26

Faaux Da'nyeic Nzunc Mienh Houz

1Domh wuon-baengc jiex liuz, nqa'haav Ziouv gorngv mbuox Mose caux Aalon sai mienh nyei dorn, E^le^aa^saa, 2“Oix zuqc saauv nzengc I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, ziux mienh buonc yiem nyic ziepc hnyangx faaux maengx, haih zoux duqv baeng nyei m'jangc dorn saauv nzengc.” 3Mose caux E^le^aa^saa sai mienh ziouc yiem Mo^apc ndau-baengh, Jor^ndaen Ndaaih hlen, Ye^li^ko Zingh doix-ngaanc, doix I^saa^laa^en Mienh gorngv, 4“Oix zuqc saauv nzengc yiem nyic ziepc hnyangx faaux maengx nyei m'jangc dorn ziux Ziouv mbuox Mose.”
 Yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih nyei I^saa^laa^en Mienh maaih hnangv naaiv.
5I^saa^laa^en nyei dorn-hlo, Lu^mben, nyei fun-faqv maaih
Haanokv nyei bungh buonc, Haanokv Mienh,
Banlu nyei bungh buonc, Banlu Mienh,
6Hetv^lon nyei bungh buonc, Hetv^lon Mienh,
Kaanmi nyei bungh buonc, Kaanmi Mienh.
7Naaiv se Lu^mben Fingx bun njiec nyei bungh buonc. Yietc zungv maaih biei waanc buo cin cietv baeqv faah ziepc dauh.
8Banlu nyei dorn se E^li^apc. 9E^li^apc nyei dorn, Ne^mu^en, Ndaataan caux Aa^mbi^lam. Se dongh naaiv deix Ndaataan caux Aa^mbi^lam, zuangx mienh ginv daaih nyei. Ninh mbuo ngaengc Mose caux Aalon ziouc caux jienv gan Kolaa wuov deix ngaengc Ziouv. 10Ndau ziouc nqoi hnangv morngx nqoi nzuih, naqv ninh mbuo caux Kolaa. Wuov zanc gan Kolaa nyei mienh yaac zuqc douz buov mietc nyic baeqv hmz ziepc dauh. Naaiv se zoux jangx-hoc donv mienh. 11Mv baac Kolaa nyei dorn mbuo maiv zuqc daic.
12Si^me^on nyei fun-faqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih
Ne^mu^en nyei bungh buonc, Ne^mu^en Mienh,
Yaamin nyei bungh buonc, Yaamin Mienh,
Yaakin nyei bungh buonc, Yaakin Mienh,
13Zelaa nyei bungh buonc, Zelaa Mienh,
Saa^un nyei bungh buonc, Saa^un Mienh.
14Naaiv se Si^me^on nyei bungh buonc. Yietc zungv maaih i waanc i cin nyic baeqv dauh.
15Gaatc nyei fun-faqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih
Sefon nyei bungh buonc, Sefon Mienh,
Hakv^gi nyei bungh buonc, Hakv^gi Mienh,
Suni nyei bungh buonc, Suni Mienh,
16Otc^ni nyei bungh buonc, Otc^ni Mienh,
E^le^i nyei bungh buonc, E^le^i mienh,
17Aalotv nyei bungh buonc, Aalotv Mienh,
Aa^le^li nyei bungh buonc, Aa^le^li Mienh.
18Naaiv se Gaatc nyei bungh buonc. Yietc zungv maaih biei waanc hmz baeqv dauh.
19E^aa caux Onan zoux Yu^ndaa nyei dorn mv baac ninh mbuo yiem Kaa^naa^an Deic-Bung daic mi'aqv. 20Yu^ndaa nyei fun-faqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih
Qelaa nyei bungh buonc, Qelaa Mienh,
Beletv nyei bungh buonc, Beletv Mienh,
Zelaa nyei bungh buonc, Zelaa Mienh.
21Beletv nyei fun-faqv maaih
Hetv^lon nyei bungh buonc, Hetv^lon Mienh,
Haamun nyei bungh buonc, Haamun Mienh.
22Naaiv se Yu^ndaa nyei bungh buonc. Yietc zungv maaih siec waanc juqv cin hmz baeqv dauh.
