Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Markôs Yôhan
Ƀing mă tŭ: Ƀing đaŏ mơnuih Tuai, boh nik ñu amăng khul Sang Ơi Adai amăng plei Rôm
Hrơi čih: Kơplăh wăh tŏng krah thŭn 50 hăng thŭn 60 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Kiăng kơ pơtrŭt ƀing hơmư̆ dŏ gir run găn tơlơi gleh tơnap kơpĭ kơpe̱t, Markôs pơrơđah Yêsu jing Pô Messiah Ding Kơna laih anŭn Ană Ơi Adai, jing Pô djai jing gơnam song mă kơ ƀing mơnuih soh.

Tơlơi Pơthâo Hiam Tui Hăng Markôs Čih čơdơ̆ng hăng tơlơi pơhiăp pơhaih anai, “Tơlơi Pơthâo Hiam kơ Yêsu Krist, Ană Ơi Adai.” Markôs pơruai kơ Yêsu jing sa čô mơnuih mă bruă laih anŭn hơmâo tơlơi dưi. Tơlơi dưi Ñu anŭn hơmâo pơrơđah laih amăng tơlơi Ñu pơtô, amăng tơlơi Ñu puh pơđuaĭ hĭ ƀing yang sat laih anŭn amăng tơlơi Ñu pap brơi kơ tơlơi soh mơnuih mơnam. Yêsu laĭ kơ Ñu pô jing Ană Mơnuih, jing Pô hơmâo rai laih kiăng kơ pơsăn hĭ drơi jan kiăng kơ pơrơngai hĭ mơnuih mơnam mơ̆ng tơlơi soh.
Sŏp hră Markôs Čih anai čih tơbiă tơlơi ră ruai kơ Yang Yêsu rơđah rơđo̱ng biă mă laih anŭn pơhiăp kơđŏm ƀơi hơdôm tơlơi bruă Yang Yêsu ngă laih, hloh kơ pơhiăp kơđŏm ƀơi hơdôm boh hiăp Ñu laih anŭn tơlơi Ñu pơtô pơblang. Tơdơi kơ klah čŭn ƀiă kơ tơlơi bruă Yôhan Pô Ngă Baptem wơ̆t hăng tơlơi baptem Yang Yêsu laih anŭn tơlơi plư Yang Yêsu tŭ, Markôs hlŏng čih pơruai mơtam kơ tơlơi bruă Yang Yêsu pơtô hăng pơsuaih mơnuih. Sui ƀiă kơ anŭn, ƀing ding kơna đuaĭ tui Yang Yêsu dưi thâo hluh Ñu lu hloh, samơ̆ ƀing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu jai ngă rŏh ayăt hăng Ñu lu hloh yơh. Ƀơi hơdôm črăn hơnăl tuč, Markôs pơruai kơ hơdôm tơlơi truh kơ Yang Yêsu amăng hrơi kŏm hơnăl tuč Ñu ƀơi lŏn tơnah anai, boh nik ñu tơlơi arăng pŏng hĭ Ñu ƀơi kơyâo bơrơkal laih anŭn tơlơi Ñu hơdip glaĭ yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi čơdơ̆ng phŭn kơ sŏp hră anai (1:1-13)
Tơlơi bruă rơđah rơđo̱ng Yang Yêsu amăng kwar Galilê (1:14–9:50)
Mơ̆ng kwar Galilê truh pơ plei prŏng Yerusalaim (10:1-52)
Hrơi kŏm hơnăl tuč amăng plei prŏng laih anŭn jĕ plei prŏng Yerusalaim (11:1–15:47)
Tơlơi hơdip glaĭ Yang Yêsu (16:1-8)
Tơlơi Khua Yang pơƀuh rai laih anŭn Ñu đĭ glaĭ pơ adai adih (16:9-20)