1

Tavi nov txug Xa‑u tuag

1Thaus Xa‑u tuag hov, Tavi moog tua cov Amalej rov lug hab su huv lub moos Xilaj tau ob nub. 2Nub kws peb txawm muaj ib tug yawm tuaj huv Xa‑u lub yeej tuaj rwg tsho nduag taag hab muaj moov aav sau taubhau. Thaus nwg tuaj txug Tavi nwg khwb ti nkaus aav pe. 3Tavi has rua nwg tas, “Koj tuaj hovtwg tuaj?” Nwg teb tas, “Kuv dim huv cov Yixayee lub yeej tuaj.” 4Tavi nug nwg tas, “Qha rua kuv saib, xwm txheej zoo le caag?” Nwg teb tas, “Cov tuabneeg tswv huv tshaav rog taag lawm, muaj tuabneeg raug tua tuag coob kawg. Xa‑u hab nwg tug tub Yaunathaa kuj tuag lawm.” 5Tavi txawm has rua tug tub hluas kws xaa xuv hov tas, “Koj paub le caag tas Xa‑u hab nwg tug tub Yaunathaa tuag lawm?” 6Tug tub hluas kws xaa xuv hov teb tas, “Kuv ca le moog txug sau lub roob Kinpau‑a na cav Xa‑u chob quas nreeg nwg raab muv, hab luas tej tsheb ua rog hab tej tub rog caij neeg tuaj yuav txug nwg. 7Thaus nwg tig lug pum kuv nwg txawm hu kuv. Kuv teb tas, ‘Kuv nyob ntawm nuav 'os.’ 8Nwg nug kuv tas, ‘Koj yog leejtwg?’ Kuv teb tas, ‘Kuv yog tuabneeg Amalej.’ 9Nwg has rua kuv tas, ‘Ca le lug sawv ze hab muab kuv tua. Kuv mob qhuav sab kawg kuas kuv txujsa tsw tau tu.’ 10Kuv txhad txaav moog ze muab nwg tua tseg, tsua qhov kuv yeej paub tseeb tas nwg tub qaug lawm nwg yuav tsw caj le. Kuv txhad hle nwg lub mom vaajntxwv sau nwg taubhau hab nwg le paug teg ntawm txhais npaab, kuv coj tuaj ntawm nuav muab rua koj kws yog kuv tug tswv.”
11Tavi txawm dua rhe nwg lub tsho hab nwg cov tuabneeg suavdawg kuj dua pis rhe tsho ib yaam le ntawd. 12Puab quaj ntsuag hab yoo mov moog txug tsaus ntuj rua Xa‑u hab nwg tug tub Yaunathaa hab cov Yixayee vem yog puab raug nav ntaaj tuag taag. 13Mas Tavi has rua tug hluas kws tuaj has rua nwg hov tas, “Koj tuaj hovtwg tuaj?” Nwg teb tas, “Kuv yog lwm haiv tuabneeg le tub, yog tuabneeg Amalej.” 14Tavi has rua nwg tas, “Ua caag koj tsw ntshai qhov kws tsaa teg tua tug kws Yawmsaub laub roj tsaa ca lawd?” 15Tes Tavi txawm hu ib tug hluas lug hab has tas, “Ca le moog muab nwg tua pov tseg.” Tes nwg txawm muab tug yawm hov tua pov tseg. 16Tavi has rua tug yawm hov tas, “Qhov kws koj tuag kod, koj rws koj cov ntshaav, tsua qhov koj lub qhov ncauj ua timkhawv tum koj has tas, ‘Kuv tau tua tug kws Yawmsaub laub roj tsaa ca lawd.’ ”

Tavi quaj ntsuag txug Xa‑u hab Yaunathaa

17Tavi kuj quaj ntsuag txug Xa‑u hab nwg tug tub Yaunathaa lawv le nuav. 18Nwg has kuas qha zaaj quaj ntsuag nuav rua cov Yuta. Mas zaaj quaj ntsuag nuav kuj muab sau ca rua huv phoo ntawv Yasa lawm. Tavi has tas,
  19Yixayee 'e, mej lub koob meej
   raug muab tua pov tseg
   rua sau lub roob sab lawm.
  Tej txwvneej kws sab tuab
   qaug tuag taag lawm lauj!
  20Tsw xob pav zaaj nuav
   rua huv lub moos Ka,
  tsw xob tshaaj tawm
   rua huv lub moos Akheloo tej kev,
  ntshai tsaam Filixatee tej ntxhais yuav zoo sab,
   hab cov kws tsw ua kevcai txav tej ntxhais
   yuav zoo sab xyiv faab.

  21Kinpau‑a tej roob 'e,
   thov tsw xob muaj lwg muaj naag rua sau mej,
  hab tsw xob ca tej teb
   tau qoob loos rua mej,
  tsua qhov tug kws sab tuab daim phaj hlau
   qas puag tsuas rua hov ntawd lawm,
  yog Xa‑u daim phaj hlau
   kws tsw muaj roj pleev dua le lawm.
  22Yaunathaa raab neev tsw tig ntawm
   tej ntshaav kws sws tua hlo le,
  tsw tig ntawm cov kws sab luj sab tuab tej nqaj,
   hab Xa‑u raab ntaaj kuj tsw rov lug do.

  23Xa‑u hab Yaunathaa,
   kws ntxwm hlub hab zoo kawg le,
  txawm yog nyob hab tuag
   los tsw sws ncaim,
  ob tug nrawm dua tej daav,
   muaj zug dua le tej tsuv ntxhuav.
  24Yixayee cov ntxhais 'e, ca le quaj Xa‑u,
   yog tug kws muab tsoog tsho
   zoo nkauj yimlaaj rua mej naav,
  hab muab tej npauj kub
   teem rua mej tej tsoog tsho.

  25Cov kws sab luj sab tuab qaug tuag
   rua huv tshaav rog lawm lauj!
  Yaunathaa kuj pw tuag
   rua sau mej lub roob sab.
  26Kuv tijlaug Yaunathaa 'e,
   kuv ntxhuv sab kawg txug koj.
   Koj ua rua kuv kaaj sab kawg.
  Qhov kws koj hlub kuv zoo tshaaj plawg,
   zoo dua tej quaspuj kev hlub.
  27Cov kws sab luj sab tuab
   qaug tuag lawm lauj!
  Tej cuab yeej ua rog
   puam tsuaj taag lawm lauj!