8

Yexus Pub Mov rau Plaub Txhiab Leej Noj

(Mathais 15.32-39)

1Tom qab ntawd tsis ntev muaj dua ib co neeg coob coob tuaj ua ke. Tej mov uas lawv ntim tuaj, lawv noj tas lawm Yexus txawm hu nws cov thwjtim los cuag nws thiab hais rau lawv hais tias, 2“Kuv hlub cov neeg no heev, lawv twb tuaj nrog kuv nyob ntawm no tau peb hnub lawm, lawv tsis muaj dabtsi noj. 3Yog kuv cia lawv mus tsev tsis muab mov rau lawv noj, nyob tsam lawv tsaus muag thiab ntog tom tej tog kev rau qhov ibtxhia tuaj deb tuaj.”
4Yexus cov thwjtim hais rau Yexus hais tias, “Ntawm no yog roob mojsab qhua xwb, leejtwg yuav mus nrhiav tau mov los rau sawvdaws noj?”
5Yexus nug cov thwjtim hais tias, “Nej muaj pestsawg lub ncuav?” Lawv teb hais tias, “Peb muaj xya lub.”
6Yexus kom sawvdaws zaum hauv av. Yexus muab xya lub ncuav los ua Vajtswv tsaug thiab muab ntais cev rau cov thwjtim nqa mus faib rau sawvdaws; cov thwjtim txawm ua li ntawd. 7Cov thwjtim muaj ob peb tug ntses me me. Thaum Yexus ua Vajtswv tsaug tas, Yexus kom cov thwjtim nqa cov ntses mus faib rau sawvdaws thiab. 8Txhua tus puavleej tau noj tsau huv tibsi. 9Cov neeg uas noj mov hnub ntawd yuav luag muaj plaub txhiab leej. Cov thwjtim mus sau tej seem uas sawvdaws noj tsis tas tau xya tawb puv nkaus. Tom qab ntawd Yexus kom sawvdaws rov qab mus tsev; 10tamsim ntawd Yexus thiab nws cov thwjtim txawm nce mus rau hauv nkoj, thiab caij mus rau tim cheebtsam Damanuthas lawm.

Cov Falixais Thov Yexus Ua Ib Yam Txujci Tseemceeb

(Mathais 16.1-4)

11Cov Falixais qee leej tuaj nrog Yexus sib cav; lawv xav sim Yexus, lawv txawm kom Yexus ua ib yam txujci tseemceeb rau lawv saib, lawv thiaj ntseeg hais tias yog Vajtswv txib Yexus los. 12Yexus xyu ib suab thiab hais tias, “Ua li cas cov neeg tiam no tsuas xav pom tej txujci tseemceeb xwb? Kuv qhia tseeb rau nej hais tias kuv yuav tsis ua tej txujci tseemceeb rau cov neeg no pom li!” 13Yexus txawm tso lawv tseg thiab nce mus rau hauv nkoj, caij hla mus rau sab tim ub lawm.

Cov Falixais thiab Helauj Cov Keeb

(Mathais 16.5-12)

14Cov thwjtim tsis nco ntim mov mus, lawv tsuas muaj ib lub ncuav nyob hauv lub nkoj xwb. 15Yexus hais rau lawv tias, “Nej yuav tsum ceevfaj cov Falixais thiab Helauj cov keeb.” 16Cov thwjtim txawm sib tham hais tias, “Ntshai yog peb tsis ntim mov tuaj, nws thiaj hais li ntawd.” 17Yexus twb paub tej uas lawv sib tham ntawd lawm, nws txawm hais rau lawv tias, “Ua li cas nej sib tham hais txog qhov uas nej tsis ntim mov tuaj? Nej tseem tsis pom thiab tsis totaub los? Ua li cas nej yuav ruam ua luaj li? 18Nej twb muaj qhovmuag, nej tsis pom los? Nej twb muaj qhovntsej, nej tsis hnov los? Nej tsis nco qab 19thaum kuv muab tsib lub ncuav ntais faib rau tsib txhiab leej noj, nej sau tej uas seem ntawd tau pestsawg tawb?”
 Lawv teb hais tias, “Peb sau tau kaum ob tawb.”
20“Thiab thaum kuv muab xya lub ncuav ntais faib rau plaub txhiab leej noj, nej sau tej uas seem tau pestsawg tawb?”
 Lawv teb hais tias, “Peb sau tau xya tawb.”
21Yexus nug lawv hais tias, “Nej tseem tsis tau totaub thiab los?”

