1

Lub Neej Tsis Muaj Qabhau

1Ntawm no yog tus neeg Txawj Ntse tej lus, nws yog Daviv tus tub uas ua vajntxwv nyob hauv lub nroog Yeluxalees.
2Tus neeg Txawj Ntse hais tias tsis muaj qabhau, tsis muaj qabhau li! Kev ua neej nyob yeej tsis muaj qabhau! Txhua yam yeej tsis muaj qabhau li. 3Qhov uas neeg sib zog ua haujlwm hnyav tiv tshav tiv nag hauv qab ntuj no ua rau lawv tau dabtsi los ntawm tej haujlwm uas lawv ua ntawd? 4Ib tiam tas tshwm dua ib tiam tuaj, tiamsis lub ntiajteb tseem nyob li qub. 5Lub hnub txawj tawm tuaj thiab txawj rov qab mus rau ntawm qhov chaw uas nws tawm tuaj, thiab rov tawm tuaj dua. 6Cua ntsawj mus rau nram qab ntug thiab ntsawj rov los rau pem hauv ntuj, cua ntsawj mus ntsawj los thiab ntsawj rov los rau qhov qub. 7Txawm yog txhua tus dej ntws mus rau hauv hiavtxwv los hiavtxwv kuj tsis puv li. Tej dej ntawd ntws rov rau pem hauv dej thiab ntws rov los rau qhov qub xwb. 8Txhua tsav yam ua rau kuv txog siav tas, kuv hais lus tsis puv pa li. Lub qhovmuag tseem ntsia tsis tau txaus thiab lub qhovntsej los mloog tsis tau dhuav. 9Tej xwmtxheej uas twb tshwm tas los lawm, los kuj yog tej uas tseem yuav tshwm los dua. Tej uas twb ua tas los lawm, los kuj yog tej uas tseem yuav ua dua thiab. Yeej tsis muaj ib yam dabtsi uas yog yam tshiab nyob hauv qab ntuj no li. 10Luag hais tias, “Saib maj, yam no yog ib yam tshiab!” Tiamsis tej ntawd twb yog tej uas xub muaj ua ntej peb nyob lawm. 11Tiam no tsis muaj leejtwg yuav nco tau tej thaum ub, thiab tej neeg uas tseem yuav yug los yeej tsis muaj leejtwg yuav nco tau tej xwm uas muaj hnub no thiab yav tas los.

Tej Uas Tus Neeg Txawj Ntse Raug Los Lawm

12Kuv uas yog tus neeg Txawj Ntse, kuv tau ua vajntxwv kav cov Yixalayees nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 13Kuv siv kuv tej kev txawj ntse los nrhiav thiab tshawb txhua yam uas muaj nyob hauv lub qab ntuj no; kuv pom hais tias Vajtswv muab lub nra hnyav heev rau neeg ris.
14Kuv twb pom txhua yam uas neeg ua nyob hauv qab ntuj no, kuv paub hais tias txhua yam uas lawv ua ntawd yeej tsis muaj qabhau li, tsuas zoo ib yam li caum cua xwb. 15Yam uas nkhaus lawm muab ua kom ncaj tsis tau; yam uas muaj tsis txwm yeej suav tsis tau ua kom txwm.
16Kuv xav hais tias, “Kuv yog tus uas txawj ntse tshaj lwm tus uas ua vajntxwv nyob hauv lub nroog Yeluxalees uas nyob ua ntej kuv lawm. Kuv paub tej tswvyim thiab kev txawj ntse tseeb kawg li.” 17Kuv npaj siab kawm kev txawj ntse, kev ruam, tswvyim thiab kev vwm saib txawv li cas. Tiamsis kuv pom hais tias tsuas zoo ib yam li kuv caum cua xwb. 18Tus neeg uas muaj kev txawj ntse ntau, nws kuj muaj kev nyuaj siab ntau. Thiab tus neeg uas paub ntau, nws kuj muaj kev txhawjxeeb ntau.