26

Klei Yap Phung Israel Hlăm Čar Môap

1 Leh ruê̆ klei ruă djiê tưp, Yêhôwa lač kơ Y-Môis leh anăn kơ Y-Êlêasar anak êkei khua ngă yang Y-Arôn, 2“Ngă bĕ klei yap jih jang phung ƀuôn sang Israel bi kƀĭn mơ̆ng pô mâo dua pluh thŭn kơ dlông, tui si sang ama diñu, jih jang phung Israel dưi nao kơ klei bi blah.” 3Y-Môis leh anăn khua ngă yang Y-Êlêasar blŭ kơ diñu hlăm lăn dap čar Môap giăm êa krông Yurdan phă anăp hŏng ƀuôn Yêrikô, lač, 4“Ngă bĕ klei yap phung ƀuôn sang mơ̆ng pô mâo dua pluh thŭn kơ dlông,” tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis. Phung ƀuôn sang Israel kbiă leh mơ̆ng čar Êjip mâo:
5Y-Ruben, anak kkiêng tal êlâo kơ Y-Israel, phung anak êkei Y-Ruben: mơ̆ng Y-Hanôk kbiă hriê phung djuê Hanôk; mơ̆ng Y-Palu kbiă hriê phung djuê Palu; 6mơ̆ng Y-Hêsron kbiă hriê phung djuê Hêsron; mơ̆ng Y-Karmi kbiă hriê phung djuê Karmi. 7Dŭm nei jing phung găp djuê Ruben, leh anăn ênoh yap diñu mâo pă pluh tlâo êbâo kjuh êtuh tlâo pluh čô. 8Phung anak êkei Y-Palu: Y-Êliap. 9Phung anak êkei Y-Êliap: Y-Nêmuel, Y-Dathan, leh anăn Y-Abiram. Y-Dathan leh anăn Y-Abiram anăn yơh arăng ruah leh mơ̆ng phung bi kƀĭn bi kdơ̆ng hŏng Y-Môis leh anăn Y-Arôn mbĭt hŏng Y-Kôrê, tơdah diñu bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa, 10leh anăn lăn pŏk ƀăng êgei ñu leh anăn lun diñu mbĭt hŏng Y-Kôrê tơdah phung anăn djiê, tơdah pui ƀơ̆ng dua êtuh êma pluh čô êkei; leh anăn jing sa klei brei răng. 11Ƀiădah găp djuê Y-Kôrê amâo djiê ôh.
12Phung anak êkei Y-Simêôn tui si găp djuê diñu: mơ̆ng Y-Nêmuel kbiă hriê phung djuê Nêmuel; mơ̆ng Y-Jamin kbiă hriê phung djuê Jamin; mơ̆ng Y-Jakin kbiă hriê phung djuê Jakin; 13mơ̆ng Y-Sêra kbiă hriê phung djuê Sêra; mơ̆ng Y-Sal kbiă hriê phung djuê Sal. 14Dŭm nei phung găp djuê Simêôn, mâo dua pluh dua êbâo dua êtuh čô.
15Phung anak êkei Y-Gat tui si phung găp djuê diñu: mơ̆ng Y-Sêphôn kbiă hriê phung djuê Sêphôn; mơ̆ng Y-Hagi kbiă hriê phung djuê Hagi; mơ̆ng Y-Suni kbiă hriê phung djuê Suni; 16mơ̆ng Y-Ôsni kbiă hriê phung djuê Ôsni; mơ̆ng Y-Êri kbiă hriê phung djuê Êri; 17mơ̆ng Y-Arôt kbiă hriê phung djuê Arôt; mơ̆ng Y-Arêli kbiă hriê phung găp djuê Arêli; 18dŭm nei phung găp djuê phung anak êkei Y-Gat tui si ênoh yap diñu, mâo pă pluh êbâo êma êtuh čô.
19Phung anak êkei Y-Yuđa: Y-Er leh anăn Y-Ônan; ƀiădah Y-Er leh anăn Y-Ônan djiê leh hlăm čar Kanaan. 20Anei phung anak êkei Y-Yuđa tui si găp djuê diñu: mơ̆ng Y-Sêla kbiă hriê phung djuê Sêla; mơ̆ng Y-Pêres kbiă hriê phung djuê Pêres; mơ̆ng Y-Sêra kbiă hriê phung djuê Sêra. 21Phung anak êkei Y-Pêres: mơ̆ng Y-Hêsron kbiă hriê phung djuê Hêsron; mơ̆ng Y-Hamul kbiă hriê phung djuê Hamul. 22Dŭm nei phung găp djuê Yuđa tui si ênoh yap diñu, mâo kjuh pluh năm êbâo êma êtuh čô.
23Phung anak êkei Y-Isakar tui si găp djuê diñu: mơ̆ng Y-Tôla kbiă hriê phung djuê Tôla; mơ̆ng Y-Puwa kbiă hriê phung djuê Puwa; 24mơ̆ng Y-Jasup kbiă hriê phung djuê Jasup; mơ̆ng Y-Simrôn kbiă hriê phung djuê Simrôn. 25Dŭm nei phung găp djuê Y-Isakar tui si ênoh yap diñu, mâo năm pluh pă êbâo tlâo êtuh čô.
