26

Trỗ Bar Môi-se Chĩc Loah Thrỗq Cũai

1Toâq khoiq vớt ỗn chơ, Yiang Sursĩ ớn Môi-se cớp E-lia-sơ con samiang Arôn neq: 2“Cóq anhia chĩc thrỗq nheq tữh cũai samiang tâng dũ dống sũ bữn tễ bar chít cumo achỗn ca têq cỡt tahan.”
3-4Ngkíq, Môi-se cớp E-lia-sơ táq puai machớng Yiang Sursĩ ớn. Alới arô nheq tữh cũai samiang tễ bar chít cumo achỗn, yỗn toâq rôm parnơi. Tỗp alới toâq rôm parnơi pỡ ntốq cutễq tapín Mô-ap, yáng tooh crỗng Yôr-dan choâng vil Yê-ri-cô.
 Cũai proai I-sarel ca khoiq loŏh tễ cruang Ê-yip-tô, bữn neq:
5Tễ tỗp Ruben (Ruben la con samiang clúng Yacốp) bữn máh sâu neq: Hanoc, Palu, 6Hê-trôn, cớp Car-mi. 7Sâu tỗp nâi bữn thrỗq cũai samiang la 43,730 náq. 8Máh tỗp con châu chễ Palu la E-liap 9cớp máh con samiang E-liap neq: Nê-muol, Dathan, cớp Abi-ram. (Dathan cớp Abi-ram nâi la cũai sốt; ma alới lớn-sarlớn chóq Môi-se cớp Arôn. Alới pruam cớp tỗp Cô-ra, ngkíq alới lớn-sarlớn chóq Yiang Sursĩ tê. 10Cutễq caha lưn mumoong chíq alới. Alới cuchĩt parnơi cớp Cô-ra, dếh tỗp cũai bar culám sỡng chít náq hỡ, bo ũih taluam cat ki. Ranáq nâi la dŏq catoaih atỡng nheq tữh cũai proai. 11Ma bo ki máh con samiang Cô-ra tỡ bữn cuchĩt.)
12Tễ tỗp Si-mê-ôn bữn máh sâu neq: Nê-muol, Yamin, Yakin, 13Sê-rah, cớp Sau-lơ. 14Tâng máh sâu nâi bữn thrỗq cũai samiang la 22,200 náq.
15Tễ tỗp Cát bữn máh sâu neq: Sê-phôn, Haki, Suni 16Ot-ni, E-ri, 17Arôt, cớp Arê-li. 18Tâng máh sâu nâi bữn thrỗq cũai samiang la 40,500 náq.
19-21Tễ tỗp Yuda bữn máh sâu neq: Sê-lah, Pharêt, Sê-rah, Hê-trôn, cớp Hamul. (Bar náq con samiang Yuda la E-rơ cớp Ô-nan, alới khoiq cuchĩt tâng cruang Cana-an.) 22Tâng máh sâu nâi bữn thrỗq cũai samiang la 76,500 náq.
23Tễ tỗp I-sacar bữn máh sâu neq: Tô-la, Puah, 24Yasup, cớp Sim-rôn. 25Tâng máh sâu nâi bữn thrỗq cũai samiang la 64,300 náq.
26Tễ tỗp Sa-bulôn bữn máh sâu neq: Sê-ret, E-lôn, cớp Yalil. 27Tâng máh sâu nâi bữn thrỗq cũai samiang la 60,500 náq.
28Yô-sep bữn con samiang bar náq, Ma-nasê cớp Ep-ra-im.
29Tễ tỗp Ma-nasê bữn Makir con samiang Ma-nasê; án cỡt mpoaq Ki-liat, cớp máh sâu tễ tŏ́ng toiq Ki-liat bữn neq: 30Yasơ, Hê-léc, 31A-sariel, Se-kem, 32Sê-mi-da, cớp Hê-phêr. 33Sê-lô-phahat con samiang Hê-phêr ŏ́q con samiang, ma án bữn ống con mansễm sâng, ramứh neq: Mah-la, Nô-ê, Hôc-la, Mil-ca, cớp Tir-sa. 34Thrỗq cũai samiang tâng máh sâu nâi la 52,700 náq.
