2

Yexus Khetos Yog Tus Pab Peb

1Cov menyuam, kuv sau tsab ntawv no tuaj qhia nej, nej thiaj li yuav tsis ua txhaum; tiamsis yog leejtwg ua txhaum, peb muaj ib tug thov Leej Txiv pab peb; tus ntawd yog Yexus Khetos tus uas ncaj ncees. 2Thiab Yexus Khetos yog tus uas tuag theej peb lub txhoj Vajtswv thiaj zam peb tej kev txhaum, tsis yog zam peb tej kev txhaum xwb, tiamsis nws zam txhua haivneeg hauv ntiajteb no tej kev txhaum huv tibsi thiab.
3Yog peb ua raws li Vajtswv tej lus qhia, thiaj yog peb paub nws tseeb. 4Yog ib tug hais tias, “Kuv twb paub Vajtswv lawm,” tiamsis tus ntawd tsis ua raws li Vajtswv tej lus ces tus ntawd dag xwb, nws yeej tsis paub qhov tseeb li. 5Tiamsis tus uas ua raws li Vajtswv tej lus, tus ntawd thiaj yog tus uas hlub Vajtswv tiag. Twb yog vim li no, peb thiaj paub tseeb hais tias peb nrog Vajtswv sib raug zoo tiag: 6Yog leejtwg hais tias, “Kuv twb nrog Vajtswv sib raug zoo lawm,” tus ntawd yuav tsum ua nws lub neej kom zoo li Yexus Khetos lub.

Txoj Kevcai Tshiab

7Cov phoojywg uas kuv hlub, txoj kevcai uas kuv sau tuaj rau nej no tsis yog txoj tshiab, tiamsis yog txoj qub uas nej ib txwm coj thaum chivkeeb los lawm. Txoj kevcai qub ntawd yog txoj uas nej twb hnov lawm. 8Txawm yog li cas los txoj kevcai uas kuv sau tuaj rau nej no yeej yog txoj tshiab, rau qhov nej saib rau ntawm Yexus Khetos thiab ntawm nej, nej yeej pom hais tias txoj kevcai no yog txoj tshiab. Vim qhov tsaus ntuj tabtom yuav dhau mus, thiab qhov pom kev tabtom ci ntsa iab los lawm.
9Tus uas hais tias, “Kuv nyob hauv qhov pom kev,” tiamsis nws tseem ntxub nws kwv nws tij, tus ntawd tseem nyob hauv qhov tsaus ntuj. 10Tus uas hlub nws kwv nws tij, tus ntawd yog tus uas nyob hauv qhov pom kev, thiab nws yuav tsis ua ib yam dabtsi rau lwm tus ua txhaum. 11Tiamsis tus uas ntxub nws kwv nws tij, tus ntawd nyob hauv qhov tsaus ntuj; nws mus kev ib yam li tus uas maub hmo ntuj, thiab nws tsis paub hais tias nws tabtom mus txog qhov twg, rau qhov qhov tsaus ntuj plooj nws lub qhovmuag lawm.
12Cov menyuam, kuv sau tej no tuaj rau nej, rau qhov Vajtswv twb zam txim rau nej txhua tus uas Yexus Khetos tuag theej lawm. 13Kuv sau tej no tuaj rau nej cov uas ua txiv, rau qhov nej twb paub tus uas ibtxwm muaj sia nyob thaum chivkeeb los lawm. Kuv sau tej no tuaj rau nej cov uas yog tub hluas, rau qhov nej twb tawmtsam yeej dab Ntxwgnyoog lawm.
14Cov menyuam, kuv sau tej no tuaj rau nej, rau qhov nej twb paub Leej Txiv lawm. Kuv sau tej no tuaj rau nej cov uas ua txiv, rau qhov nej twb paub tus uas ibtxwm muaj sia nyob thaum chivkeeb los lawm. Kuv sau tej no tuaj rau nej cov tub hluas, rau qhov nej muaj zog heev; Vajtswv txojlus nyob hauv nej lub siab thiab nej twb tawmtsam yeej dab Ntxwgnyoog lawm.
15Nej tsis txhob hlub lub ntiajteb lossis cia siab rau ib yam dabtsi uas nyob hauv lub ntiajteb. Yog nej hlub lub ntiajteb lawm, nej yeej yuav tsis hlub Leej Txiv tus uas hlub nej. 16Txhua yam uas yog ntiajteb li, tsis hais tej uas neeg lub siab ntshaw, tej uas neeg lub qhovmuag pom thiab xav yuav, thiab txhua yam hauv ntiajteb uas neeg qhuas hais tias yog yam uas tseemceeb, tej ntawd puavleej yog ntiajteb li xwb; tsis muaj ib yam uas yog Leej Txiv li. 17Lub ntiajteb thiab txhua yam hauv ntiajteb uas neeg ntshaw tabtom yuav dua mus; tiamsis tus uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, tus ntawd yuav nyob mus ibtxhis li.

