1

1Kuv yog Paulus thiab Timautes uas yog Yexus Khetos ob tug tubtxib, wb sau tsab ntawv no xa tuaj rau nej txhua tus ntseeg Vajtswv uas nyob hauv lub nroog Filipis uas koom nrog Yexus Khetos, thiab cov txwjlaug uas saib cov ntseeg thiab cov uas pab ua Vajtswv txoj haujlwm:
2Thov Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv thiab Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej, thiab pab kom nej tau zoo nyob kaj siab lug.

Paulus Thov Vajtswv Pab Cov Ntseeg

3Txhua zaus uas kuv nco txog nej sawvdaws, kuv nco ntsoov ua kuv tus Vajtswv tsaug; 4thiab txhua zaus uas kuv thov Vajtswv pab nej, kuv zoo siab kawg li, 5rau qhov nej tau pab kuv ua tes haujlwm uas qhia txojmoo zoo, txij thaum hauvpaus los txog niaj hnub nimno. 6Yog li ntawd kuv thiaj cia siab hais tias, Vajtswv tus uas pib ua haujlwm zoo rau hauv nej lub siab lawm, nws yeej yuav ua kom tes haujlwm ntawd tiav rau hnub uas Yexus Khetos los. 7Qhov uas kuv nco ntsoov nej txhua tus ntawd yeej tsimnyog lawm, rau qhov kuv hlub nej txhua tus! Nej sawvdaws puavleej nrog kuv tau txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau kuv, tsis hais thaum kuv raug kaw rau hauv tsev lojcuj thiab thaum luag tso kuv tawm los hais daws tej uas luag thuam txojmoo zoo, thiab ua kom sawvdaws paub hais tias txojmoo zoo yeej tseemceeb. 8Qhov uas kuv hais rau nej hais tias, kuv hlub nej ib yam li Yexus Khetos hlub, Vajtswv yeej paub hais tias kuv hais tseeb.
9Tej lus uas kuv thov Vajtswv pab nej, kuv thov kom nej ib tug txawj hlub ib tug heev zuj zus, kom nej paub tseeb thiab totaub txhua yam huv tibsi. 10Kuv thov Vajtswv pab nej li ntawd, nej thiaj li yuav paub hais tias yam twg yog yam uas zoo dua ntais. Yog nej paub li ntawd lawm, ces thaum txog Hnub uas Yexus Khetos rov qab los, nej thiaj yuav zoo kawg nkaus tsis muaj ib qho txhaum li. 11Twb yog vim Yexus Khetos nyob hauv nej lub siab lawm, nej thiaj ua tau nej lub neej zoo kawg nkaus rau Vajtswv tau ntsejmuag.