35Tễ tỗp Ep-ra-im bữn máh sâu neq: Suthê-la, Be-ker, cớp Tahan. 36Tễ sâu Suthê-la, bữn sâu E-ran hỡ. 37Thrỗq cũai samiang tâng máh sâu nâi la 32,500 náq. Máh sâu nâi toâq tễ tŏ́ng toiq Yô-sep.
38Tễ tỗp Ben-yamin bữn máh sâu neq: Bê-la, At-bel, Ahi-ram, 39Supham, cớp Hupham. 40Tễ tŏ́ng toiq Bê-la bữn sâu At cớp Naman ễn. 41Thrỗq cũai samiang tâng máh sâu nâi la 45,600 náq.
42Tễ tỗp Dan bữn sâu Suham. 43Nheq tữh cũai samiang sâu ki la 64,400 náq.
44Tễ tỗp Asêr bữn máh sâu neq: Im-nah, It-vi, cớp Be-ria. 45Tễ tŏ́ng toiq Be-ria bữn sâu Ê-bêr cớp Mal-kiel ễn. 46Asêr bữn muoi lám con cumũr, ramứh Sê-rah. 47Thrỗq cũai samiang tâng máh sâu nâi la 53,400 náq.
48Tễ tỗp Nep-tali bữn máh sâu neq: Yasiel, Cuni, 49Yê-se, cớp Si-lem. 50Thrỗq cũai samiang tâng máh sâu nâi la 45,400 náq.
51Parỗm nheq tữh cũai samiang tâng tỗp I-sarel la 601,730 náq.
52Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 53“Cóq mới tampễq cutễq yỗn dũ tỗp cũai I-sarel, puai thrỗq cũai tâng tỗp.
54-56“Tâng ranáq tampễq cutễq trỗ nâi, cóq ĩt crơng séng táq tếc tampễq; tỗp aléq ma bữn cũai clứng, cóq tampễq cutễq yỗn tỗp alới sa‑ữi hỡn. Ma tỗp aléq bữn cũai bĩq sâng, cóq tampễq yỗn tỗp alới bĩq tê.”
57Tỗp Lê-vi bữn máh sâu neq: Kêr-sôn, Cô-hat, cớp Mê-rari. 58Tŏ́ng toiq tỗp alới bữn dếh sâu cớt la neq: Lip-ni, Hep-rôn, Mali, Muchi, cớp Cô-ra. Cô-hat la mpoaq Am-ram. 59Lacuoi Am-ram la Yôc-abet con mansễm Lê-vi; án cỡt tâng cruang Ê-yip-tô. Yôc-abet bữn con samiang bar lám cớp Am-ram, ramứh Arôn cớp Môi-se, cớp bữn muoi lám con mansễm hỡ, ramứh Mi-riam. 60Arôn bữn pỗn náq con samiang, ramứh Nadap, Abi-hu, E-lia-sơ, cớp I-thamar. 61Nadap cớp Abi-hu cuchĩt bo alới chiau sang yỗn Yiang Sursĩ ũih blữ ca tỡ pĩeiq alới táq. 62Máh cũai samiang tỗp Lê-vi tễ muoi casâi achỗn, bữn thrỗq cũai 23,000 náq. Ma noau tỡ bữn noap amut thrỗq alới tâng thrỗq tỗp I-sarel, yuaq alới tỡ bữn chống mun cớp cũai I-sarel.
63Môi-se cớp E-lia-sơ chĩc máh ramứh sâu cớp máh thrỗq cũai I-sarel bo alới ỡt pỡ cutễq tapín Mô-ap, yáng tooh crỗng Yôr-dan choâng vil Yê-ri-cô. 64Máh cũai Môi-se cớp Arôn chĩc dŏq tâng trỗ muoi, bo alới ỡt tâng ntốq aiq cheq cóh Si-nai, tỡ bữn cũai samiang aléq ma noâng bữn tamoong. 65Yuaq Yiang Sursĩ khoiq pai chơ, dũ náq cũai samiang thrap ki cóq cuchĩt nheq tâng ntốq aiq. Dũ ranáq ki lứq cỡt ngkíq; ma ống Calep con samiang Yê-phunê, cớp Yô-sũa con samiang Nun sâng noâng tamoong.