1

DANIYEES THIAB NWS COV PHOOJYWG

(Daniyees 1.1–6.28)

Cov Tub Hluas Hauv Nenpukajnexales Lub Loog

1Thaum uas Yehauyakhees ua vajntxwv kav tebchaws Yudas tau peb xyoos lawm, Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos tau tuaj vij thiab tua lub nroog Yeluxalees. 2Tus TSWV cia Nenpukajnexales tuaj ntes tau Vajntxwv Yehauyakhees thiab coj qee yam khoom tseemceeb uas nyob hauv lub Tuamtsev mus lawm. Nws tseem ntes tau ib co neeg coj mus rau tim nws lub tsev teev dab uas nyob hauv lub nroog Npanpiloos thiab muab tej khoom tseemceeb ntawd mus tso rau hauv tej chav rau khoom hauv lub tsev teev dab ntawd.
3Vajntxwv Nenpukajnexales samhwm kom Asenpenas uas yog tus thawj saib nws lub loog mus xaiv cov tub hluas Yixalayees uas lawv ntes tau los ntawd qee leej uas yog cajces vajntxwv thiab yog cajces ua nom ua tswv tuaj kawm txujci. 4Cov hluas ntawd yuav tsum yog cov uas zoo nraug, muaj tswvyim zoo, kawm paub ntau yam, kawm tau sai thiab yog neeg tsis muaj mob, lawv thiaj li yuav mus ua taus haujlwm nyob hauv vajntxwv lub loog. Asenpenas yuav tsum tau qhia cov hluas ntawd kom txawj nyeem thiab sau tau cov neeg Npanpiloos cov ntawv. 5Vajntxwv hais kom luag niaj hnub muab zaub mov thiab cawv txiv hmab uas qab heev, ib yam li cov uas luag muab rau cov neeg uas nyob hauv vajntxwv lub loog noj thiab haus, rau cov hluas ntawd noj thiab haus. Thaum lawv kawm puv peb lub xyoos thiab tiav lawm, yuav coj lawv mus cuag vajntxwv. 6Cov hluas uas luag xaiv mus ntawd muaj npe li nram no: Daniyees, Hananiyas, Misayees thiab Axaliyas lawv cov no puavleej yog xeem Yudas. 7Tus thawjcoj uas saib vajntxwv lub loog muab lawv tis dua npe hu li no: Npeetesaxas, Sadalas, Mesakas thiab Anpenekaus.
8Daniyees tsis xav ua rau nws lub cev tsis huv, nws thiaj xav hais tias nws yuav tsis noj tej zaub mov thiab tsis haus tej cawv txiv hmab uas nyob hauv vajntxwv lub loog. Yog li ntawd, nws thiaj thov kom Asenpenas pab nws. 9Vajtswv ua rau Asenpenas nyiam thiab hlub Daniyees. 10Asenpenas tseem ntshai vajntxwv thiab, nws thiaj hais rau Daniyees hais tias, “Vajntxwv hais kom koj noj thiab haus tej no. Yog koj tsis noj, thaum vajntxwv pom hais tias koj tsis puv li lwm tus tub hluas, tej zaum vajntxwv yuav muab kuv tua povtseg los tsis paub.”
11Yog li ntawd, Daniyees thiaj mus cuag tus uas Asenpenas tsa ua tus saib Daniyees thiab nws peb tug phoojywg. 12Daniyees hais tias, “Thov cia koj sim peb; koj muab zaub mov rau peb noj thiab muab dej rau peb haus mus txog kaum hnub tso. 13Ces koj ua tib zoo ntsia peb thiab cov tub hluas uas noj vajntxwv tej zaub mov saib peb txawv lawv li cas los tsis txawv, koj thiaj paub hais tias tsimnyog yuav tsum noj yam dabtsi zoo dua.”
14Tus uas saib Daniyees lawv thiaj pom zoo cia lawv sim kaum hnub saib zoo li cas. 15Thaum puv kaum hnub lawm ua ciav nws pom hais tias Daniyees lawv puv thiab muaj zog tshaj cov tub hluas uas noj vajntxwv tej zaub mov. 16Yog li ntawd, tus uas saib Daniyees lawv, thiaj tsis muab vajntxwv tej zaub mov rau lawv noj lawm, tiamsis nws muab zaub, mov thiab dej rau lawv noj thiab haus lawm xwb.
17Vajtswv pub plaub tug hluas ntawd muaj kev txawj ntse, kawm ntawv tau zoo thiab paub ntau yam txujci. Thiab Vajtswv tseem pub rau Daniyees txawj txhais tej yogtoog thiab tej npau suav.
18Thaum txwm nkaus peb lub xyoos uas vajntxwv teem cia lawm, Asenpenas txawm coj tagnrho cov tub hluas uas nws xaiv ntawd mus cuag Vajntxwv Nenpukajnexales. 19Vajntxwv nrog lawv txhua tus tham mas nws pom hais tias Daniyees, Hananiyas, Misayees thiab Axaliyas lawv ntse tshaj lwm tus; vajntxwv thiaj muab lawv los ua haujlwm nyob hauv nws lub loog. 20Txhua yam uas vajntxwv nug lawv, lawv paub tagnrho. Vajntxwv pom hais tias lawv plaub leeg ntawd teb tau zoo dua cov neeg uas txawj saib tes lossis txawj ua yeessiv uas nyob hauv vajntxwv lub tebchaws kaum npaug lawm. 21Daniyees ua haujlwm nyob hauv vajntxwv lub loog mus txog thaum Xailas uas yog tus huabtais kav tebchaws Pawxias tuaj tua yeej thiab txeeb tau lub tebchaws Npanpiloos.