26

Suav cov Yixayee huv Mau‑a

1Thaus dhau tej xwm txheej kev pluj tuag hov lawd Yawmsaub has rua Mauxe hab Ele‑axa kws yog pov thawj Aloo tug tub tas, 2“Ca le muab cov Yixayee suavdawg nce npe lawv le puab tsev tuabneeg, cov kws noob nyoog muaj neeg nkaum xyoo rov sau, txhua tug huv cov Yixayee kws ua tau tub rog.” 3Mauxe hab pov thawj Ele‑axa txhad has rua puab huv lub taj Mau‑a ntawm ntug dej Yalatee kws ncaaj lub moos Yelikhau has tas, 4“Ca le muab cov tuabneeg nce npe, cov kws noob nyoog neeg nkaum xyoo rov sau,” lawv le Yawmsaub has rua Mauxe.
 Cov Yixayee kws tawm huv Iyi tebchaws lug yog le nuav,
5Lunpee yog Yixayee tug tub hlub. Lunpee le tub yog Hanau hab Hanau cum, Palu hab Palu cum, 6Hexaloo hab Hexaloo cum, Khami hab Khami cum. 7Cov nuav yog cov quas cum huv xeem Lunpee, huvsw muaj 43,730 leej. 8Palu tug tub yog Elia, 9Elia le tub yog Nemu‑ee, Ntathaa hab Anpilaa. Ntathaa hab Anpilaa nuav yog ob tug kws cov pejxeem xaiv lug es nrug Khaula paab sawv tiv Mauxe hab Aloo rua thaus kws puab sawv tiv Yawmsaub, 10mas aav txhad le rua ncauj nqog ob tug hab Khaula ua ke rua thaus kws paab hov tuag hab thaus suavtawg hlawv ob puas tswb caug leej tuag taag. Qhov kws puab raug tua tuag hov yog qhuab ntuag suavdawg. 11Tassws Khaula cov tub tuag tsw taag.
12Xime‑oo cov tub hab puab cov quas cum yog Nemu‑ee hab Nemu‑ee cum, Yami hab Yami cum, Yakhi hab Yakhi cum, 13Xelag hab Xelag cum, Sa‑u hab Sa‑u cum. 14Cov nuav yog cov quas cum huv xeem Xime‑oo, huvsw muaj 22,000 leej.
15Kas cov tub hab puab cov quas cum yog Xefoo hab Xefoo cum, Hakiv hab Hakiv cum, Suni hab Suni cum, 16Auxani hab Auxani cum, Elis hab Elis cum, 17Alau hab Alau cum, Aleli hab Aleli cum. 18Cov nuav yog Kas le tub cov quas cum, huvsw muaj 40,500 leej.
19Yuta le tub yog Ws hab Auna. Ws hab Auna ob tug tuag huv Khana‑aa tebchaws lawm. 20Yuta cov tub hab puab cov quas cum yog Sela hab Sela cum, Peles hab Peles cum, Xelag hab Xelag cum. 21Peles cov tub yog Hexaloo hab Hexaloo cum, Hamu hab Hamu cum. 22Cov nuav yog cov quas cum huv xeem Yuta, huvsw muaj 76,500 leej.
23Ixakha le tub hab puab cov quas cum yog Thaula hab Thaula cum, Puva hab Puva cum, 24Yasu hab Yasu cum, hab Siloo hab Siloo cum. 25Cov nuav yog cov quas cum huv xeem Ixakha, huvsw muaj 64,300 leej.
26Xenpuloo le tub hab puab cov quas cum yog Xeles hab Xeles cum, Eloo hab Eloo cum hab Yale‑ee hab Yale‑ee cum. 27Cov nuav yog cov quas cum huv xeem Xenpuloo, huvsw muaj 60,500 leej.
28Yauxej le tub hab puab cov quas cum yog Manaxe hab Efa‑i. 29Manaxe le tub yog Makhi hab Makhi cum (Makhi yog Kile‑a txwv), hab Kile‑a hab Kile‑a cum. 30Kile‑a cov tub yog Iyexaw hab Iyexaw cum, Heleb hab Heleb cum, 31Ali‑ee hab Ali‑ee cum, Sekhee hab Sekhee cum, 32Seminta hab Seminta cum hab Hefaw hab Hefaw cum. 33Hefaw tug tub Xelaufeha tsw muaj tub muaj ntxhais xwb. Xelaufeha cov ntxhais yog Malag, Nau‑a, Haula, Meekha hab Thilaxa. 34Cov nuav yog cov quas cum huv xeem Manaxe, huvsw muaj 52,700 leej.
