1

(Bài 1-41)

TẬP THỨ NHẤT

Người Ngay Lành và Kẻ Gian Ác

  1Phước cho người không đi theo kế của kẻ gian ác,
  Không đứng chung đường với phường tội lỗi,
  Không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng,
  2Nhưng vui thích về luật pháp của CHÚA,
  Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
  3Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
  Cứ đến mùa được hoa quả đầy cành,
  Lá vẫn xanh chứ chẳng hề héo úa;
  Mọi sự người ấy làm đều sẽ thành công.

  4Những kẻ gian ác sẽ không được như vậy,
  Nhưng chúng chẳng khác gì rác rến bị gió đùa đi.
  5Vì thế những kẻ gian ác sẽ chẳng đứng nổi trong ngày phán xét;
  Những kẻ tội lỗi sẽ không được vào hội người ngay lành;
  6Vì CHÚA biết rõ đường lối của người ngay lành,
  Còn đường lối của những kẻ gian ác sẽ dẫn đến diệt vong.