txiav txim ncaj ncees rau txhua tus, txawm yog nws yuav yog leejtwg los xij. Nej tsis txhob ntshai leejtwg li, rau qhov tej uas nej txiav txim siab yog los ntawm Vajtswv. Yog hais tias muaj tej rooj plaub uas nej hais tsis tau lawm, nej coj tuaj cuag kuv, kuv mam li hais rooj plaub ntawd.’ 18Tib lub sijhawm ntawd, kuv qhia txhua yam uas nej yuav tau ua rau nej.

Tso Neeg Mus Soj Tebchaws

(Teev Npe 13.1-33)

19“Peb ua txhua yam raws li tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv hais kom peb ua. Peb tawm ntawm Roob Xinais mus hla lub tiaj suabpuam uas dav thiab txaus ntshai, mus rau lub laj roob hauv tebchaws Amaules. Thaum peb los txog rau hauv Kades Npane-as, 20-21kuv hais rau nej hais tias, ‘Nimno nej los txog rau ntawm lub laj roob hauv tebchaws Amaules uas tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv, thiab yog peb cov yawgkoob tus Vajtswv muab rau peb lawm. Nej tsa muag saib lub tebchaws ntawd. Nej cia li mus nyob hauv raws li tus TSWV hais rau nej lawm. Nej tsis txhob ntau siab yau lossis ntshai.’
22“Tiamsis nej tuaj cuag kuv thiab hais tias, ‘Cia peb tso ib pab txivneej mus soj lub tebchaws thiab rov qab los qhia rau peb, peb thiaj li paub kev mus thiab saib lawv tej nroog zoo li cas.’
23“Peb pom hais tias, qhov ntawd yog qhov uas zoo thiab tsimnyog ua, kuv thiaj li xaiv tau kaum ob leeg txivneej, ib xeem ib leeg. 24Lawv taug lub laj roob mus txog rau ntawm lub Hav Esekaus, thiab soj thoob plaws lub hav ntawd. 25Lawv de tau tej txiv hmab txiv ntoo hauv lub tebchaws ntawd coj los qhia rau peb, thiab hais rau peb tias lub tebchaws uas tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv muab rau peb ntawd, av rog thiab zoo qoobloo kawg li.
26“Tiamsis nej ntxeev siab thiab tsis mloog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tej lus, thiab tsis kam mus rau hauv lub tebchaws ntawd. 27Nej ib leeg yws rau ib leeg hauv nej tej tsevntaub hais tias: ‘Yog tus TSWV ntxub peb, nws thiaj coj peb khiav tawm nram tebchaws Iziv los thiab muab peb cob rau cov neeg Amaules, kom lawv muab peb tua tuag tas xwb. 28Peb yuav mus rau hauv lub tebchaws ntawd ua dabtsi? Peb ntshai kawg li. Thaum peb hnov cov neeg uas peb tso mus ntawd rov los qhia rau peb hais tias, cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws ntawd, lawv loj, siab thiab muaj zog tshaj peb, lawv tej nroog muaj ntsa yeej xov siab rau saum nruab ntug, thiab lawv pom cov neeg ntawd loj kawg li!’
29“Tiamsis kuv hais rau nej hais tias, ‘Tsis txhob ntshai cov neeg ntawd, 30tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav coj nej kev mus, thiab nws yuav pab kom nej tua cov yeebncuab ntawd ib yam li nej pom nws ua nyob nram tebchaws Iziv, 31thiab nram tiaj suabpuam. Nej twb pom hais tias, nws coj nej taug kev kaj siab lug los txog rau ntawm no, ib yam li leej txiv puag rawv nws tus menyuam.’ 32Tiamsis nej tsis mloog tej lus uas kuv hais, thiab tsis cia siab rau tus TSWV, 33txawm li ntawd los tus TSWV tseem mus ua nej ntej, nrhiav chaw rau nej so. Nws mus ua nej ntej coj nej txoj haukev, nws ua tus nplaim hluavtaws rau nej pom kev thaum tsaus ntuj thiab ua tauv huab roos nej thaum nruab hnub.

Tus TSWV Rau Txim rau Cov Yixalayees

(Teev Npe 14.20-45)

34“Tus TSWV hnov tej lus uas nej yws lawm, nws chim heev, nws thiaj li coglus hais tias, 35‘Nej tiam neeg siab phem no yuav tsis muaj ib tug tau mus nyob hauv lub tebchaws av rog thiab zoo qoob uas kuv coglus tseg yuav muab rau nej cov yawgkoob li. 36Tsuas yog Yefunes tus tub Kalej thiaj yuav tau mus nyob hauv lub tebchaws ntawd xwb. Nws muab siab npuab kuv, thiab kuv yuav muab lub tebchaws uas nws mus soj ntawd rau nws thiab nws cov xeebntxwv.’ 37Twb yog vim nej, tus TSWV thiaj li chim rau kuv thiab hais tias, ‘Mauxes, koj yuav tsis tau mus nyob hauv lub tebchaws ntawd. 38Tiamsis koj yuav tau txhawb Noos tus tub Yausuas zog, nws yog tus pab koj. Nws yuav coj cov Yixalayees mus nyob hauv lub tebchaws ntawd.’
39“Ces tus TSWV hais rau peb sawvdaws hais tias, ‘Nej cov menyuam tseem yau uas tsis tau paub qhov phem qhov zoo, yog cov menyuam uas nej hais tias yuav raug nej cov yeebncuab ntes, lawv thiaj yog cov uas yuav tau mus nyob hauv lub tebchaws ntawd. Kuv yuav muab lub tebchaws ntawd rau lawv, thiab lawv yuav tau mus nyob hauv. 40Tiamsis nej cov ko, nej cia li tig rov qab mus rau tom tiaj suabpuam uas yog txojkev mus rau Hiavtxwv Liab.’
41“Nej teb hais tias, ‘Mauxes, peb tau ua txhaum rau tus TSWV lawm tiag. Tiamsis nimno peb yuav mus tua lub tebchaws ntawd, raws li tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv tau hais rau peb lawm.’ Ces nej txhua tus txawm cia li npaj mus ua rog, rau qhov nej xav hais tias nce mus puav lub laj roob ntawd yuav yoojyim heev.
42“Tiamsis tus TSWV hais rau kuv hais tias, ‘Koj yuav tsum txwv tsis txhob pub lawv mus tua cov yeebncuab, rau qhov kuv tsis nrog lawv, nyob tsam lawv cov yeebncuab tua yeej lawv.’ 43Kuv hais rau nej raws li uas tus TSWV kom kuv hais, tiamsis nej tsis tig pobntseg mloog li. Nej ntxeev siab rau tus TSWV, thiab vim nej khavtheeb, nej thiaj nce mus rau saum lub laj roob lawm. 44Cov Amaules uas nyob saum tej laj roob tuaj tawmtsam nej ib yam li xub ntab ya tuaj. Lawv caum nej tua los ti nkaus rau ntawm Haumas, thiab lawv tua yeej nej saum lub laj roob hauv tebchaws Edoos. 45Nej thiaj li quaj thov tus TSWV pab, tiamsis nws tsis mloog thiab tsis quavntsej nej li.

Ntau Xyoo Hauv Tiaj Suabpuam