1

(1:1–13)

SỰ CHUẨN BỊ CHO CHỨC VỤ CỦA ÐỨC CHÚA JESUS

Giăng Báp-tít Rao Giảng

(Mat 3:1-12; Lu 3:1-18; Gg 1:19-28)

1Bắt đầu Tin Mừng của Ðức Chúa Jesus Christ, Con Ðức Chúa Trời, 2như đã chép trong sách của Tiên Tri I-sai-a,
  “Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước ngươi,
  Người sẽ dọn đường cho ngươi.
  3Tiếng của người kêu lên trong đồng hoang,
  ‘Hãy chuẩn bị con đường của Chúa,
  Hãy làm bằng thẳng các lối đi của Ngài.’”
4Giăng đến làm báp-têm trong đồng hoang và giảng về sự ăn năn bày tỏ qua phép báp-têm để được tha tội. 5Mọi người ở miền Giu-đê và mọi người ở Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông; họ xưng tội và được ông làm báp-têm dưới Sông Giô-đanh. 6Lúc ấy Giăng mặc một áo choàng bằng lông lạc đà và thắt lưng bằng một dây da; ông ăn châu chấu và mật ong rừng. 7Ông giảng rằng, “Một Ðấng quyền năng hơn tôi sắp đến sau tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống và mở dây giày cho Ngài. 8Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Ðức Thánh Linh.”

Chúa Chịu Báp-têm

(Mat 3:13-17; Lu 3:21-22)

9Trong những ngày ấy Ðức Chúa Jesus từ Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê đến và được Giăng làm báp-têm dưới Sông Giô-đanh. 10Vừa khi ra khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Ðức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như một chim bồ câu. 11Bấy giờ có tiếng từ trời phán rằng, “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Chúa Chịu Cám Dỗ

(Mat 4:1-11; Lu 4:1-13)

12Ðức Thánh Linh liền đưa Ngài vào đồng hoang. 13Ngài ở trong đồng hoang bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ. Ngài ở chung với các thú rừng, và các thiên sứ hầu hạ Ngài.

(1:14 – 9:51)

Chúa Bắt Ðầu Chức Vụ tại Ga-li-lê

CHỨC VỤ CỦA ÐỨC CHÚA JESUS TẠI GA-LI-LÊ

(Mat 4:12-17; Lu 4:14-15)

14Sau khi Giăng bị tù, Ðức Chúa Jesus đến miền Ga-li-lê giảng Tin Mừng của Ðức Chúa Trời 15rằng, “Kỳ đã trọn, vương quốc Ðức Chúa Trời đang đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Tin Mừng.”

Các Môn Ðồ Ðầu Tiên

(Mat 4:18-22; Lu 5:1-11)

16Ðang khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và Anh-rê em ông đang bủa lưới xuống biển, vì họ là ngư phủ, 17Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm các ngươi thành những tay đánh lưới người.” 18Họ lập tức bỏ lưới và theo Ngài. 19Ði thêm một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em ông ấy đang vá lưới trên thuyền. 20Ngài liền gọi họ; họ để Xê-bê-đê cha họ ở lại trên thuyền với các công nhân và đi theo Ngài.

Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám

(Lu 4:31-37)

21Họ vào Thành Ca-phác-na-um, và đến ngày Sa-bát, Ngài đi ngay vào hội đường và giảng dạy. 22Người ta lấy làm lạ về sự giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy như một người đầy thẩm quyền, chứ không như những thầy dạy giáo luật.
23Lúc bấy giờ trong hội đường có một người bị tà linh ô uế nhập; người ấy kêu lên 24rằng, “Lạy Ðức Chúa Jesus người Na-xa-rét, chúng tôi có đụng chạm gì tới Ngài chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai. Ngài là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.”
25Nhưng Ðức Chúa Jesus quở nó rằng, “Hãy im đi và ra khỏi người nầy!” 26Quỷ ô uế vật người ấy ngã xuống co giựt liên lục, rồi hét lên một tiếng lớn, và ra khỏi người ấy.
27Mọi người đều kinh ngạc và bàn tán với nhau, “Ðiều gì đây? Quả là một sự dạy dỗ mới đầy quyền năng. Ông ấy ra lịnh cho các tà linh ô uế, và chúng vâng lệnh ông ta.” 28Danh tiếng Ngài lập tức được đồn ra khắp miền Ga-li-lê.

Chúa Chữa Lành Nhiều Người

(Mat 8:14-17; Lu 4:38-41)

29Vừa ra khỏi hội đường, họ đi ngay đến nhà của Si-môn và Anh-rê, có Gia-cơ và Giăng đi cùng. 30Khi ấy nhạc mẫu của Si-môn đang bị sốt, nằm trên giường; họ liền thưa với Ðức Chúa Jesus về bịnh tình của bà. 31Ngài đến, nắm tay bà, và đỡ dậy; cơn sốt lìa khỏi bà, và bà nấu ăn đãi họ.
32Tối hôm đó, sau khi hoàng hôn đã buông xuống, người ta đem đến Ngài mọi người đau yếu và bị quỷ ám. 33Cả thành tụ họp nhau trước cửa. 34Ngài chữa lành nhiều người bị mọi thứ tật bịnh và đuổi nhiều quỷ ra khỏi người ta. Ngài không cho phép các quỷ nói tiếng nào, vì chúng biết Ngài là ai.

Chúa Giảng Dạy ở Ga-li-lê

(Lu 4:42-44)

35Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài thức dậy, đi ra, đến một nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. 36Si-môn và các đồng bạn của ông đi tìm Ngài; 37khi tìm được Ngài, họ nói với Ngài, “Mọi người đều tìm Thầy.”
38Ngài nói với họ, “Chúng ta hãy đến nơi khác, đến các thành lân cận, để Ta có thể giảng ở những nơi đó nữa, vì đó là lý do tại sao Ta đến.”
39Vậy Ngài đến giảng trong các hội đường của họ khắp miền Ga-li-lê, và đuổi các quỷ ra.

Chúa Chữa Lành Người Phung

(Mat 8:1-4; Lu 5:12-16)

40Khi ấy một người phung đến, quỳ trước mặt Ngài, và van nài, “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch.”
41Ngài động lòng thương xót, đưa tay chạm vào ông, và nói với ông, “Ta muốn, hãy sạch đi.” 42Ngay lập tức bịnh phung lìa khỏi ông, và ông được sạch. 43Sau khi nghiêm dặn ông, Ngài liền cho ông đi về. 44Ngài dặn ông rằng, “Này, đừng nói với ai điều gì, nhưng hãy đi trình diện với tư tế, và dâng lễ vật cho sự sạch phung của ngươi theo như Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho họ.” 45Nhưng ông đi ra, bắt đầu nói cho nhiều người biết, và đồn chuyện ấy ra, đến nỗi Ngài không thể công khai vào thành, nhưng phải ở những nơi hoang vắng, và người ta từ khắp nơi kéo đến với Ngài.