21

Chiến tranh với dân Ca-na-an

1Khi vua của A-rát, người Ca-na-an sống ở vùng miền nam, nghe rằng dân Ít-ra-en đang trên đường đến A-tha-rim thì tấn công dân Ít-ra-en và bắt được một vài người. 2Dân Ít-ra-en liền khấn hứa cùng CHÚA như sau: “Nếu Ngài giúp chúng con đánh thắng dân nầy, chúng con sẽ hoàn toàn tiêu diệt các thành của chúng.”
3CHÚA nhận lời cầu xin của dân Ít-ra-en và cho họ đánh bại dân Ca-na-an. Dân Ít-ra-en tận diệt người Ca-na-an và các thành của họ, nên chỗ đó gọi là Họt-ma.

Con rắn bằng đồng

4Dân Ít-ra-en rời núi Hô-rơ đi trên đường về hướng Biển Sậy để đi vòng quanh xứ Ê-đôm. Nhưng dọc đường dân chúng bất bình 5và ta thán cùng Thượng Đế và Mô-se. Họ kêu ca, “Tại sao ông mang chúng tôi ra khỏi Ai-cập để chết trong sa mạc nầy? Không có bánh mì và nước. Chúng tôi đã ngấy món ăn nầy rồi!”
6CHÚA liền sai các rắn độc đến cắn dân chúng, khiến cho nhiều người Ít-ra-en bị chết. 7Dân chúng đến nói với Mô-se, “Chúng tôi đã phạm tội khi ta thán về ông và CHÚA. Xin ông hãy cầu nguyện để CHÚA khiến các con rắn lìa xa chúng tôi.”
8CHÚA bảo Mô-se, “Hãy làm một con rắn bằng đồng treo lên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn nó thì sẽ sống.” 9Vậy Mô-se làm một con rắn đồng treo lên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn con rắn đồng nầy thì được sống.

Cuộc hành trình đến Mô-áp

10Dân Ít-ra-en ra đi và cắm trại tại Ô-bốt. 11Họ đi từ Ô-bốt tới Y-giê A-ba-rim trong sa mạc gần xứ Mô-áp. 12Từ đó họ đi nữa và cắm trại trong thung lũng Xê-rết. 13Từ đó họ đi và cắm trại ngang sông Ạc-nôn, trong sa mạc bắt đầu từ lãnh thổ A-mô-rít. Suối Ạc-nôn là ranh giới giữa dân Mô-áp và dân A-mô-rít. 14Vì thế mà trong sách Chiến Tranh của CHÚA có viết:“… và Qua-hếp trong Xu-pha, các trũng sâu, sông Ạc-nôn, 15cùng các phụ lưu dẫn đến vùng có dân cư A-rơ. Đó là những nơi nằm trên biên giới Mô-áp.”
16Dân Ít-ra-en đi từ đó đến Bê-e; ở đó có một cái giếng nơi CHÚA bảo Mô-se, “Hãy tập họp dân chúng lại ta sẽ cho họ nước uống.” 17Rồi dân Ít-ra-en ca bài nầy:
  “Giếng ơi, hãy phun nước lên!
   Hãy ca hát lên cho nước.
  18Các quan trưởng đã đào giếng nầy.
   Các nhà quyền quí đã xây nó.
  Bằng các cây phủ việt và cây sào mình.
   Đó là món quà trong sa mạc.”
19Từ Mát-ta-na họ đi đến Na-ha-liên và tiếp tục đi đến Ba-mốt. 20Từ Ba-mốt họ đi đến thung lũng Mô-áp mà từ đỉnh núi Phích-ga có thể nhìn thấy cả vùng sa mạc.

Dân Ít-ra-en giết hai vua Xi-hôn và Óc

21Dân Ít-ra-en sai sứ đến Xi-hôn, vua A-mô-rít nói rằng, 22“Xin vua cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ vua. Chúng tôi sẽ không đi qua ruộng nương, vườn nho, hay uống nước giếng. Chúng tôi chỉ đi trên đường cái của vua cho đến chừng băng qua khỏi xứ vua.”
23Nhưng vua Xi-hôn không cho phép dân Ít-ra-en băng qua xứ mình. Ông tập họp toàn thể binh đội lại và dàn trận đối đầu với dân Ít-ra-en trong sa mạc. Họ đánh nhau với dân Ít-ra-en tại Gia-hát.
24Dân Ít-ra-en giết vua, chiếm xứ người từ sông Ạc-nôn cho đến sông Gia-bốc. Họ chiếm toàn xứ cho đến ranh giới dân Am-môn là xứ được bảo vệ rất vững chắc. 25Dân Ít-ra-en cũng chiếm các thành dân A-mô-rít, lấy Hết-bôn và các thị trấn quanh đó. 26Hết-bôn là thành nơi Xi-hôn, vua dân A-mô-rít, đóng đô. Trước kia vua đã từng giao chiến với vua Mô-áp và chiếm toàn xứ đến sông Ạc-nôn. 27Vì thế mà các thi sĩ đã viết:
  “Hãy đến xây lại thành Hết-bôn;
   hãy tái thiết thành Xi-hôn.
  28Một ngọn lửa bắt cháy từ Hết-bôn;
   các ngọn lửa bùng phát ra từ thành Xi-hôn.
  Cơn hỏa hoạn đó tiêu hủy A-rơ của xứ Mô-áp
   và đốt tiêu vùng cao nguyên Ạc-nôn.
  29Khốn cho ngươi, Mô-áp ơi!
   Dân cư Kê-mốt bị tàn lụi rồi.
  Các con trai nó bỏ chạy,
   còn các con gái nó bị Xi-hôn, vua A-mô-rít bắt đi.
  30Nhưng chúng ta đã đánh bại các dân A-mô-rít đó.
   Chúng ta tiêu diệt thành trì chúng từ Hết-bôn cho đến Đi-bôn,
   Chúng ta tận diệt chúng cho đến Nô-pha, gần Mê-đê-ba.”
31Vậy dân Ít-ra-en vào định cư trong xứ dân A-mô-rít.
32Sau khi Mô-se sai các tay do thám đến thành Gia-xe, họ chiếm các thị trấn xung quanh và đánh đuổi dân A-mô-rít ở đó đi.
33Rồi dân Ít-ra-en đi lên đường về phía Ba-san. Óc, vua của Ba-san kéo đại binh ra đón dân Ít-ra-en và hai bên chạm trán nhau tại Ết-rê-i.
34CHÚA bảo Mô-se, “Đừng sợ vua đó. Ta sẽ trao nó, toàn đạo binh, và xứ nó vào tay các con. Hãy xử nó như các con đã xử Xi-hôn, vua A-mô-rít ở Hết-bôn.”
35Vậy dân Ít-ra-en giết Óc, các con trai vua và toàn đạo binh vua; không chừa một ai, rồi chiếm xứ đó.