26

Txheeb Npe Zaum Ob

1Tom qab uas tej vijsub vijsw ntawd dhau lawm, tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos tus tub Ele-axas uas yog tus povthawj hais tias, 2“Neb cia li sau cov Yixalayees txhua tsevneeg npe, suav tagnrho cov txivneej uas hnubnyoog nees nkaum xyoo rov saud uas ua taus tubrog.” 3-4Mauxes thiab Ele-axas nkawd ua raws li tus TSWV hais, nkawd thiaj hu tagnrho cov txivneej uas muaj hnubnyoog li ntawd tuaj sib sau rau hauv lub tiaj Mau-am ntawm ntug Dej Yauladees uas nyob ncaj lub nroog Yelikaus.
 Cov no yog cov Yixalayees uas tawm nram tebchaws Iziv los:
5Xeem Lunpees (Lunpees yog Yakhauj tus tub hlob): yog cuab Hanauj, Palus, 6Heloos thiab Kalemis. 7Suav tagnrho lawv tej cuab kwvtij no cov txivneej muaj plaub caug peb txhiab xya pua peb caug leej. 8Palus tus tub yog Ele-as; 9thiab Ele-as cov tub yog Nemuyees, Dathas thiab Anpilas. (Cov pejxeem xaiv Dathas thiab Anpilas ua lawv ob tug thawjcoj. Nkawd tawv nyom Mauxes thiab Aloos, thiab mus koom nrog Kaulas ntxeev siab tawmtsam tus TSWV. 10Ces av cia li qhib plho thiab nqos nkawd lawm, mas nkawd thiaj tuag nrog Kaulas thiab nws cov phoojywg thaum uas hluavtaws poob los kub ob pua tsib caug leej txivneej tuag tas ntawd lawm; qhov ntawd thiaj ua ib qho qhia rau cov pejxeem sawvdaws. 11Tiamsis Kaulas cov tub tsis raug tua tuag ib tug li.)
12Xeem Xime-oos: yog cuab Nemuyees, cuab Yamees, cuab Yakhees, 13cuab Zelas thiab cuab Sa-ules. 14Suav tagnrho lawv tej cuab kwvtij no cov txivneej muaj nees nkaum ob txhiab ob puas leej.
15Xeem Khas: yog cuab Xefoos, cuab Hankis, cuab Sunis, 16cuab Auxenis, cuab Elis, 17Alaudis thiab Alelis. 18Suav tagnrho lawv tej cuab kwvtij no cov txivneej muaj plaub caug txhiab tsib puas leej.
19-21Xeem Yudas: yog cuab Selas, cuab Peles, cuab Zelas, cuab Hexeloos thiab cuab Hamules. (Yudas ob tug tub uas hu ua Elas thiab Aunas puavleej tuag rau tom tebchaws Kana-as lawm.) 22Suav tagnrho lawv tej cuab kwvtij no cov txivneej muaj xya caum rau txhiab tsib puas leej.
23Xeem Ixakhas: yog cuab Taulas, cuab Puahas, 24cuab Yasus thiab cuab Simeloos. 25Suav tagnrho lawv tej cuab kwvtij no cov txivneej muaj rau caum plaub txhiab peb puas leej.
26Xeem Xenpuloos: yog cuab Xeles, cuab Eloos thiab cuab Yahelees. 27Suav tagnrho lawv tej cuab kwvtij no cov txivneej muaj rau caum txhiab tsib puas leej.
28Yauxej muaj ob tug tub, Manaxes thiab Efalayees nkawd ncau mus ua ob xeem.
29Xeem Manaxes. Manaxes tus tub Makhiles yog Nkile-as txiv thiab Nkile-as yog lawv tej cuab kwvtij nram no tus yawgkoob: 30cuab Ixes, cuab Heles, 31cuab Aliyees, cuab Sekees, 32cuab Semidas thiab cuab Hefeles. 33Hefeles tus tub Xelaufehas tsis muaj ib tug tub li, nws muaj tsib tug ntxhais xwb; lawv cov npe hu ua Malas, Nau-es, Haunkelas, Milekas thiab Tilexas. 34Suav tagnrho lawv tej cuab vivncaus no cov txivneej muaj tsib caug ob txhiab xya pua leej.
