8

Chúa Hóa Bánh cho Bốn Ngàn Người Ăn

(Mat 15:32-39)

1Trong những ngày ấy lại có một đám đông rất lớn, và họ không có gì ăn. Ngài gọi các môn đồ Ngài đến và bảo, 2“Ta thương xót đoàn dân nầy, vì ba ngày nay họ đã theo Ta, bây giờ không có gì để ăn. 3Nếu Ta cho họ về nhà trong lúc bụng đói, họ có thể bị xỉu dọc đường. Hơn nữa, có những người từ xa đến đây.”
4Các môn đồ Ngài thưa với Ngài, “Ai có thể tìm ở đâu ra bánh trong nơi hoang vắng nầy để cho những người nầy ăn?”
5Ngài hỏi họ, “Các ngươi có bao nhiêu bánh?”
 Họ đáp, “Thưa có bảy cái.”
6Ngài truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Ðoạn Ngài lấy bảy cái bánh, tạ ơn, bẻ ra, và đưa cho các môn đồ để họ phân phát; các môn đồ phát bánh cho đám đông. 7Họ cũng có mấy con cá nhỏ. Sau khi ban phước trên chúng, Ngài truyền phát những cá ấy ra nữa. 8Ðoàn dân ăn no nê. Họ lượm lại những mảnh bánh thừa và được bảy giỏ đầy. 9Có khoảng bốn ngàn người hôm đó. Ðoạn Ngài tiễn họ ra về. 10Ngay sau đó Ngài và các môn đồ Ngài xuống thuyền đến miền Ðan-ma-nu-tha.

Người Pha-ri-si Xin Dấu Lạ

(Mat 16:1-4)

11Những người Pha-ri-si kéo đến và bắt đầu tranh luận với Ngài. Họ thử Ngài bằng cách yêu cầu Ngài cho một dấu lạ từ trời. 12Ngài thở dài ngao ngán và nói, “Tại sao thế hệ nầy đòi xem một dấu lạ? Quả thật, Ta nói với các ngươi, thế hệ nầy sẽ chẳng được ban cho dấu lạ nào cả.” 13Ngài rời khỏi họ, xuống thuyền trở lại, và qua bờ bên kia.

Men của Người Pha-ri-si

(Mat 16:5-12)

14Khi ấy các môn đồ quên mang bánh theo; trên thuyền chỉ có mỗi một ổ bánh. 15Ngài nghiêm dặn họ rằng, “Hãy coi chừng! Hãy đề phòng men của những người Pha-ri-si và men của những người của Hê-rốt.”
16Các môn đồ bàn với nhau, “Thầy nói thế vì chúng ta không có bánh.”
17Biết vậy Ngài nói với họ, “Tại sao các ngươi bàn với nhau về việc không có bánh? Các ngươi không thấy hoặc không hiểu sao? Lòng các ngươi vẫn cứng cỏi sao? 18Mắt các ngươi không thấy và tai các ngươi không nghe sao? Các ngươi chẳng nhớ sao? 19Khi Ta bẻ năm cái bánh cho năm ngàn người ăn, những mảnh còn lại các ngươi đã lượm được bao nhiêu giỏ đầy?”
 Họ đáp, “Thưa mười hai giỏ.”
20“Còn khi bảy cái bánh cho bốn ngàn người ăn, những mảnh còn lại các ngươi đã lượm được bao nhiêu giỏ đầy?”
 Họ đáp, “Thưa bảy giỏ.”
21Ngài nói với họ, “Các ngươi vẫn còn chưa hiểu sao?”

Chúa Chữa Lành Người Mù

22Họ đến Bết-sai-đa. Bấy giờ người ta đem đến Ngài một người mù và nài xin Ngài chạm đến người ấy. 23Ngài nắm tay người mù và dắt ông ra ngoài làng. Ðoạn Ngài phun nước miếng vào mắt ông và đặt tay trên ông, Ngài hỏi ông, “Ngươi thấy gì không?” 24Người mù ngước lên nhìn và đáp, “Tôi thấy người ta như cây cối đang đi.” 25Ngài lại đặt hai tay trên hai mắt ông. Ông ngước lên nhìn chăm chú, thị giác ông hoàn toàn bình phục, và ông thấy mọi vật rõ ràng. 26Ngài bảo ông đi về nhà và dặn, “Ngươi đừng vào trong làng.”

Phi-rơ Tuyên Xưng Chúa

(Mat 16:13-20; Lu 9:18-21)

27Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài đến các làng trong miền Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường Ngài hỏi các môn đồ Ngài, “Người ta nói Ta là ai?”
28Họ đáp, “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, người khác nói Thầy là Ê-li-gia, người khác nữa lại nói Thầy là một trong các đấng tiên tri.”
29Ngài hỏi họ, “Còn các ngươi nói Ta là ai?”
 Phi-rơ đáp, “Thầy là Ðấng Christ.”
30Ngài nghiêm dặn họ không được nói cho ai biết Ngài là ai.

Chúa Nói Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài (lần thứ nhất)

(Mat 16:21-23; Lu 9:22)

31Bấy giờ Ngài bắt đầu dạy họ rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ, sẽ bị các trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật sẽ loại trừ, và sẽ bị giết, nhưng sau ba ngày sẽ sống lại.
32Ngài nói những điều ấy cách công khai, nhưng Phi-rơ đem Ngài riêng ra và bắt đầu trách Ngài. 33Ngài quay lại, thấy các môn đồ, và quở Phi-rơ, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra sau Ta! Vì ngươi không để tâm trí đến việc của Ðức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của loài người.”

Ðiều Kiện Ðể Theo Chúa

(Mat 16:24-27; Lu 9:23-27)

34Ngài gọi đám đông và các môn đồ Ngài lại gần và nói với họ, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình, mà theo Ta. 35Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất nó, nhưng ai mất mạng sống mình vì cớ Ta và Tin Mừng sẽ cứu được nó. 36Vì nếu người nào được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? 37Người ấy sẽ lấy chi để đổi linh hồn mình lại? 38Vậy nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi nầy, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi Người ngự đến trong vinh hiển của Cha Người với các thiên sứ thánh.”