26

Dawid Pap Brơi Tơlơi Hơdip Saul Dơ̆ng

1Ƀing mơnuih mơ̆ng plei pơnăng Zip nao pơ Saul amăng plei pơnăng Gibeah laih anŭn laĭ tui anai, “Sĭt yơh Dawid hlak dŏ kơdŏp ƀơi bŏl čư̆ Hakilah, jing anih anăp nao pơ anih Yesimôn mơ̆n.”
2Tui anŭn, Saul trŭn nao pơ tơdron ha̱r Zip hrŏm hăng klâo-rơbâo čô tơhan khĭn kơtang amăng ƀing Israel kiăng hơduah kơsem Dawid pơ anŭn. 3Saul pơdơ̆ng đĭ anih jưh ñu jĕ ƀơi jơlan nao pơ bŏl čư̆ Hakilah anăp nao pơ anih Yesimôn, samơ̆ Dawid dŏ amăng tơdron ha̱r. Tơdang ñu ƀuh Saul đuaĭ tui ñu pơ anih anŭn, 4ñu pơkiaŏ nao ƀing ep kơsem kiăng thâo krăn Saul hơmâo rai laih aka.
5Giŏng anŭn, Dawid tơbiă nao pơ anih Saul hơmâo jưh laih. Ñu ƀuh anih Saul hăng Abner jing ană đah rơkơi Nêr, khua git gai ƀing ling tơhan, hơmâo pĭt đih laih. Saul hlak đih pĭt gah lăm anih jưh laih anŭn hơmâo ƀing ling tơhan dŏ jưh jum dar ñu.
6Giŏng anŭn, Dawid tơña Ahimelek, jing mơnuih Hit, laih anŭn Abisai, jing ană đah rơkơi HʼZeruyah, tui anai, “Hlơi či nao hrŏm hăng kâo kiăng mŭt amăng anih jưh pơ anih Saul anŭn lĕ?” HʼZeruyah jing amĭ kơ Yôab hăng Abisai.
 Abisai laĭ glaĭ tui anai, “Kâo yơh či nao hrŏm hăng ih.”
7Tui anŭn, Dawid hăng Abisai nao pơ anih jưh tơdang mlam, pơ anŭn yơh Saul hlak pĭt pơ gah lăm anih jưh, tơbăk ñu hơtŏp ƀơi lŏn jĕ akŏ ñu. Abner laih anŭn ƀing ling tơhan hlak pĭt jum dar ñu.
8Abisai laĭ kơ Dawid tui anai, “Hrơi anai Ơi Adai hơmâo jao hĭ laih rŏh ayăt ih amăng tơngan tơlơi dưi ih. Ră anai brơi bĕ kâo klâŏ ñu ƀơi lŏn anai hăng sa wơ̆t hơtŏp klâŏ hăng tơbăk kâo anai; kâo ƀu či klâŏ dua wơ̆t ôh.”
9Samơ̆ Dawid laĭ kơ Abisai tui anai, “Anăm pơdjai hĭ ñu ôh! Sĭt Yahweh či pơkơhma̱l hĭ hlơi pô ngă sat kơ pơtao, jing pô Ñu hơmâo trôč ruah laih kiăng kơ jing pơtao yơh.” 10Dawid laĭ dơ̆ng tui anai, “Kâo ƀuăn hăng Yahweh hơdip, Yahweh pô yơh či pơrai hĭ ñu; mông ñu truh laih anŭn ñu či djai hĭ ƀôdah ñu či nao amăng tơdron blah hăng djai hĭ yơh. 11Samơ̆ Yahweh khă kâo, ƀu dưi yơr tơngan ngă sat ôh kơ pô Yahweh hơmâo trôč ruah laih. Ră anai, mă tŭ bĕ tơbăk laih anŭn ge̱t ia jĕ ƀơi akŏ ñu anŭn laih anŭn tơbiă bĕ ta.”
12Tui anŭn, Dawid mă tơbăk laih anŭn sa boh ge̱t ia jĕ akŏ Saul hăng đuaĭ hĭ. Ƀu hơmâo hlơi pô ƀuh ƀôdah thâo krăn kơ tơlơi anŭn ôh, kŏn hơmâo sa čô mơdưh lơi. Abih bang ƀing gơñu hlak pĭt yuakơ Yahweh hơmâo ngă laih kơ ƀing gơñu pĭt wơr.
13Giŏng anŭn, Dawid găn nao pơ anih gah adih laih anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi kơčŏng bŏl čư̆ ataih ƀiă; hơmâo sa rơhaih prŏng kơplăh wăh ƀing gơñu. 14Dawid iâu kraih kơ ƀing ling tơhan laih anŭn kơ Abner jing ană đah rơkơi Nêr tui anai, “Ih či laĭ glaĭ kơ kâo mơ̆, Ơ Abner?”