Paulus ua Lub Neej Rau Yexus Khetos Tau Ntsejmuag

12Cov kwvtij, kuv xav qhia rau nej paub hais tias tej kev tsimtxom uas kuv raug, tej ntawd twb ua rau txojmoo zoo nrov ncha mus thoob plaws qhov txhia chaw lawm. 13Vim kuv raug kev tsimtxom, cov tubrog uas zov huabtais tsev thiab txhua tus uas nyob ntawm no, lawv thiaj paub hais tias, qhov uas kuv raug kaw hauv tsev lojcuj ntawd, twb yog vim kuv ua Yexus Khetos tus tubtxib. 14Thiab qhov uas kuv raug kaw hauv tsev lojcuj ntawd, qhov ntawd ua rau cov kwvtij ntseeg muab siab rau ntseeg tus Tswv heev ntxiv, thiab ua rau lawv muaj lub siab tawv mus qhia Vajtswv txojlus tsis ntshai leejtwg li.
15Muaj qee leej qhia Yexus Khetos zaj, rau qhov lawv khib thiab lawv nyiam sib cav sib ceg, tiamsis muaj qee leej muaj lub siab ncaj qhia tiag tiag. 16Lawv cov no hlub kuv lawv thiaj qhia li ntawd, rau qhov lawv yeej paub hais tias, Vajtswv tsa kuv ua tus uas teb cov neeg uas thuam txojmoo zoo. 17Tiamsis cov neeg uas tsis muaj lub siab ncaj qhia, lawv qhia kom sawvdaws qhuas lawv xwb; lawv xav hais tias lawv yuav ua kom kuv hajyam nyuaj siab heev, thaum uas kuv tseem raug kaw hauv tsev lojcuj no.
18Txawm yog lawv muaj lub siab ncaj qhia lossis tsis muaj los kuv yeej tsis poob siab li. Tsuav yog lawv qhia Yexus Khetos zaj rau txhua qhov xwb, ces kuv yeej zoo siab lawm. Thiab kuv yuav niaj hnub zoo siab, 19rau qhov kuv paub hais tias vim nej thov Vajtswv pab kuv, thiab vim Yexus Khetos tus Ntsujplig pab kuv, luag yeej yuav tso kuv tawm hauv tsev lojcuj xwb. 20Rau qhov kuv yeej cia siab hais tias Vajtswv yuav pab kom kuv tsis ua ib yam dabtsi rau kuv txajmuag li. Nws yuav pab kom kuv muaj lub siab tawv qhia tsis hais nimno lossis thaum twg li, kuv lub neej thiaj yuav ua rau Yexus Khetos tau ntsejmuag. Txawm yog kuv yuav ciaj thiab yuav tuag los kuv yeej yuav ua kuv lub neej kom Yexus Khetos tau ntsejmuag. 21Thaum kuv tseem ua neej nyob no, kuv nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, thaum kuv tuag los kuv yeej yuav mus nrog Yexus Khetos nyob. 22Kuv xav mus nrog Yexus Khetos nyob, tiamsis yog kuv tes haujlwm hauv ntiajteb no tseem muaj nqis, yog li ntawd kuv tsis paub hais tias xyov kuv yuav xaiv txoj twg thiaj li zoo. 23Kuv ua ob lub siab. Kuv muaj ib lub siab xav tso lub ntiajteb no tseg thiab mus nrog Yexus Khetos nyob ntshai yuav zoo dua; 24tiamsis yog kuv nyob pab nej yuav muaj nqis rau nej heev. 25Thaum kuv paub tseeb li no lawm, kuv thiaj xav hais tias kuv yuav tsum nrog nej nyob pab nej, kom nej zoo siab rau tej uas nej twb ntseeg lawm, 26yog li ntawd thaum kuv rov qab tuaj nrog nej nyob, nej cov uas ntseeg Yexus Khetos, nej yuav zoo siab kawg li.
27Tiamsis qhov tseemceeb nej yuav tsum ua nej lub neej raws li Yexus Khetos txojmoo zoo, yog nej ua li ntawd txawm yog kuv tuaj xyuas nej thiab tsis tuaj los kuv yuav tau hnov xov hais tias, nej muab siab rau ntseeg thiab ua ib lub siab tawmtsam yeebncuab kom yeebncuab tsis txhob rhuav tau txojmoo zoo uas nej ntseeg. 28Nej tsis txhob ntshai cov neeg uas ua yeebncuab rau nej; yog nej ua siab tawv qhawv, lawv thiaj paub hais tias lawv yuav kov tsis yeej nej, nej yuav kovyeej lawv, rau qhov Vajtswv yuav pab kom nej kovyeej lawv. 29Txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau nej twb yog qhov uas nws hu nej los ua Yexus Khetos txoj haujlwm. Nej cov uas ua nws txoj haujlwm, tsis yog nej ntseeg nws xwb, tiamsis nej tseem yuav raug kev txomnyem thiab. 30Nimno nej yuav tsum tawmtsam ib yam li uas nej twb pom kuv tawmtsam los lawm, thiab raws li nej tau hnov hais tias kuv tseem tabtom tawmtsam.