Klei Hưn Mdah

 Y-Timôthê jing sa čô hlăk ai đăo ti čar Asi, amĭ ñu jing mniê Yuđa leh anăn ama ñu sa čô Grĕk. Y-Timôthê jing sa čô pô đru mă bruă mbĭt hŏng Y-Pôl hlăm grăp gưl hiu hưn klei mrâo mrang jăk. Hră Tal Sa Y-Pôl mơĭt kơ Y-Timôthê čiăng đru mkra tlâo mta klei yuôm truh snei:
 Êlâo hĭn jing klei bi kdơ̆ng hŏng klei mtô soh hlăm Sang Aê Diê. Klei mtô soh anei jing klei bi lŭk bi rŭng klei mĭn phung Yuđa leh anăn phung tue lač kơ lăn adiê anei jing mnơ̆ng soh jhat, sa čô mnuih čiăng dưi truh kơ klei bi mtlaih, brei mâo klei thâo săng myang hĭn, kăm ƀơ̆ng mnơ̆ng leh anăn ghă klei bi dôk ung mô̆. Hlăm hră mâo lu mta klei brei thâo ênhă êlan kiă kriê Sang Aê Diê leh anăn klei kkuh mpŭ, klei čih msĕ mơh bi êdah kơ knuih yuôm phung khua kiă kriê leh anăn bruă ngă hlăm Sang Aê Diê. Knhal tuč jing klei mtă djŏ knŏng kơ Y-Timôthê si srăng ngă čiăng dưi jing sa čô dĭng buăl knhâo Yêsu Krist, leh anăn mâo bruă jao hŏng jih jang mnuih.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-2)
Dŭm klei mtô djŏ kơ phung Sang Aê Diê leh anăn kơ phung khua kiă kriê (1:3–3:16)
Dŭm klei mtô djŏ kơ Y-Timôthê leh anăn bruă ñu dôk ngă (4:1–6:21)