13

Đức Giê-su Nói Về Đền Thờ Bị Phá Hủy

(Mat 24:1-2; Lu 21:5-6)

1Khi Đức Giê-su rời đền thờ, một môn đệ thưa với Ngài: “Thưa Thầy, xem kìa, các khối đá khổng lồ và những công trình kiến trúc vĩ đại quá!”
2Đức Giê-su bảo: “Con có thấy những công trình kiến trúc to lớn đó không? Rồi sẽ không còn một khối đá nào chồng trên khối đá nào mà không bị đổ xuống.”

Hoạn Nạn Và Bắt Bớ

(Mat 24:3-14; Lu 21:7-19)

3Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu đối diện với đền thờ thì Phê-rơ, Gia-cơ, Giăng và An-rê đến hỏi riêng Ngài: 4“Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào những việc đó sẽ xảy đến và có dấu hiệu gì cho biết khi nào mọi việc đó hoàn tất.”
5Đức Giê-su bắt đầu bảo họ: “Hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt các con. 6Có nhiều người sẽ mạo danh Ta đến nói rằng: ‘Chính Ta là Đấng đó’ và họ sẽ lừa gạt nhiều người. 7Khi các con nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh thì đừng hoảng hốt, điều nầy phải xảy đến nhưng chưa phải là tận thế. 8Dân nầy sẽ nổi lên chống dân khác, nước nọ sẽ chống nước kia, nhiều nơi sẽ có động đất, sẽ có đói kém, đó chỉ là khởi đầu của cơn đau chuyển bụng.
9Chính các con phải coi chừng. Các con sẽ bị nộp cho các hội đồng, bị đánh đập trong các hội đường và vì Ta, các con sẽ phải đứng trước các thống đốc và vua để làm chứng. 10Nhưng trước đó Phúc Âm phải được truyền giảng cho muôn dân. 11Khi họ dẫn các con đi nộp, đừng lo trước những điều mình sẽ nói, nhưng hãy nói những gì các con được ban cho trong giờ đó, vì những điều các con nói không phải do các con nhưng bởi Đức Thánh Linh.
12Anh sẽ nộp em để bị giết, cha nộp con và con cái nổi lên chống cha mẹ làm cho cha mẹ bị giết. 13Vì danh Ta, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu.

Tai Họa Khủng Khiếp

(Mat 24:15-28; Lu 21:20-24)

14Nhưng khi các con thấy sự tàn phá ghê tởm xảy ra nơi không nên xảy ra (ai đọc phải hiểu), thì ai ở trong miền Giu-đê phải trốn lên núi, 15ai ở trên mái nhà đừng xuống, cũng đừng vào nhà để lấy vật gì; 16ai ở ngoài đồng cũng đừng quay lại lấy áo. 17Khốn khổ cho những người đang mang thai và những ai có con thơ còn bú trong những ngày ấy. 18Hãy cầu xin cho việc nầy đừng xảy ra vào mùa đông. 19Vào những ngày đó sẽ có hoạn nạn mà từ thuở ban đầu, tức từ lúc Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và sẽ không bao giờ xảy ra nữa. 20Nếu Chúa không giảm bớt các ngày ấy, không còn một ai sống sót. Nhưng vì cớ những người được chọn, là những người Ngài đã chọn, Ngài đã giảm các ngày ấy. 21Lúc bấy giờ, nếu có ai bảo các con: ‘Chúa Cứu Thế đây nầy!’ hay ‘Kìa Ngài ở đó!’ thì đừng tin. 22Vì sẽ có những Chúa Cứu Thế giả và tiên tri giả nổi lên, làm dấu lạ phép mầu để lừa dối, nếu có thể được, ngay cả những người được chọn. 23Hãy coi chừng vì Ta đã báo trước mọi điều đó cho các con.

Con Người Xuất Hiện

(Mat 24:29-31; Lu 21:25-28)

24Trong những ngày ấy, sau cơn hoạn nạn,
  Mặt trời sẽ tối,
   Mặt trăng sẽ hết sáng,
  25Các ngôi sao từ trời sẽ rơi xuống
   Và những quyền năng trên không trung bị rúng động.
26Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người ngự đến giữa các đám mây với vinh quang và quyền năng vĩ đại, 27rồi Ngài sẽ sai thiên sứ đi tập họp những người được chọn lựa khắp bốn phương, từ chân trời đến góc biển.

Bài Học Về Cây Vả

(Mat 24:32-35; Lu 21:29-33)

28Hãy học bài học nơi cây vả: khi cây đâm chồi nẩy lộc, thì các con biết gần đến mùa hè. 29Cũng vậy, khi các con thấy những điềm nầy xảy ra thì biết rằng Ngài đã đến gần nơi ngưỡng cửa. 30Ta nói thật cùng các con, thế hệ nầy sẽ không qua đi trước khi những việc đó xảy đến. 31Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán sẽ không bao giờ qua đâu.”

Ngày Và Giờ

(Mat 24:36-44)

32Về ngày hay giờ ấy không ai biết được, ngay cả thiên sứ trên trời lẫn Con cũng vậy, ngoại trừ Cha. 33Hãy coi chừng, hãy tỉnh thức vì các con không biết khi nào giờ đó sẽ đến. 34Cũng như một người kia lên đường đi xa, khi rời nhà, người giao quyền cho các đầy tớ cai quản công việc nhà, chia cho mỗi người một việc và dặn người gác cửa canh chừng.
35Vậy hãy thức canh, vì các con không biết khi nào chủ nhà đến, hoặc chiều tối, lúc nửa đêm, khi gà gáy hay ban mai, 36kẻo khi chủ về bất ngờ, bắt gặp các con đang ngủ. 37Những gì Ta bảo các con, Ta cũng bảo cho mọi người: “Hãy tỉnh thức!”