Giới Thiệu

 Sách Phúc Âm Mác bắt đầu bằng câu giới thiệu: “Phúc Âm về Chúa Cứu Thế Giê-su, Con Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-su được mô tả như là một người của hành động và thẩm quyền. Ngài có thẩm quyền trong việc dạy dỗ, đuổi quỷ, tha thứ tội lỗi. Chúa Giê-su cũng tuyên xưng rằng Ngài là Con Người đến thế gian dâng hiến mạng sống của mình để cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi.
 Mác trình bày Chúa Giê-su như là một nhân vật của hành động nhiều hơn là lời nói và sự dạy dỗ của Ngài. Sau một phần ngắn về Giăng Báp-tít, lễ Báp-tem, sự cám dỗ, Mác bước ngay vào chức vụ dạy dỗ và chữa bệnh của Chúa Giê-su. Với thời gian trôi qua, các môn đệ của Chúa Giê-su ngày càng hiểu rõ Ngài hơn trong khi đó sự chống đối, thù nghịch của các kẻ thù của Ngài cũng gia tăng. Các chương cuối của sách nói về những biến cố trong tuần lễ cuối cùng của cuộc đời tại thế của Chúa Giê-su, đặc biệt là án phạt đóng đinh và sự phục sinh.

Bố Cục

1. Khởi đầu của Phúc Âm 1:1-13
2. Chức vụ của Chúa Giê-su tại Ga-li-lê 1:14–9:50
3. Hành trình từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem 10:1-52
4. Tuần lễ cuối cùng tại Giê-ru-sa-lem 11:1–15:47
5. Sự phục sinh của Chúa Giê-su 16:1-8
6. Sự xuất hiện và thăng thiên của Chúa Giê-su 16:9-20