26Phung anak êkei Y-Sabulôn tui si phung găp djuê diñu: mơ̆ng Y-Sêret kbiă hriê phung djuê Sêret; mơ̆ng Y-Êlon kbiă hriê phung djuê Êlon; mơ̆ng Y-Jahlêel kbiă hriê phung djuê Jahlêel. 27Dŭm nei phung găp djuê Sabulôn tui si ênoh yap diñu, mâo năm pluh êbâo êma êtuh čô.
28Phung anak êkei Y-Yôsep tui si phung găp djuê diñu: Y-Manasê leh anăn Y-Êphraim. 29Phung anak êkei Y-Manasê: mơ̆ng Y-Makir kbiă hriê phung djuê Makir; Y-Makir jing ama kơ Y-Galaat; mơ̆ng Y-Galaat kbiă hriê phung djuê Galaat. 30Anei phung anak êkei Y-Galaat: mơ̆ng Y-Iêser kbiă hriê phung djuê Iêser; mơ̆ng Y-Hêlek kbiă hriê phung djuê Hêlek; 31mơ̆ng Y-Asriel kbiă hriê phung djuê Asriel; mơ̆ng Y-Sičem kbiă hriê phung djuê Sičem; 32mơ̆ng Y-Sêmida kbiă hriê phung djuê Sêmida; mơ̆ng Y-Hêpher kbiă hriê phung djuê Hêpher. 33Leh anăn Y-Sêlôpêhat anak êkei Y-Hêpher amâo mâo anak êkei ôh, ƀiădah mâo phung anak mniê. Anăn phung anak mniê Y-Sêlôpêhat: H'Mahla, H'Nôa, H'Hôgla, H'Milka, leh anăn H'Tirsa. 34Dŭm nei phung găp djuê Manasê, ênoh yap diñu mâo êma pluh dua êbâo kjuh êtuh čô.
35Anei phung anak êkei Y-Êphraim tui si phung găp djuê diñu: mơ̆ng Y-Suthêla kbiă hriê phung djuê Suthêla; mơ̆ng Y-Bêker kbiă hriê phung djuê Bêker; mơ̆ng Y-Tahan kbiă hriê phung djuê Tahan. 36Anei phung anak êkei Y-Suthêla: mơ̆ng Y-Êran kbiă hriê phung djuê Êran. 37Dŭm nei phung găp djuê phung anak êkei Y-Êphraim tui si ênoh yap diñu, mâo tlâo pluh dua êbâo êma êtuh čô. Dŭm nei phung anak êkei Y-Yôsep tui si phung găp djuê diñu.
38Phung anak êkei Y-Benjamin tui si phung găp djuê diñu: mơ̆ng Y-Bêla kbiă hriê phung djuê Bêla; mơ̆ng Y-Asbel kbiă hriê phung djuê Asbel; mơ̆ng Y-Ahiram kbiă hriê phung djuê Ahiram; 39mơ̆ng Y-Sêphupham kbiă hriê phung djuê Sêphupham; mơ̆ng Y-Hupham kbiă hriê phung djuê Hupham. 40Phung anak êkei Y-Bêla: Y-Ardơ leh anăn Y-Naman. Mơ̆ng Y-Ardơ kbiă hriê phung djuê Ardơ; mơ̆ng Y-Naman kbiă hriê phung djuê Naman. 41Dŭm nei phung anak êkei Y-Benjamin tui si phung găp djuê diñu; leh anăn ênoh yap diñu mâo pă pluh êma êbâo năm êtuh čô.
42Anei phung anak êkei Y-Dan tui si phung găp djuê diñu: mơ̆ng Y-Suham kbiă hriê phung djuê Suham. Dŭm nei phung găp djuê Dan tui si phung găp djuê diñu. 43Jih jang phung găp djuê Suham tui si ênoh yap diñu, mâo năm pluh pă êbâo pă êtuh čô.
44Phung anak êkei Y-Aser tui si phung găp djuê diñu: mơ̆ng Y-Imna kbiă hriê phung djuê Imna; mơ̆ng Y-Iswi kbiă hriê phung djuê Iswi; mơ̆ng Y-Bêria kbiă hriê djuê Bêria. 45Phung anak êkei Y-Bêria: mơ̆ng Y-Hêber kbiă hriê phung găp djuê Hêber; mơ̆ng Y-Malkiêl kbiă hriê phung djuê Malkiel. 46Anăn anak mniê Y-Aser jing H'Sêra. 47Dŭm nei phung găp djuê phung anak êkei Y-Aser tui si ênoh yap diñu, mâo êma pluh tlâo êbâo pă êtuh čô.
48Phung anak êkei Y-Naptali tui si phung găp djuê diñu: mơ̆ng Y-Jasêel kbiă hriê phung djuê Jasêel; mơ̆ng Y-Guni kbiă hriê phung djuê Guni; 49mơ̆ng Y-Jêser kbiă hriê phung djuê Jêser; mơ̆ng Y-Silem kbiă hriê phung djuê Silem. 50Dŭm nei phung găp djuê Y-Naptali tui si djuê ana diñu; leh anăn ênoh yap diñu mâo pă pluh êma êbâo pă êtuh čô.
51Anei jing ênoh yap klin phung ƀuôn sang Israel, mâo năm êtuh sa êbâo kjuh êtuh tlâo pluh čô.