Yexus Khetos Tus Yeebncuab

18Cov menyuam, twb yuav txog lub sijhawm kawg! Nej twb hnov lawm hais tias tus uas ua yeebncuab rau Yexus Khetos yuav los; nimno twb muaj ntau leej ua yeebncuab rau Yexus Khetos lawm. Yog li ntawd peb thiaj paub hais tias twb yuav txog lub sijhawm kawg. 19Lawv cov ntawd twb ncaim peb mus lawm, rau qhov lawv tsis yog peb cov; yog lawv yog peb cov tiag, lawv yeej yuav nrog peb nyob. Tiamsis qhov uas lawv ncaim peb mus, twb ua rau sawvdaws paub hais tias lawv yeej tsis yog peb cov.
20Tiamsis Yexus Khetos twb txib Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv los nrog nej nyob lawm, yog li ntawd nej txhua tus thiaj paub qhov tseeb. 21Qhov uas kuv sau tsab ntawv no tuaj rau nej tsis yog vim nej tsis paub qhov tseeb, tiamsis vim nej twb paub lawm, thiab nej paub hais tias tus uas paub qhov tseeb nws yeej tsis dag ib zaug li.
22Yog li ntawd leejtwg yog tus uas hais dag? Tus uas hais dag twb yog tus uas hais tias Yexus tsis yog tus Mexiyas. Tus uas hais li ntawd yog Yexus Khetos tus yeebncuab, rau qhov nws tsis kam ntseeg Leej Txiv thiab Leej Tub. 23Tus uas tsis ntseeg Leej Tub, tus ntawd yeej tsis ntseeg Leej Txiv. Tus uas ntseeg Leej Tub, tus ntawd yeej ntseeg Leej Txiv ib yam nkaus thiab.
24Yog li ntawd, nej yuav tsum khaws tej lus uas nej hnov thaum ub los lawm cia rau hauv nej lub siab. Yog nej nco ntsoov tej uas nej hnov thaum ub los lawm, nej yeej yuav niaj hnub nrog Leej Tub thiab Leej Txiv sib raug zoo. 25Qhov no yog raws li tej lus uas Yexus Khetos coglus tseg rau peb hais tias nws yuav pub txojsia ntev dhawv mus ibtxhis rau peb.
26Tej uas kuv sau tuaj rau nej no yog kuv hais txog cov neeg uas xav ntxias kom nej yuam kev. 27Tiamsis Yexus Khetos twb txib Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv los nrog nej nyob lawm. Yog Vajtswv tus Ntsujplig twb nyob hauv nej lub siab lawm tsis tas yuav muaj neeg qhia nej. Rau qhov Vajtswv tus Ntsujplig qhia txhua tsav yam rau nej, thiab tej uas nws qhia rau nej ntawd puavleej tseeb xwb tsis muaj ib qho dag li. Yog li ntawd, nej yuav tsum ua raws li tej uas Vaj Ntsujplig qhia rau nej thiab cia Yexus Khetos kav nej lub siab mus li.
28Cov menyuam, nej yuav tsum cia Yexus Khetos kav nej lub neej; yog nej ua li ntawd thaum txog hnub uas nws rov qab los, nej thiab peb thiaj li yuav tsis ntshai, thiab thaum peb pom nws peb yuav tsis txajmuag rau nws. 29Nej yeej paub hais tias Yexus Khetos yog tus uas ncaj ncees; yog li ntawd, tsimnyog nej paub hais tias txhua tus uas ua ncaj ncees yeej yog Vajtswv cov menyuam.