23Itc^saax^kaa nyei fun-faqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih
Tolaa nyei bungh buonc, Tolaa Mienh,
Pu^aa nyei bungh buonc, Pu^aa Mienh,
24Yaasupv nyei bungh buonc, Yaasupv Mienh,
Simlon nyei bungh buonc, Simlon Mienh.
25Naaiv se Itc^saax^kaa nyei bungh buonc. Yietc zungv maaih juqv waanc biei cin faam-baeqv dauh.
26Se^mbu^lun nyei fun-faqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih
Seletv nyei bungh buonc, Seletv Mienh,
Elon nyei bungh buonc, Elon Mienh,
Yaa^le^en nyei bungh buonc, Yaa^le^en Mienh.
27Naaiv se Se^mbu^lun nyei bungh buonc. Yietc zungv maaih juqv waanc hmz baeqv dauh.
28Yosepv nyei fun-faqv, ziux Maa^natv^se caux E^faa^im nyei bungh buonc, maaih hnangv naaiv.
29Maa^natv^se nyei fun-faqv maaih
Maa^ki^le nyei bungh buonc, Maa^ki^le Mienh, (Maa^ki^le zoux Gi^le^aatc nyei die.)
Gi^le^aatc nyei bungh buonc, Gi^le^aatc Mienh.
30Naaiv se Gi^le^aatc nyei fun-faqv.
   Maaih I^ye^se nyei bungh buonc, I^ye^se Mienh,
   Helekv nyei bungh buonc, Helekv Mienh,
31Atc^li^en nyei bungh buonc, Atc^li^en Mienh.
Sekem nyei bungh buonc, Sekem Mienh,
32Se^mi^ndaa nyei bungh buonc, Se^mi^ndaa Mienh,
Hefe nyei bungh buonc, Hefe Mienh.
33(Hefe nyei dorn, Se^lo^fe^hatc, maiv maaih dorn, kungx maaih sieqv hnangv. Ninh nyei sieqv nyei mbuox maaih Maa^haa^laa, Noyaa, Hokv^laa, Minkaa caux Ti^laa^saa.)
34Naaiv se Maa^natv^se nyei bungh buonc. Yietc zungv maaih biaa waanc i cin cietv baeqv dauh.
35E^faa^im nyei fun-faqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih
Su^te^laa nyei bungh buonc, Su^te^laa Mienh,
Mbeke nyei bungh buonc, Mbeke Mienh,
Taa^han nyei bungh buonc, Taa^han Mienh.
36Su^te^laa nyei fun-faqv maaih
Elaan nyei bungh buonc, Elaan Mienh.
37Naaiv se E^faa^im nyei bungh buonc. Yietc zungv maaih buo waanc i cin hmz baeqv dauh.
Naaiv se Yosepv nyei fun-faqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc.
38Mben^yaa^min nyei fun-faqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih
Mbelaa nyei bungh buonc, Mbelaa Mienh,
Atc^mben nyei bungh buonc, Atc^mben Mienh,
Aa^hi^lam nyei bungh buonc, Aa^hi^lam Mienh,
39Se^fu^faam nyei bungh buonc, Se^fu^faam Mienh,
Hufaam nyei bungh buonc, Hufaam Mienh.
40Mbelaa nyei fun-faqv ziux Aatc caux Naa^aa^maan nyei bungh buonc maaih
Aatc nyei bungh buonc, Aatc Mienh,
Naa^aa^maan nyei bungh buonc, Naa^aa^maan Mienh.
41Naaiv se Mben^yaa^min nyei bungh buonc. Yietc zungv maaih biei waanc biaa cin luoqc baeqv dauh.
42Ndaan nyei fun-faqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih
Su^ham nyei bungh buonc, Su^ham Mienh.
Naaiv se Ndaan nyei bungh buonc.
43Yietc zungv zoux Su^ham Mienh yaac maaih juqv waanc biei cin feix baeqv dauh.
44Aa^se nyei fun-faqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih
Imnaa nyei bungh buonc, Imnaa Mienh,
Itc^wi nyei bungh buonc, Itc^wi Mienh,
Mbe^li^yaa nyei bungh buonc, Mbe^li^yaa Mienh.
45Mbe^li^yaa nyei fun-faqv maaih
He^mbe nyei bungh buonc, He^mbe Mienh.
Man^ki^en nyei bungh buonc, Man^ki^en Mienh.
