1

Lời Ngỏ đến Thê-ô-phi-lơ

1Vì có nhiều người đã cố gắng ghi lại những việc được thực hiện giữa chúng ta, 2như lời những người đã chứng kiến từ ban đầu và những người đã trở thành tôi tớ của đạo Chúa truyền lại cho chúng ta, 3nên sau khi tra cứu cẩn thận mọi việc từ đầu, tôi thiết tưởng cũng nên ghi lại một cách thứ tự cho ngài, thưa ngài Thê-ô-phi-lơ rất kính mến, 4để ngài có thể biết cách xác thật về đạo ngài đã học.

THỜI THƠ ẤU VÀ ẨN DẬT CỦA GIĂNG BÁP-TÍT VÀ ÐỨC CHÚA JESUS

(1:5-2:52)

Báo Tin Giăng Báp-tít Sinh Ra

5Trong thời Vua Hê-rốt xứ Giu-đê, có một tư tế tên là Xa-cha-ri, thuộc dòng tư tế A-bi-gia. Vợ ông tên là Ê-li-sa-bét, thuộc dòng dõi A-rôn. 6Cả hai vợ chồng là người công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vâng giữ các điều răn và mạng lịnh của Chúa không chỗ nào chê trách được. 7Nhưng hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn, và hai người đã cao tuổi. 8Một ngày kia Xa-cha-ri thi hành chức vụ tư tế trước mặt Ðức Chúa Trời theo phiên thứ của ông; 9ông được trúng thăm theo thông lệ của các tư tế lúc bấy giờ để vào dâng hương trong đền thánh của Chúa.
10Ðúng vào giờ dâng hương, trong khi hội chúng đang cầu nguyện bên ngoài, 11một thiên sứ của Chúa hiện ra với ông và đứng bên phải của bàn thờ dâng hương. 12Khi Xa-cha-ri thấy vị thiên sứ, ông hoảng sợ và nỗi kinh hoàng phủ lấy ông. 13Nhưng vị thiên sứ nói với ông, “Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Ê-li-sa-bét vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên con trai đó là Giăng. 14Ðứa con ấy sẽ là niềm vui mừng hớn hở cho ngươi. Nhiều người sẽ hoan hỉ khi nó chào đời, 15vì nó sẽ thành một vĩ nhân trước mặt Chúa. Nó sẽ không được uống rượu hay thức uống làm cho say. Nó sẽ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. 16Nó sẽ làm cho nhiều người I-sơ-ra-ên quay về với Chúa, Ðức Chúa Trời của họ. 17Nó sẽ đi trước mặt Chúa với tinh thần và quyền năng của Ê-li-gia. Nó sẽ làm lòng cha ông quay về với con cháu, và những kẻ bội nghịch sẽ vâng theo sự khôn ngoan của người công chính, để chuẩn bị một dân sẵn sàng cho Chúa.”
18Xa-cha-ri thưa với thiên sứ, “Làm sao tôi biết việc nầy sẽ xảy ra, vì tôi đã già, còn vợ tôi lại cao tuổi?”
19Vị thiên sứ trả lời và nói với ông, “Ta là Gáp-ri-ên, đứng hầu trước mặt Ðức Chúa Trời, và ta được sai đến để nói với ngươi và báo cho ngươi tin mừng nầy. 20Này, ngươi sẽ bị câm và không nói được cho đến ngày những điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi không tin những lời ta, những lời sẽ xảy ra đúng kỳ đã định cho chúng.”
21Trong khi đó dân chúng bên ngoài trông đợi Xa-cha-ri; họ hoang mang lo lắng vì ông ở trong đền thánh quá lâu. 22Khi thấy ông trở ra và không thể nói được với họ, họ nhận biết rằng ông đã thấy một khải tượng trong đền thánh. Ông ra dấu với họ và không thể nói được, vì ông đã bị câm. 23Khi thời kỳ phục vụ của ông mãn, ông trở về nhà.
24Sau những ngày đó, bà Ê-li-sa-bét vợ ông thụ thai; bà sống ẩn dật trong năm tháng. Bà nói, 25“Ðây là điều Chúa đã làm cho tôi khi Ngài làm ơn cho tôi, Ngài đã cất khỏi tôi nỗi tủi hổ giữa người đời.”

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Giáng Sinh

26Vào tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến Thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, 27gặp một trinh nữ đã đính hôn với một thanh niên tên là Giô-sép, thuộc dòng Vua Ða-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ry. 28Thiên sứ đến gặp nàng và nói, “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô, Chúa ở cùng cô.”
29Nghe như thế Ma-ry bối rối và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. 30Thiên sứ nói với nàng, “Hỡi Ma-ry, đừng sợ, vì cô đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. 31Nầy, cô sẽ có thai, sinh một con trai, và cô sẽ đặt tên con trai ấy là JESUS. 32Con trai ấy sẽ thành một vĩ nhân và sẽ được gọi là Con của Ðấng Tối Cao. Chúa, Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngai của Ða-vít tổ phụ Ngài. 33Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời. Vương quốc của Ngài sẽ trường tồn bất tận.” 34Ma-ry thưa với thiên sứ, “Làm sao việc ấy có thể xảy ra được, vì tôi chưa hề biết một người nam nào?”
35Thiên sứ trả lời và nói với nàng, “Ðức Thánh Linh sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng của Ðấng Tối Cao sẽ bao phủ cô. Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Ðức Chúa Trời. 36Kìa Ê-li-sa-bét, bà con của cô, đang mang thai một trai trong tuổi già nua. Bà ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi, 37bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được.”
38Ma-ry thưa, “Tôi đây là tớ gái của Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời ngài truyền.” Sau đó thiên sứ lìa khỏi Ma-ry.