Yexus Kho Tus Dig Muag Hauv Lub Nroog Npexaidas

22Yexus thiab nws cov thwjtim mus txog hauv lub nroog Npexaidas. Muaj neeg coj ib tug txivneej dig muag tuaj cuag Yexus thiab thov Yexus kho tus dig muag ntawd. 23Yexus tuav tus txivneej ntawd tes thiab coj nws mus rau tom ntug zos. Yexus nti qaubncaug pleev tus ntawd ob lub qhovmuag thiab cev tes kov. Yexus nug tus ntawd hais tias, “Koj pom dabtsi?”
24Tus txivneej ntawd tsa qhovmuag saib thiab hais tias, “Kuv pom neeg mus mus los los, tiamsis lawv zoo li tej ntoo.” 25Yexus rov cev tes mus kov tus ntawd ob lub qhovmuag dua ib zaug. Nws rua tau qhovmuag, nws lub qhovmuag zoo lawm, thiab nws pom kev tseeb. 26Yexus kom nws cia li mus tsev thiab hais tias, “Koj tsis txhob rov mus rau hauv zos lawm.”

Petus Hais Tias Yexus Yog Tus Mexiyas

(Mathais 16.13-20; Lukas 9.18-21)

27Tom qab ntawd Yexus thiab nws cov thwjtim mus rau pem tej zos uas nyob ibncig lub nroog Xixas Filipis. Thaum lawv tabtom taug kev mus, Yexus nug cov thwjtim hais tias, “Nej qhia kuv saib, sawvdaws hais tias kuv yog leejtwg?”
28Cov thwjtim teb hais tias, “Muaj qee leej hais tias koj yog Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej, muaj qee leej hais tias koj yog Eliyas thiab muaj qee leej hais tias, koj yog ib tug uas cev Vajtswv lus.”
29Yexus nug hais tias, “Nej ne, nej hais tias kuv yog leejtwg?”
 Petus teb hais tias, “Koj yog tus Mexiyas.”
30Yexus txwv lawv hais tias, “Nej tsis txhob mus qhia rau leejtwg hais tias kuv yog tus Mexiyas.”

Yexus Qhia Txog Nws Kev Tuag

(Mathais 16.21-28; Lukas 9.22-27)

31Tom qab ntawd Yexus txawm pib qhia rau nws cov thwjtim hais tias, “Neeg Leej Tub yuav raug tsimtxom ntau yam. Cov txwjlaug, cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai yuav tsis lees yuav nws. Lawv yuav muab nws tua povtseg, tiamsis tom qab ntawd peb hnub nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los.” 32Yexus qhia zaj no tseeb tseeb rau cov thwjtim, ces Petus txawm coj Yexus mus rau ibcag thiab cheem Yexus. 33Tiamsis Yexus tig los saib nws cov thwjtim thiab cem Petus hais tias, “Dab Ntxwgnyoog, koj cia li khiav ntawm kuv mus. Tej uas koj hais ko tsis yog raws li Vajtswv lub siab, tiamsis yog hais raws li neeg lub siab xwb.”
34Yexus txawm hu cov neeg coob coob ntawd thiab nws cov thwjtim los cuag nws. Nws hais rau lawv hais tias, “Yog leejtwg xav nrog kuv mus, tus ntawd yuav tsum tswj nws lub siab thiab kwv nws tus ntoo khaublig nrog kuv mus. 35Rau qhov tus uas khuvxim nws txojsia, tus ntawd yuav tsis tau txojsia. Tiamsis tus uas tsis khuvxim nws txojsia, vim nws ntseeg kuv thiab mus qhia Txojmoo Zoo, tus ntawd yuav tau txojsia. 36Yog leejtwg tau ib puas tsav yam hauv ntiajteb no los ua nws tug, tiamsis nws txojsia tu lawm, tej ntawd yuav muaj nqis dabtsi rau nws? 37Yeej tsis muaj ib yam dabtsi uas nws yuav coj mus txhiv tau nws txojsia rov qab los li! 38Yog leejtwg txajmuag qhia kuv lub npe thiab kuv tej lus rau cov neeg txhaum tiam no, ces thaum Neeg Leej Tub tus uas muaj Leej Txiv lub tshwjchim ci ntsa iab nrog cov timtswv uas dawbhuv los saum ntuj los, nws yuav txajmuag lees hais tias tus ntawd yog nws li.”