26

Kiểm kê dân số

1Sau trận dịch lớn đó CHÚA bảo Mô-se và Ê-lê-a-sa, con A-rôn là thầy tế lễ rằng, 2“Hãy kiểm kê dân số Ít-ra-en theo gia đình. Kiểm kê tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên có thể phục vụ trong quân ngũ Ít-ra-en.”
3Mô-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ nói với dân chúng trong đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô rằng, 4“Hãy đếm tất cả đàn ông từ hai mươi tuổi trở lên, theo như CHÚA truyền dặn Mô-se.” Sau đây là những người Ít-ra-en đã ra khỏi Ai-cập:
5Chi tộc Ru-bên, con trưởng nam của Ít-ra-en, được kiểm kê.
 Ha-nóc sinh ra dòng họ Ha-nóc;
 Ba-lu sinh ra dòng họ Ba-lu;
6Hết-rôn sinh ra dòng họ Hết-rôn;
 Cát-mi sinh ra dòng họ Cát-mi.
7Đó là tất cả các dòng họ của Ru-bên, tổng cộng 43.730 đàn ông.
8Con trai của Ba-lu là Ê-li-áp, 9các con trai của Ê-li-áp là Nê-mu-ên, Đa-than, và A-bi-ram. Đa-than và A-bi-ram cầm đầu những người nổi loạn chống Mô-se và A-rôn, đi theo Cô-ra phản nghịch lại CHÚA. 10Đất hả miệng nuốt họ và Cô-ra; họ chết một lượt với 250 người bị lửa thiêu. Đó là dấu hiệu cảnh cáo, 11nhưng các con Cô-ra không chết.
12Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Xi-mê-ôn:
 Nê-mu-ên sinh ra dòng họ Nê-mu-ên;
 Gia-min sinh ra dòng họ Gia-min;
 Gia-kin sinh ra dòng họ Gia-kin;
13Xê-ra sinh ra dòng họ Xê-ra;
 Sa-un sinh ra dòng họ Sa-un.
14Đó là tất cả các dòng họ Xi-mê-ôn; tổng cộng là 22.200 đàn ông.
15Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Gát:
 Xê-phôn sinh ra dòng họ Xê-phôn;
 Ha-ghi sinh ra dòng họ Ha-ghi;
 Su-ni sinh ra dòng họ Su-ni;
16Ốt-ni sinh ra dòng họ Ốt-ni;
 Ê-ri sinh ra dòng họ Ê-ri;
17từ A-rô-đi có dòng họ A-rô-đi;
 từ A-rê-li có dòng họ A-rê-li.
18Đó là tất cả những dòng họ đàn ông.
19Hai con trai của Giu-đa là Ê-rơ và Ô-nan đã chết trong xứ Ca-na-an. 20Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Giu-đa:
 Sê-la sinh ra dòng họ Sê-la;
 Phê-rê sinh ra dòng họ Phê-rê;
 Xê-ra sinh ra dòng họ Xê-ra.
21Sau đây là những dòng họ Phê-rê:
 Hết-rôn sinh ra dòng họ Hết-rôn;
 Ha-mun sinh ra dòng họ Ha-mun.
22Đó là tất cả các dòng họ thuộc Giu-đa, tổng cộng là 76.500 đàn ông.
23Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Y-xa-ca:
 Thô-la sinh ra dòng họ Thô-la;
 Bu-a sinh ra dòng họ Bu-a;
24Gia-súp sinh ra dòng họ Gia-súp;
 Sim-rôn sinh ra dòng họ Sim-rôn.
25Đó là tất cả các dòng họ thuộc Y-xa-ca tổng cộng 64.300 đàn ông.
26Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Xê-bu-lôn:
 Xê-rết sinh ra dòng họ Xê-rết;
 Ê-lôn sinh ra dòng họ Ê-lôn;
 Gia-lê-ên sinh ra dòng họ Gia-lê-ên.
27Đó là tất cả các dòng họ thuộc Xê-bu-lôn, tổng cộng 60.500 đàn ông.
28Sau đây là các dòng họ thuộc Giô-xép qua Ma-na-xe và Ép-ra-im. 29Các dòng họ sau đây thuộc Ma-na-xe:
 Ma-kia sinh ra dòng họ Ma-kia (Ma-kia là cha của Ghi-lê-át);
 Ghi-lê-át sinh ra dòng họ Ghi-lê-át.
30Sau đây là các dòng họ xuất thân từ Ghi-lê-át:
 Y-ê-xe sinh ra dòng họ Y-ê-xe;
 Hê-léc sinh ra dòng họ Hê-léc;
31Át-ri-ên sinh ra dòng họ Át-ri-ên;
 Sê-chem sinh ra dòng họ Sê-chem;
32Sê-mi-đa có dòng họ Sê-mi-đa;
 Hê-phe sinh dòng họ Hê-phe.
33Xê-lô-phê-hát, con trai Hê-phe không có con trai; chỉ có con gái tên là Ma-la, Nô-ê, Hóc-la, Minh-ca và Thiệt-xa.