Ma-ry Thăm Ê-li-sa-bét

39Trong những ngày ấy Ma-ry đứng dậy và vội vàng đến một thành trong vùng đồi núi xứ Giu-đê, 40vào nhà của Xa-cha-ri, và chào Ê-li-sa-bét. 41Vừa khi nghe tiếng chào của Ma-ry, thai nhi trong bụng Ê-li-sa-bét nhảy lên, và Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Ðức Thánh Linh. 42Bà cất tiếng nói lớn, “Cô thật có phước giữa vòng phụ nữ! Thai nhi trong dạ cô cũng có phước thay! 43Do đâu mà tôi được vinh dự nầy, đó là được thân mẫu của Chúa đến thăm tôi? 44Vì nầy, vừa khi tai tôi nghe tiếng cô chào, thai nhi trong bụng tôi đã nhảy lên mừng rỡ. 45Phước thay cho người tin rằng Chúa sẽ làm ứng nghiệm những gì Ngài đã phán với mình.”

Lời Ca Ngợi của Ma-ry

46Bấy giờ Ma-ry nói,
  47“Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa,
  Tâm linh tôi vui mừng trong Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của tôi,
  48Vì Ngài đã đoái đến thân phận hèn hạ của tớ gái Ngài,
  Vì từ nay trở đi, muôn đời sẽ khen tôi là người được phước,
  49Vì Ðấng Toàn Năng đã làm những việc lớn cho tôi;
  Danh Ngài thật thánh thay!
  50Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nọ sang đời kia.
  51Ngài dùng cánh tay Ngài bày tỏ những việc quyền năng;
  Ngài dẹp tan những kẻ kiêu ngạo tận tư tưởng trong lòng chúng.
  52Ngài hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai của họ,
  Nhưng Ngài nhấc những người khiêm nhường lên.
  53Ngài ban cho người đói được no nê các thức ăn ngon,
  Ngài đuổi kẻ giàu đi về tay không.
  54Ngài giúp đỡ I-sơ-ra-ên tôi tớ Ngài,
  Vì Ngài nhớ lại ơn thương xót của Ngài,
  55Như Ngài đã phán với các tổ tiên chúng ta,
  Với Áp-ra-ham và dòng dõi của người mãi mãi.”
56Ma-ry ở lại với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng, rồi trở về nhà nàng.

Giăng Báp-tít Sinh Ra

57Ðến kỳ sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một con trai. 58Những láng giềng và bà con dòng họ của bà nghe Chúa bày tỏ lòng thương xót lớn lao của Ngài đối với bà, họ vui mừng với bà. 59Ngày thứ tám, họ đến để cắt bì cho đứa bé. Họ định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo tên của cha nó. 60Nhưng mẹ nó trả lời và nói, “Không, nó sẽ được gọi là Giăng.”
61Họ nói với bà, “Không người bà con nào của bà có tên ấy cả.”
62Kế đó họ ra dấu cho cha đứa bé để xem ông muốn đặt tên nó là gì. 63Ông ra dấu bảo đem cho ông một bảng nhỏ, rồi ông viết trên đó, “Tên nó là Giăng.” Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên. 64Thình lình miệng ông mở ra, lưỡi ông được thong thả, và ông cất tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời.
65Cả xóm giềng đều sợ hãi, và người ta nói về chuyện ấy khắp miền đồi núi xứ Giu-đê. 66Tất cả những ai nghe chuyện đó đều nói, “Rồi đây không biết đứa trẻ ấy sẽ ra sao?” Vì, thật vậy, tay Chúa ở với nó.

Lời Tiên Tri của Xa-cha-ri

67Bấy giờ Xa-cha-ri cha đứa bé được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và nói tiên tri rằng:
  68“Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
  Vì Ngài đã đoái thăm và cứu chuộc dân Ngài.
  69Ngài đã dấy lên một sừng cứu rỗi cho chúng ta,
  Trong nhà Ða-vít tôi tớ Ngài,
  70Như Ngài đã phán trước qua miệng các tiên tri thánh của Ngài từ xưa rằng,
  71Chúng ta sẽ được giải cứu khỏi những kẻ thù của mình,
  Và khỏi tay những kẻ ghét chúng ta.
  72Ngài bày tỏ lòng thương xót đối với tổ tiên chúng ta,
  Ngài nhớ lại giao ước thánh của Ngài,
  73Tức lời thề Ngài đã lập với Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta,
  Ðể ban cho chúng ta
  74Ðược giải thoát khỏi tay những kẻ thù nghịch,
  Ðể có thể phụng sự Ngài không chút sợ hãi,
  75Trong sự thánh khiết và công chính,
  Trước mặt Ngài trọn đời chúng ta.
  76Còn con, hỡi con thơ, con sẽ được gọi là tiên tri của Ðấng Tối Cao,
  Vì con sẽ đi trước Chúa để dọn đường cho Ngài,
  77Ðể ban tri thức về ơn cứu rỗi cho dân Ngài,
  Qua sự tha thứ tội lỗi của họ.
  78Nhờ đức từ bi thương xót của Ðức Chúa Trời chúng ta,
  Mà vầng thái dương mọc lên từ trời sẽ thăm viếng chúng ta,
  79Ðể mang ánh sáng đến những kẻ đang ngồi trong tối tăm và trong bóng tử thần;
  Ðể dẫn dắt bàn chân chúng ta vào con đường bình an.”
80Ðứa trẻ càng lớn lên tinh thần càng mạnh mẽ. Nó cứ sống trong đồng hoang cho đến ngày tỏ mình ra với dân I-sơ-ra-ên.