Klei Bi Mbha Lăn Hŏng Klei Mđăo

52 Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 53“Kơ phung anei arăng srăng bi mbha lăn jing ngăn dưn tui si ênoh yap anăn diñu. 54Kơ găp djuê lu brei ih brei ngăn dưn prŏng, kơ găp djuê ƀiă brei ih brei ngăn dưn điêt. Ih srăng brei kơ grăp găp djuê ngăn dưn diñu tui si ênoh yap diñu. 55Ƀiădah ih srăng bi mbha lăn hŏng klei mđăo; diñu srăng dưn ngăn tui si anăn phung găp djuê phung ama diñu. 56Brei ih bi mbha ngăn dưn diñu tui si klei mđăo đa djŏ prŏng hĭn, đa djŏ điêt hĭn.”

Phung Găp Djuê Lêwi

57Anei phung Lêwi arăng yap leh tui si phung găp djuê diñu: mơ̆ng Y-Gersôn kbiă hriê phung djuê Gersôn; mơ̆ng Y-Kôhat kbiă hriê phung djuê Kôhat; mơ̆ng Y-Mêrari kbiă hriê phung găp djuê Mêrari. 58Anei phung găp djuê Lêwi: găp djuê phung Lipni; găp djuê phung Hêbron; găp djuê phung Mahli, găp djuê phung Musi, găp djuê phung Kôra. Y-Kôhat jing ama kơ Y-Amram. 59Anăn mô̆ Y-Amram jing H'Jôkơbet anak mniê Y-Lêwi kkiêng brei leh kơ Y-Lêwi hlăm čar Êjip; leh anăn ñu kkiêng Y-Arôn, Y-Môis, leh anăn H'Miriam amai digơ̆ kơ Y-Amram. 60 Leh anăn arăng kkiêng Y-Nadap, Y-Abihu, Y-Êlêasar, leh anăn Y-Ithamar kơ Y-Arôn. 61 Ƀiădah Y-Nadap leh anăn Y-Abihu djiê tơdah diñu myơr pui mơ̆ng anôk mkăn ti anăp Yêhôwa. 62Ênoh yap diñu mâo dua pluh tlâo êbâo čô, grăp čô êkei mâo sa mlan kơ dlông; arăng amâo yap ôh diñu mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Israel, kyuadah amâo mâo ngăn dưn ôh arăng brei kơ diñu mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Israel.

Knŏng Y-Kalep leh anăn Y-Yôsuê Ăt Dôk Hdĭp

63Anei phung Y-Môis leh anăn Y-Êlêasar khua ngă yang yap tơdah diñu yap phung ƀuôn sang Israel hlăm lăn dap čar Môap giăm êa krông Yurdan phă anăp hŏng ƀuôn Yêrikô. 64Ƀiădah hlăm phung mnuih anei amâo mâo sa čô mnuih hlăm phung Y-Môis leh anăn khua ngă yang Y-Arôn yap leh tơdah diñu yap phung ƀuôn sang Israel hlăm kdrăn tač Sinai. 65 Kyuadah Yêhôwa lač leh, “Diñu srăng djiê hlăm kdrăn tač.” Amâo mâo sa čô adôk ôh hlăm phung diñu, knŏng Y-Kalep anak êkei Y-Jêphunê leh anăn Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun.