1

  1Zaj nkauj zoo tshaj plaws uas Xalumoos sau.

Thawj Zaj Nkauj

Tus Hluas Nkauj

  2Cia koj lub qhovncauj nwj kuv;
   koj txojkev hlub zoo tshaj tej cawv txiv hmab.
  3Koj lub cev tsw qab ntxiag;
  thaum hais txog koj lub npe kuv nco
   txog koj tus ntxhiab.
  Tsis muaj ib tug pojniam uas yuav
   tsis nyiam koj li.
  4Coj kuv nrog koj, thiab wb cia li
   khiav mus;
  cia li ua kuv tus vajntxwv thiab coj
   kuv mus rau hauv koj chav pw.
  Wb yuav muaj kev zoo siab ua ke,
   wb yuav qhuas txojkev hlub tshaj tej cawv txiv hmab.
  Twb yog vim li no txhua tus pojniam
   thiaj nyiam koj ua luaj!
  5Ib tsoom pojniam uas nyob hauv lub
   nroog Yeluxalees,
  kuv dub doog tiamsis zoo nkauj heev,
   kuv dub ib yam li tej tsevntaub
  uas nyob tom tiaj suabpuam Kedas,
   tiamsis kuv zoo nkauj ib yam li tej
  ntaubtsuj hauv vajntxwv Xalumoos
   lub loog.
  6Tsis txhob saib tsis taus kuv,
   vim kuv lub cev dub doog,
  rau qhov tshav ntuj ziab kuv thiaj
   hiav tawv.
  Kuv cov nus chim rau kuv thiab
   yuam kuv mus tu vaj txiv hmab,
  kuv thiaj tsis muaj sijhawm tu kuv
   lub cev.
  7Tus uas kuv hlub, cia li qhia rau kuv saib,
  koj yuav coj koj pab yaj mus noj zaub qhov twg?
  Thaum tavsu koj cov tsiaj yuav mus so qhov twg?
  Vim li cas kuv thiaj yuav tsum tuaj
   nrhiav koj hauv luag lwm pab neeg zov yaj?

Tus Hluas Nraug

  8Tus hluas nkauj uas kuv hlub tshaj plaws,
   koj puas paub qhov chaw?
  Koj cia li raws pab yaj no qab,
   nrhiav lub tshav zaub rau koj
  cov tshis uas nyob ze ntawm cov yug yaj tej tsev ntaub.

  9Tus uas kuv hlub, koj ntxim cov
   txivneej siab
  npaum nkaus li tus maum nees ntxim
   cov txivnees xob uas luag Falaus
   tej tsheb nees siab ntag.
  10Koj cov plaubhau zoo nkauj ntev
   npwsloo npog koj lub plhu
  thiab dauv mus rau ntawm koj lub cajdab
   ib yam li tej saw uas zoo nkauj.
  11Tiamsis peb yuav ua ib txoj saw kub
   uas muab tej qe nyiaj dai rau rau koj coj.

Tus Hluas Nkauj

  12Kuv tus vajntxwv tabtom pw saum
   nws lub txaj qhuas,
  thiab kuv cov tshuaj tsw qab, tsw
   qab ntxiag puv tsev.
  13Tus uas kuv hlub muaj lub hnab tshuaj mules
  uas tsw qab ntxiag rau kuv thiab pw rawv hauv kuv lub xubntiag.
  14Tus uas kuv hlub zoo ib yam li tej paj nroj qus
  uas tawg nyob hauv lub vaj txiv hmab hauv Enkedis.

Tus Hluas Nraug

  15Tus uas kuv hlub, ua cas koj yuav
   zoo nkauj ua luaj;
  koj muaj sais muag ntxim hlub kawg
   li!

Tus Hluas Nkauj

  16Tus uas kuv hlub, ua li cas koj yuav
   zoo nraug tas npaud;
  ua li cas koj yuav ua rau kuv zoo siab
   ua luaj!
  Tej nroj ntsuab yuav ua wb lub chaw
   pw;
  17tej ntoo ciab yuav ua wb tej nqaj
   tsev,
  thiab tej ntoo thuv yuav ua wb daim
   vuas nthab.