35Nuav yog Efa‑i le tub hab puab cov quas cum. Suthela hab Suthela cum, Npekhaw hab Npekhaw cum hab Thahaa hab Thahaa cum. 36Nuav yog Suthela le tub, Elaaj hab Elaaj cum. 37Cov nuav yog Efa‑i le tub cov quas cum, huvsw muaj 32,500 leej. Nuav yog Yauxej le tub hab puab cov quas cum.
38Npeeyamee le tub hab puab cov quas cum yog Npela hab Npela cum, Asanpee hab Asanpee cum, Ahilaa hab Ahilaa cum, 39Sefufaa hab Sefufaa cum hab Hufaa hab Hufaa cum. 40Npela le tub yog As hab Na‑amaa, yog As hab As cum hab Na‑amaa hab Na‑amaa cum. 41Cov nuav yog Npeeyamee le tub hab puab cov quas cum, muaj 45,600 leej.
42Nuav yog Ntaaj tug tub hab tug tub cum, yog Suhaa hab Suhaa cum. Cov nuav yog xeem Ntaaj hab Ntaaj tug tub cum, 43mas Suhaa cum huvsw muaj 64,400 leej.
44Asaw cov tub hab puab cov quas cum yog Ina hab Ina cum, Isavi hab Isavi cum hab Npeliya hab Npeliya cum. 45Npeliya le tub yog Henpaw hab Henpaw cum hab Makhi‑ee hab Makhi‑ee cum. 46Asaw tug ntxhais hu ua Xelas. 47Cov nuav yog Asaw le tub cov quas cum, huvsw muaj 53,400 leej.
48Nathali cov tub hab puab cov quas cum yog Yaxe‑ee hab Yaxe‑ee cum, Kuni hab Kuni cum, 49Yexaw hab Yexaw cum hab Silee hab Silee cum. 50Cov nuav yog xeem Asaw hab puab cov quas cum, huvsw muaj 45,400 leej.
51Cov Yixayee kws suav ca nuav huvsw muaj 601,730 leej.
52Yawmsaub has rua Mauxe tas, 53“Muab lub tebchaws faib ua qub txeeg qub teg rua cov Yixayee lawv le tej npe kws suav ca. 54Xeem kws coob mas muab thaaj kws daav ua puab qub txeeg qub teg, xeem kws tsawg muab thaaj kws nqaim ua puab qub txeeg qub teg. Txhua xeem yuav tau qub txeeg qub teg npaum le puab cov tuabneeg. 55Muab lub tebchaws ua ntawv rhu faib, mas lawv le txhua xeem tej npe xeem puab yuav tau qub txeeg qub teg. 56Rhu ntawv faib tebchaws ua qub txeeg qub teg rua puab lawv le xeem coob xeem tsawg.”
57Nuav yog cov Levi kws suav lawv le puab cov quas cum, Kwsoo hab Kwsoo cum, Khauha hab Khauha cum hab Melali hab Melali cum. 58Nuav kuj yog cov quas cum huv xeem Levi, Lini cum, Heploo cum, Mali cum, Musi cum hab Khaula cum. Khauha yog Alaav txwv. 59Alaav tug quaspuj yog Yaukhenpe, yog Levi tug ntxhais kws yug huv Iyi tebchaws. Yaukhenpe hab Alaav le mivnyuas yog Aloo hab Mauxe hab ob tug tug muam hlub Mili‑aa. 60Aloo le tub yog Nanta, Anpihu, Ele‑axa hab Ithama. 61Tassws Nanta hab Anpihu tuag rua thaus ob tug ua suavtawg kws tsw dawb huv xyeem ntawm Yawmsaub xubndag. 62Cov kws suav hov mas huvsw muaj 23,000 leej, yog txhua tug txwvneej kws noob nyoog muaj ib hlis rov sau, mas tsw muab puab suav nrug cov Yixayee ua ke, tsua qhov tsw muab qub txeeg qub teg huv Yixayee rua puab.
63Cov tuabneeg nuav yog cov kws Mauxe hab pov thawj Ele‑axa tau suav ca huv lub taj Mau‑a ntawm ntug dej Yalatee ncaaj lub moos Yelikhau. 64Cov Yixayee kws Mauxe hab pov thawj Aloo tau suav huv tebchaws moj saab qhua Xinai, mas tsw tshuav ib tug nyob huv cov nuav le lawm, 65vem Yawmsaub tub has txug puab tas puab yuav tuag taag rua huv tebchaws moj saab qhua. Tsw muaj ib tug tshuav nyob le tsuas yog tshuav Yefune tug tub Khalej hab Noo tug tub Yausua xwb.