Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Timothe, jing sa čô pô mă bruă jĕ hloh hăng Paul, laih anŭn hră anai ăt tŭ pơđŏk kơ Sang Ơi Adai amăng plei Ephesos mơ̆n
Hrơi čih: Kơplăh wăh amăng thŭn 64 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Paul čih kiăng pơtô kơ Timothe kơ tơlơi răk wai Sang Ơi Adai Ephesos.

 Timothe, jing sa čô pô đaŏ hlak ai mơ̆ng kuăl Asia Anet, jing ană mơ̆ng amĭ mơnuih Yehudah laih anŭn ama mơnuih Grek. Timothe jing pô nao hrŏm kiăng kơ pô djru Paul amăng bruă hyu pơlar tơlơi pơthâo hiam kơ tơlơi Khua Yang Yêsu. Sŏp hră tal sa Paul mơit kơ Timothe anai hơmâo klâo tơlơi pơmĭn ƀlơ̆ng phŭn.
 Tơlơi blung hlâo kơ abih bang amăng sŏp hră anai, Paul pơkơđiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi pơtô soh amăng sang Ơi Adai. Tơlơi pơtô anai, hơmâo tơlơi pơmĭn lŭk hrŏm tơlơi pơmĭn ƀing Yehudah hăng ƀing Tuai, kơnang ƀơi tơlơi pơtô kơ tơlơi mơnơ̆ng lŏn tơnah jing sat ƀai laih anŭn Ơi Adai či pơklaih hĭ kơnơ̆ng hlơi pô hơmâo tơlơi thâo hluh yom hơjăn, jing pô ƀơ̆ng huă kơnơ̆ng gơnam ƀơ̆ng djơ̆ hơnơ̆ng đôč laih anŭn ƀu dŏ rơkơi bơnai ôh. Amăng sŏp hră anai, Paul ăt čih kơčrâo kơ tơlơi bruă git gai laih anŭn kơkuh pơpŭ amăng sang Ơi Adai, wơ̆t hăng kơnuih bruă kơ ƀing djru bruă kơ Sang Ơi Adai khŏm hơmâo. Hơnăl tuč, Paul djru pơmĭn kơ Timothe hiư̆m kiăng kơ mă bruă kơ Yang Yêsu hiam hloh amăng bruă jao ñu tĕk djơ̆ kơ lu grup ƀing đaŏ pơkŏn.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1, 2)
Hơdôm tơlơi pơhiăp hlâo pơmĭn ƀlơ̆ng kơ sang Ơi Adai wơ̆t hăng kơ ƀing mă bruă pơ anŭn (1:3–3:16)
Hơdôm tơlơi kơčrâo brơi kơ Timothe kơ bruă mơnuă ñu (4:1–6:21)