 Abner laĭ glaĭ tui anai, “Hlơi ih, jing pô iâu kơ pơtao lĕ?”
15Dawid laĭ tui anai, “Sĭt yơh ih jing sa čô mơnuih yom pơphan laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh hrup hăng ih amăng ƀing Israel anai. Yua hơget ih ƀu gak wai khua ih, jing pơtao anŭn lĕ? Hơmâo mơnuih nao kiăng pơrai hĭ khua ih, pơtao anŭn. 16Hơget tơlơi ih hơmâo ngă laih, jing tơlơi ƀu hiam ôh. Kâo ƀuăn hăng Yahweh hơdip, ih wơ̆t hăng ƀing ling tơhan ih năng tŭ tơlơi djai yơh, yuakơ ƀing gih ƀu gak wai khua gih ôh, jing pô Yahweh hơmâo trôč ruah laih. Lăng bĕ jum dar ƀing gih, pơpă tơbăk laih anŭn ge̱t ia pơtao pioh jĕ akŏ ñu lĕ?”
17Saul thâo krăn hiăp Dawid laih anŭn ñu laĭ tui anai, “Anŭn jing hiăp ih hă, Ơ Dawid ană kâo hơi?” Dawid laĭ glaĭ tui anai, “Ơ djơ̆ yơh, Ơ pơtao, khua kâo hơi.” 18Giŏng anŭn, ñu laĭ dơ̆ng tui anai, “Yua hơget ih kiaŏ mă ding kơna ih anai lĕ? Hơget tơlơi kâo hơmâo ngă laih lĕ, laih anŭn hơget tơlơi soh kâo pơsoh laih lĕ? 19Ră anai rơkâo kơ ih, Ơ pơtao khua kâo hơi, hơmư̆ bĕ kơ tơlơi pơhiăp ding kơna ih anai. Tơdah Yahweh hơmâo pơtrŭt laih ih kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo, tui anŭn rơkâo kơ Ñu mă tŭ sa gơnam pơyơr bĕ. Samơ̆ tơdah, ƀing mơnuih hơmâo pơtrŭt laih ih kiăng kơ ngă tơlơi anŭn, brơi bĕ kơ ƀing gơñu mă tŭ tơlơi hơtŏm păh ƀơi anăp Yahweh! Ră anai ƀing gơñu hơmâo puh pơđuaĭ hĭ laih kâo mơ̆ng anih lŏn kŏng ngăn pha brơi kơ kâo amăng lŏn kŏng ngăn Yahweh anai; giŏng anŭn ƀing gơñu laĭ, ‘Nao kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng bĕ.’ 20Ră anai, anăm brơi ôh drah kâo tuh ƀơi lŏn ataih hĭ mơ̆ng anăp Yahweh. Pơtao ƀing Israel hơmâo tơbiă rai laih kiăng hơduah sem sa čô ƀu yom pơphan kar hăng hơduah sa drơi kơtâo asâo, jing kar hăng sa čô lua mă čim glai amăng čư̆ čan adih yơh.”
21Giŏng anŭn, Saul laĭ tui anai, “Kâo hơmâo soh laih. Wơ̆t glaĭ bĕ, Ơ Dawid ană kâo hơi. Yuakơ ih hơmâo pơyom laih tơlơi hơdip kâo hrơi anai, kâo ƀu či hơduah ngă sat kơ ih dơ̆ng tah. Sĭt yơh kâo hơmâo ngă laih kar hăng mơnuih mlŭk laih anŭn pơsoh hĭ prŏng prin.”
22Dawid laĭ glaĭ tui anai, “Anai yơh jing tơbăk pơtao. Brơi bĕ sa čô hlak ai amăng ƀing gih rai mă ñu bĕ. 23Yahweh či bơni hiam kơ ƀing hlơi pô yuakơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng laih anŭn tơlơi tŏng ten gơñu yơh. Yahweh jao hĭ laih ih amăng tơngan tơlơi dưi kâo hrơi anai, samơ̆ kâo ƀu či yơr tơngan kâo ngă sat kơ pô Yahweh hơmâo trôč ruah laih ôh. 24Sĭt yơh tơdang kâo pơyom kơ tơlơi hơdip ih hrơi anai, tui anŭn mơ̆n rơkâo kơ Yahweh pơyom tơlơi hơdip kâo laih anŭn pơklaih hĭ kâo mơ̆ng abih bang tơlơi rŭng răng.”
25Giŏng anŭn, Saul laĭ kơ Dawid, “Rơkâo kơ ih hơmâo tơlơi bơni hiam, Ơ Dawid ană kâo hơi, ih či ngă khul tơlơi prŏng prin laih anŭn dưi hĭ yơh.”
 Tui anŭn, Dawid đuaĭ nao jơlan ñu pô laih anŭn Saul wơ̆t glaĭ pơ sang yơh.