35Xeem Efalayees: yog cuab Suthelas, cuab Npekhelis thiab cuab Tahanes. 36Cuab Elas yog Suthelas cajces. 37Suav tagnrho lawv tej cuab kwvtij no cov txivneej muaj peb caug ob txhiab tsib puas leej.
 Tagnrho tej cuab kwvtij uas hais los no puavleej yog Yauxej cajces.
38Xeem Npeenyamees: yog cuab Npelas, cuab Asenpes, cuab Ahilas, 39cuab Sefufas thiab cuab Hufas. 40Cuab Ales thiab Na-amas yog Npelas cajces. 41Suav tagnrho lawv tej cuab kwvtij no cov txivneej muaj plaub caug tsib txhiab rau pua leej.
42Xeem Das: yog cuab Husees, 43suav tagnrho cuab kwvtij no cov txivneej muaj rau caum plaub txhiab plaub puas leej.
44Xeem Aseles: yog cuab Imenas, cuab Esavis thiab cuab Npeliyas. 45Cuab Henpeles thiab cuab Makhiyees yog Npeliyas cajces. 46Aseles muaj ib tug ntxhais xwb, nws npe huv ua Xelas. 47Suav tagnrho lawv tej cuab kwvtij no cov txivneej muaj tsib caug peb txhiab plaub puas leej.
48Xeem Nathalis: yog cuab Yaxees, cuab Nkunis, 49cuab Yexeles thiab cuab Silees. 50Suav tagnrho lawv tej cuab kwvtij no cov txivneej muaj plaub caug tsib txhiab tsib puas leej.
51Suav tagnrho haivneeg Yixalayees cov txivneej muaj rau pua ib txhiab xya pua peb caug leej.
52Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 53“Koj cia li muab lub tebchaws no faib rau tej xeem raws li tej xeem ntawd muaj neeg coob thiab tsawg. 54-56Muab lub tebchaws no rho ntawv faib, muab thaj av dav rau tej xeem uas muaj neeg coob nyob thiab muab thaj av nqaim rau tej xeem uas muaj neeg tsawg nyob.”
57Xeem Levis sau npe raws li cuab Nkesoos, Kauhas thiab Melalis. 58Suav tagnrho lawv cov xeebntxwv muaj raws li nram no: cuab Linpenis, cuab Henploos, cuab Mahalis, cuab Musis thiab cuab Kaulas. Kauhas yog Alamas txiv, 59nws yuav Levis tus ntxhais Yaukhenpes uas yug nram tebchaws Iziv ua pojniam. Yaukhenpes thiaj yug tau ob tug tub rau Alamas: ob tug tub ntawd, yog Aloos thiab Mauxes, thiab yug tau ib tug ntxhais hu ua Milias. 60Aloos muaj plaub tug tub, Nadas, Anpihus, Ele-axas thiab Ithamas. 61Nadas thiab Anpihus nkawd tuag thaum nkawd muab cov ncaig taws uas tsis dawbhuv hlawv khoom fij rau tus TSWV lawm. 62Cov Levis tej txivneej uas hnubnyoog ib hlis rov saud muaj nees nkaum peb txhiab leej. Cov Levis tsis sau npe nrog cov Yixalayees, vim lawv tsis muaj feem tau lub tebchaws Yixalayees los ua lawv tug.
63Tagnrho tej cuab Yixalayees no puavleej yog Mauxes thiab Ele-axas nkawd ua ob tug uas sau lawv tej npe nyob hauv lub tiaj Mau-am ntawm ntug Dej Yauladees uas nyob ncaj lub nroog Yelikaus sab tid. 64Cov neeg uas Mauxes thiab Aloos nkawd sau npe thawj zaug nram tiaj Suabpuam Xinais yeej tsis tshuav ib tug seem li lawm. 65Tus TSWV hais tias, tagnrho lawv cov ntawd yuav tuag tas rau hauv tiaj suabpuam, tsuas tshuav Yefunes tus tub Kalej thiab Noos tus tub Yausuas nkaus xwb, thiaj tsis tuag.