3

Vajtswv Cov Menyuam

1Nej sim ua tib zoo xav saib Leej Txiv hlub peb npaum li cas! Nws hlub peb kawg nkaus li, nws thiaj hu peb ua nws cov menyuam, thiab qhov tseeb peb yeej yog Vajtswv cov menyuam tiag. Twb yog vim li ntawd cov neeg uas tsis paub Vajtswv thiaj tsis paub peb. 2Cov phoojywg, nimno peb yog Vajtswv cov menyuam lawm, tiamsis peb tseem tsis tau paub tseeb hais tias yav tom ntej peb yuav zoo li cas. Peb tsuas paub hais tias thaum Yexus Khetos rov qab los, peb yuav zoo li nws, rau qhov peb yuav pom tseeb hais tias nws zoo li cas tiag. 3Txhua tus uas cia siab rau Yexus Khetos yeej yuav tswj kom nws ua tau lub neej dawbhuv ib yam li Yexus Khetos uas yog tus dawbhuv.
4Tus uas ua txhaum, tus ntawd rhuav Vajtswv txoj kevcai, rau qhov txojkev txhaum yeej yog qhov uas rhuav txoj kevcai. 5Nej twb paub lawm hais tias, qhov uas Yexus Khetos los hauv ntiajteb no twb yog nws los tuag theej neeg sawvdaws lub txhoj, thiab nej yeej paub hais tias nws tsis tau ua txhaum ib qho li. 6Tus uas cia Yexus Khetos kav nws lub neej lawm, tus ntawd tsis nyiam ua txhaum; tiamsis tus uas tseem nyiam ua txhaum, tus ntawd yeej tsis tau pom lossis tsis tau paub Yexus Khetos li.
7Kuv cov menyuam, nej tsis txhob pub leejtwg dag ntxias tau nej! Tus uas ua zoo, tus ntawd yog tus uas ncaj ncees ib yam li Yexus Khetos yog tus ncaj ncees. 8Tus uas nyiam ua txhaum, tus ntawd yog dab Ntxwgnyoog menyuam, rau qhov dab Ntxwgnyoog yog tus uas ua txhaum puag thaum chivkeeb los lawm. Qhov uas Vajtswv tus Tub los hauv ntiajteb no twb yog nws los rhuav dab Ntxwgnyoog tes haujlwm.
9Tus uas yog Vajtswv menyuam lawm, tus ntawd yeej tsis nyiam ua txhaum, rau qhov nws yog Vajtswv cov noob; thiab Vajtswv yog nws txiv, nws thiaj tsis nyiam ua txhaum. 10Tus uas yog Vajtswv menyuam thiab tus uas yog dab Ntxwgnyoog menyuam sib txawv li no: Tus uas tsis nyiam ua ncaj ncees lossis tsis hlub nws kwv nws tij, tus ntawd tsis yog Vajtswv menyuam.

Ib Leeg Yuav Tsum Hlub Ib Leeg

11Tej lus uas hais tias peb ib leeg yuav tsum hlub ib leeg, tej lus no nej yeej hnov thaum chivthawj los lawm. 12Peb tsis txhob ua li Ka-ees; Ka-ees cia dab Ntxwgnyoog kav nws lub siab, nws muab nws tus kwv Anpees tua povtseg. Vim li cas Ka-ees thiaj tua nws tus kwv? Rau qhov nws tes haujlwm phem, thiab nws tus kwv tes haujlwm zoo.
13Cov kwvtij, yog tej neeg uas nyob hauv ntiajteb no ntxub nej, nej tsis txhob poob siab. 14Peb paub hais tias peb twb dim txojkev tuag lawm, nimno peb muaj txojsia tshiab; peb paub li no rau qhov peb muaj lub siab hlub peb cov kwvtij. Tus uas tsis muaj lub siab hlub lwm tus, tus ntawd zoo ib yam li tus neeg uas tuag lawm. 15Tus uas ntxub nws kwv nws tij, tus ntawd ua txhaum ib yam li tus neeg uas tua neeg; nej twb paub lawm hais tias tus neeg tua neeg yeej tsis tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis li. 16Qhov uas peb paub txojkev hlub yog li no: Yexus Khetos muab nws txojsia los txhiv peb. Yog li ntawd tsimnyog peb yuav tsum zoo siab muab peb txojsia txhiv peb cov kwvtij thiab. 17Yog tus npluanuj pom nws kwv nws tij txomnyem, tiamsis nws tsis quavntsej lawv li, tus ntawd yuav ua li cas hais tau hais tias nws yog tus uas hlub Vajtswv. 18Cov menyuam, peb tsis txhob hlub luag ntawm lub ncauj lo lus xwb; tiamsis peb yuav tsum pab lawv, sawvdaws thiaj pom hais tias peb muaj lub siab hlub tiag tiag.

Tsis Ntshai Mus Cuag Vajtswv

19Yog li ntawd, peb thiaj paub hais tias peb yog Vajtswv tus uas yog qhov tseeb cov menyuam; yog li ntawd peb thiaj tsis ntshai mus cuag Vajtswv, 20rau qhov thaum peb lub siab qhia hais tias peb ua txhaum, peb paub hais tias Vajtswv yog tus uas paub peb lub siab thiab nws yeej paub ib puas tsav yam huv tibsi. 21Yog li ntawd, Cov phoojywg, yog peb lub siab tsis qhia rau peb hais tias peb ua txhaum, thaum peb mus cuag Vajtswv, peb yeej yuav tsis ntshai. 22Peb thov yam twg, nws yuav pub yam ntawd rau peb, rau qhov peb mloog nws lus thiab ua tej uas haum nws siab. 23Nws qhia rau peb hais tias kom peb ntseeg nws tus Tub Yexus Khetos thiab kom peb ib tug hlub ib tug raws li tej lus uas Yexus Khetos twb qhia rau peb lawm. 24Tus uas ua raws li Vajtswv tej lus, tus ntawd yeej nrog Vajtswv sib raug zoo, thiab Vajtswv nrog tus ntawd sib raug zoo. Rau qhov Vaj Ntsujplig tus uas Vajtswv pub rau peb twb qhia li ntawd rau peb paub hais tias Vajtswv nrog peb sib raug zoo lawm.