46(Aa^se maaih dauh sieqv mbuox heuc Se^laa^aa.)
47Naaiv se Aa^se nyei bungh buonc. Yietc zungv maaih biaa waanc buo cin feix baeqv dauh.
48Napv^taa^li nyei fun-faqv ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih
Yaa^se^en nyei bungh buonc, Yaa^se^en Mienh,
Guni nyei bungh buonc, Guni Mienh,
49Yese nyei bungh buonc, Yese Mienh,
Sinlem nyei bungh buonc, Sinlem Mienh.
50Naaiv se Napv^taa^li nyei bungh buonc. Yietc zungv maaih biei waanc biaa cin feix baeqv dauh.
51I^saa^laa^en Mienh nyei m'jangc dorn yietc zungv maaih juqv sinx yietc cin cietv baeqv faah ziepc dauh.
52Ziouv gorngv mbuox Mose, 53“Oix zuqc ziux mienh nyei soux mouc zorqv ndau paaiv bun nqoi ninh mbuo nzipc. 54Haaix fingx mienh camv oix zuqc paaiv bun ninh mbuo nzipc jangv. Haaix fingx zoqc bun ninh mbuo nzipc gauh hepc. Fingx-fingx ziux ninh mbuo nyei soux mouc oix zuqc nzipc ninh mbuo nyei buonc. 55Yaac oix zuqc ziux ong-taaix mbuo nyei fingx nyei mbuox dingc maengc mangc haaix dauh duqv haaix bung ndau. 56Oix zuqc ziux haaix fingx mienh camv fai zoqc dingc maengc mangc weic paaiv ndau bun nqoi ninh mbuo nzipc.”
57⟨Lewi Mienh⟩ ziux ninh mbuo nyei bungh buonc maaih
Geson nyei bungh buonc, Geson Mienh,
Ko^haatv nyei bungh buonc, Ko^haatv Mienh,
Me^laa^li nyei bungh buonc, Me^laa^li Mienh.
58Aengx maaih naaiv deix Lewi Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc. Maaih
Lipv^ni nyei bungh buonc, Lipv^ni Mienh,
He^mbo^lon nyei bungh buonc, He^mbo^lon Mienh,
Maali nyei bungh buonc, Maali Mienh,
Musi nyei bungh buonc, Musi Mienh,
Kolaa nyei bungh buonc, Kolaa Mienh.
(Ko^haatv zoux Amlaam nyei die.
59Amlaam nyei auv nyei mbuox heuc Yo^ke^mbetc, se Lewi Mienh, dongh Lewi nyei zeiv-fun, cuotv seix yiem I^yipv Deic-Bung. Yo^ke^mbetc yungz i dauh dorn, Aalon caux Mose, aengx yungz ninh mbuo nyei dorc, Miliem, bun Amlaam. 60Aalon zoux Naa^ndapc caux Aa^mbi^hu, E^le^aa^saa caux I^taa^maa nyei die. 61Mv baac Naa^ndapc caux Aa^mbi^hu dorh maiv maaih leiz longc nyei douz yiem Ziouv nyei nza'hmien ziec, ziouc daic mi'aqv.)
62Lewi Mienh nyei soux mouc, buangv hlaax faaux maengx nyei m'jangc dorn, maaih i waanc buo cin dauh. Ninh mbuo maiv duqv funx bieqc I^saa^laa^en Mienh, weic zuqc yiem I^saa^laa^en nyei zuangx mienh mbu'ndongx maiv maaih ninh mbuo nzipc nyei buonc.
63Naaiv se Mose caux E^le^aa^saa sai mienh yiem Mo^apc ndau-baengh, Jor^ndaen Ndaaih hlen, Ye^li^ko Zingh doix-ngaanc saauv nyei I^saa^laa^en Mienh. 64Ih zanc saauv nyei mienh, maiv maaih yietc dauh dongh zinh ndaangc Mose caux Aalon sai mienh yiem Sinaai Deic-Bung-Huaang saauv nyei aqv. 65Weic zuqc Ziouv mbuox wuov deix I^saa^laa^en Mienh ninh mbuo zungv oix zuqc yiem deic-bung-huaang daic nzengc. Cuotv liuz Ye^fun^ne nyei dorn, Kaalepv, caux Nun nyei dorn, Yo^su^waa, ninh mbuo maiv zengc yietc dauh aqv.