1

1Filemoos, kuv thiab peb tus kwv Timautes sau tsab ntawv no tuaj rau koj. Kuv raug kaw rau hauv tsev lojcuj, rau qhov kuv qhia Yexus zaj. Koj yog tus uas nrog wb ua tib txoj haujlwm thiab yog tus uas wb hlub. 2Thiab wb sau rau cov ntseeg uas tuaj mloog lus qhuab qhia hauv koj tsev, thiab rau wb tus muam Afias, thiab rau Akhipus tus uas ua Yexus Khetos ib tug tubrog ib yam li wb. 3Thov Vajtswv tus uas yog peb leej Txiv thiab peb tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej, thiab pub kom nej tau nyob kaj siab lug.

Filemoos Kev Hlub thiab Kev Ntseeg

4Filemoos, txhua zaug uas kuv thov Vajtswv, kuv thov Vajtswv pab koj thiab kuv ua kuv tus Vajtswv tsaug, 5rua qhov kuv hnov xov hais tias, koj muab siab rau ntseeg peb tus Tswv Yexus, thiab koj hlub cov ntseeg Vajtswv heev. 6Koj thiab wb puavleej yog tus ntseeg thiab nrog Yexus Khetos sib raug zoo. Yog li ntawd kuv thov Vajtswv pab peb cov uas ntseeg Yexus Khetos, kom peb paub tej uas Vajtswv qhia rau peb heev zuj zus ntxiv. 7Tus kwv, qhov uas koj muaj lub siab hlub cov ntseeg Vajtswv, thiab koj tau txhawb lawv txhua tus lub zog, qhov ntawd txhawb tau kuv lub zog thiab ua rau kuv zoo siab kawg li.

Paulus Thov kom Filemoos Hlub Auneximus

8Wb ob leeg puavleej yog tus uas ntseeg Yexus Khetos, yog li ntawd, kuv yeej muaj cuabkav kom koj ua raws li kuv hais. 9Tiamsis vim kuv hlub koj, kuv tsis xav ua li ntawd. Txawm yog kuv yog Yexus Khetos tus tubtxib uas nimno raug kaw rau hauv tsev lojcuj, vim kuv yog tus uas qhia Yexus Khetos zaj los kuv yeej tsis yuam kom koj ua raws li kuv hais. 10Kuv thov koj mloog, kuv yuav hais Auneximus zaj rau koj. Nimno nws yog kuv tus tub, rau qhov thaum kuv qhia Txojmoo Zoo rau nws, nws tau los ntseeg Yexus lawm. 11Filemoos, yav tas los nws yog tus neeg uas tsis tsimtxiaj, tiamsis nimno nws yog tus neeg tsimtxiaj rau koj thiab rau kuv lawm. 12Nimno kuv kom nws rov qab los nrog koj nyob. Kuv ua li ntawd, ib yam li kuv muab kuv ib nplooj siab faib rau koj lawm ntag. 13Kuv xav cia nws nrog kuv nyob pab kuv hloov koj chaw thaum uas kuv raug kaw rau hauv tsev lojcuj vim kuv qhia txojmoo zoo. 14Txawm yog li cas los xij, kuv tsis xav yuam kom koj pab kuv. Yog koj zoo siab pab, koj cia li pab. Txhua yam uas koj tsis pom zoo kuv ua, kuv yeej tsis ua. 15Qhov uas Auneximus ncaim koj mus ib ntus ntawd, tej zaum yog Vajtswv xav coj nws rov qab los nrog koj nyob mus li. 16Koj tsis txhob suav hais tias, nws yog ib tug tubtxib xwb, nimno nws tsimtxiaj dua ib tug tubtxib, nws los ua koj ib tug kwv, rau qhov nws ntseeg Yexus Khetos lawm. Kuv hlub nws kawg li thiab kuv paub hais tias koj hajyam yuav hlub nws heev dua, rau qhov nws yeej yog koj ib tug tubtxib thiab nws yog ib tug uas ntseeg tus Tswv. 17Yog li ntawd, yog koj suav hais tias kuv thiab koj, wb ob leeg puavleej ua Vajtswv tes haujlwm, koj yuav tsum rov qab txais yuav nws. 18Yog nws tau ua txhaum rau koj lossis nws tshuav koj nqi, kuv yuav them rau koj. 19Twb yog kuv txhais tes sau li no hais tias, “Kuv uas yog Paulus yuav them rau koj.” (Kuv yuav tsis suav hais tias, koj tshuav kuv nqi, qhov kuv qhia Txojmoo Zoo rau koj.) 20Yog li ntawd tus kwv, wb yog ob tug uas ntseeg Vajtswv, yog koj xav ua kom haum Vajtswv siab tiag, thov koj pab kuv zaj no, kuv thiaj yuav kaj siab mentsis. 21Thaum kuv tabtom sau tsab ntawv no tuaj rau koj, kuv cia siab hais tias, koj yuav ua raws li kuv thov. Tsis yog li ntawd xwb, koj tseem yuav ua ntau dua li kuv thov thiab. 22Tsis tas li ntawd xwb, thov koj npaj txaj chaw tos kuv, rau qhov kuv cia siab hais tias Vajtswv yeej yuav teb tej lus uas nej thov kom Vajtswv qhib kev rau kuv rov tuaj saib nej dua.

Cov Lus Xa Xov Thaum Kawg

23Epalas tus uas raug kaw nrog kuv hauv tsev lojcuj vim wb qhia Yexus Khetos zaj. Nws hais noj qab nyob zoo rau koj thiab. 24Malakaus, Alitakhus, Demas thiab Lukas uas nrog kuv ua tib txoj haujlwm. Lawv hais tias kom hais noj qab nyob zoo rau koj thiab. 25Thov tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej txhua Tus.