34Đó là tất cả các dòng họ Ma-na-xe, tổng cộng 52.700 đàn ông.
35Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Ép-ra-im:
 Su-thê-la sinh dòng họ Su-thê-la;
 Bê-ke sinh dòng họ Bê-ke;
 Ta-han sinh dòng họ Ta-han.
36Sau đây là dòng họ Su-thê-la:
 Ê-ran sinh dòng họ Ê-ran.
37Đó là tất cả các dòng họ Ép-ra-im, tổng cộng 32.500 đàn ông. Đó là các dòng họ xuất xứ từ Giô-xép.
38Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Bên-gia-min:
 Bê-la sinh dòng họ Bê-la;
 Ách-bên sinh dòng họ Ách-Bên;
 A-hi-ram sinh dòng họ A-hi-ram;
39Su-pham sinh dòng họ Su-pham;
 Hu-pham sinh dòng họ Hu-pham.
40Sau đây là các dòng họ Bê-la: Át-đơ và Na-a-man.
 Át-đơ sinh dòng họ Át-đơ;
 Na-a-man sinh dòng họ Na-a-man.
41Đó là tất cả các dòng họ thuộc Bên-gia-min, tổng cộng 45.600 đàn ông.
42Sau đây là dòng họ thuộc chi tộc Đan:
 Su-ham sinh dòng họ Su-ham.
 Đó là gia đình của Đan,
43và tổng số người đàn ông trong dòng họ Su-ham thuộc Đan là 64.400 người.
44Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc A-se:
 Im-na sinh dòng họ Im-na;
 Ích-vi sinh dòng họ Ích-vi;
 Bê-ri-a sinh dòng họ Bê-ri-a.
45Sau đây là các dòng họ xuất xứ từ Bê-ri-a:
 Hê-be sinh dòng họ Hê-be;
 Manh-kiên sinh dòng họ Manh-kiên.
46(A-se cũng có một người con gái tên Xê-ra.)
47Đó là tất cả các dòng họ thuộc A-se, tổng cộng là 53.400 đàn ông.
48Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Nép-ta-li:
 Gia-xên sinh dòng họ Gia-xên;
 Gu-ni sinh dòng họ Gu-ni;
49Giê-xe sinh dòng họ Giê-xe;
 Si-lem sinh dòng họ Si-lem.
50Đó là tất cả các dòng họ thuộc chi tộc Nép-ta-li tổng cộng 45.400 đàn ông.
51Như thế tổng số đàn ông trong Ít-ra-en là 601.730 người.
52CHÚA bảo Mô-se, 53“Hãy chia đất cho các người ấy theo số tên. 54Chi tộc lớn sẽ nhận được nhiều đất hơn chi tộc nhỏ; diện tích đất mỗi chi tộc nhận được tùy vào số người của chi tộc đó. 55Hãy chia bằng cách bắt thăm, và đất mà chi tộc nào nhận được sẽ mang tên chi tộc đó. 56Chia đất giữa nhóm lớn và nhóm nhỏ bằng cách bắt thăm.”
57Chi tộc Lê-vi cũng được kiểm kê. Sau đây là các dòng họ thuộc chi tộc Lê-vi:
 Ghẹt-sôn sinh dòng họ Ghẹt-sôn;
 Cô-hát sinh dòng họ Cô-hát;
 Mê-ra-rin sinh dòng họ Mê-ra-ri.
58Sau đây cũng là dòng họ thuộc chi tộc Lê-vi:
 dòng họ Líp-ni,
 dòng họ Hếp-rôn,
 dòng họ Ma-li,
 dòng họ Mu-si,
 và dòng họ Cô-ra.
 (Cô-hát là ông tổ của Am-ram,
59vợ Am-ram là Giô-kê-bết. Nàng thuộc chi tộc Lê-vi và sinh trưởng ở Ai-cập. Nàng và Am-ram có hai con trai: A-rôn, Mô-se, và một con gái là Mi-ri-am.
60A-rôn là cha của Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma. 61Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã chết vì dâng loại lửa trái phép trước mặt CHÚA.)
62Tổng số người nam thuộc chi tộc Lê-vi tuổi từ một tháng trở lên là 23.000 người nhưng họ không được tính chung vào các người Ít-ra-en khác vì họ không được cấp đất nào giữa vòng các người Ít-ra-en khác cả.
63Mô-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa kiểm kê tất cả những người đó. Họ kiểm kê dân Ít-ra-en trong đồng bằng Mô-áp đối diện sông Giô-đanh nhìn qua Giê-ri-cô. 64Mô-se và thầy tế lễ A-rôn đã kiểm kê dân Ít-ra-en trong sa mạc Si-nai nhưng không có ai được kiểm kê lần nầy trong đồng bằng Mô-áp nằm trong kỳ kiểm kê trước. 65CHÚA đã bảo dân Ít-ra-en là tất cả đều sẽ chết trong sa mạc, chỉ có hai người còn sống sót là Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê và Giô-suê con trai của Nun mà thôi.