1 Ti^mo^tai

Baulo Fiev Bun Ti^mo^tai Da'yietv Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

 Ti^mo^tai yiem Esie Saengv cuotv seix. Ninh nyei maa zoux Yiutai Mienh, ninh nyei die, Janx-Gikc. Ti^mo^tai yaac zoux dauh sienx Yesu nyei mienh lunx mienh, caux jienv Baulo mingh zunh kuv fienx. Baulo Fiev Bun Ti^mo^tai Da'yietv Zeiv Fienx wuov zanc, Ti^mo^tai yiem E^fe^so Zingh nyei jiu-baang zoux gong. Naaiv zeiv fienx maaih buo nyungc gauh longc jienv jiex.
 Da'yietv, oix zuqc mbungh weic zuqc wuov norm jiu-baang maaih mienh zunh jaav leiz. Naaiv nyungc jaav leiz se Yiutai Mienh caux Janx nyei leiz zorpc jienv benx daaih. Ninh mbuo sienx, da'faanh yiem jienv naaiv norm baamh gen nyei yietc zungv se orqv haic. Hnangv naaic, haaix dauh oix duqv njoux oix zuqc hiuv duqv ziex nyungc bingx jienv nyei sic, yaac maaih ziex nyungc oix zuqc zoux, se oix zuqc gec camv-nyungc nyanc hopv, yaac maiv dungx dorng jaa.
 Da'nyeic, naaiv zeiv fienx gorngv taux hnangv haaix nor zoux leiz-baaix, yaac gorngv taux gunv jiu-baang, goux jiu-baang wuov deix oix zuqc zoux haaix nyungc mienh.
 Setv mueiz Baulo njaaux Ti^mo^tai hnangv haaix nor haih zoux Yesu Giduc ziepc zuoqv nyei bou, yaac njaaux ninh hnangv haaix nor haih dorh duqv camv-baan sienx Yesu Mienh.

Fienx Gorngv

1:1-2 Jiez gorn waac
1:3-3:16 Jiu-baang caux gunv jiu-baang nyei mienh
4:1-6:21 Njaaux Ti^mo^tai hnangv haaix nor zoux Yesu Giduc nyei gong