Lời giới thiệu

 Ti-mô-thê là một tín hữu trẻ ở vùng Tiểu Á, có mẹ là người Do Thái và cha là người Hi Lạp. Ti-mô-thê trở thành người đồng hành và phụ tá Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Thư Thứ Nhất của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê để giúp giải quyết ba vấn đề chính sau đây:
 Trước nhất là sự chống lại việc giảng dạy tà giáo trong Hội Thánh. Tà thuyết này là sự pha trộn tư tưởng của người Do Thái và người ngoại quốc cho rằng thế giới vật chất này là xấu xa, một người muốn đạt được sự cứu rỗi thì phải có tri thức huyền bí đặc biệt, cũng như kiêng cữ một số thực phẩm, và không cưới gả. Bức thư cũng chứa đựng những chỉ dẫn về việc quản trị Hội Thánh và sự thờ phượng, cùng với sự mô tả những phẩm hạnh cần có của những người lãnh đạo và phục vụ trong Hội Thánh. Cuối cùng là những lời khuyên dành cho Ti-mô-thê làm thế nào để trở thành một tôi tớ giỏi của Chúa Jêsus, và trách nhiệm đối với mọi người.

Bố cục

Giới thiệu (1:1-2)
Những giáo huấn về Hội Thánh và những người lãnh đạo (1:3 – 3:16)
Những giáo huấn cho Ti-mô-thê và công việc của ông (4:1 – 6:21)