2

Lub Pobzeb uas Muaj Sia thiab Vajtswv Haivneeg

1Yog li ntawd, nej yuav tsum tso txhua yam kev phem kev qias tseg, tsis txhob dag, tsis txhob ua neeg ntsejmuag ncaj siab nkhaus, tsis txhob khib thiab tsis txhob thuam lwm tus. 2Nej yuav tsum ua li tus menyuam mos liab uas nyuam qhuav yug, tus menyuam ntawd ib sij yuav noj ib zaug mis uas yog cov kua mis dawbhuv ntawm sab ntsujplig. Yog nej haus cov kua mis ntawd nej yuav hlob zoo thiab nej yuav dim nej lub txim. 3Raws li Vajtswv txojlus hais tias, “Nej twb tau saj tus Tswv txoj koob hmoov lawm.”
4Nej cia li los cuag peb tus Tswv uas muaj sia nyob, nws yog lub pobzeb uas neeg muab povtseg, rau qhov lawv hais tias lub ntawd tsis muaj nqis; tiamsis Vajtswv xaiv lub ntawd, rau qhov Vajtswv pom hais tias lub ntawd yog lub uas muaj nqis heev. 5Nej yog cov pobzeb uas Vajtswv xav muab los ua lub tuamtsev ntawm sab ntsujplig, yog li ntawd nej cia li los cuag Vajtswv. Nej yog cov povthawj uas dawbhuv uas ua haujlwm hauv lub tuamtsev, tej haujlwm uas nej ua haum Vajtswv siab, rau qhov nej yog cov uas ntseeg Yexus Khetos. 6Rau qhov Vajtswv txojlus hais tias,
  “Kuv xaiv ib lub pobzeb ua lub uas muaj nqis heev,
  kuv coj lub pobzeb ntawd mus teeb
   ua lub thawj rau hauv lub nroog Xi-oos;
  thiab yog leejtwg ntseeg nws yuav
   tsis poob ntsejmuag ib zaug li.”
7Lub pobzeb no muaj nqis rau nej txhua tus uas ntseeg, tiamsis tsis muaj nqis rau cov uas tsis ntseeg:
  “Lub pobzeb uas cov kws ua tsev muab povtseg lawm,
  Vajtswv twb muab lub pobzeb ntawd los ua lub thawj lawm.”
8Thiab muaj dua lwm nqe hais tias,
  “Neeg yuav dawm lub pobzeb ntawd
   thiab lub pobzeb ntawd yuav ua rau lawv ntog.”
Qhov uas lawv dawm ntawd twb yog lawv tsis ntseeg Vajtswv txojlus, raws li Vajtswv twb pom zoo muab rau lawv lawm.
9Tiamsis nej yog haivneeg uas Vajtswv twb xaiv cia lawm, nej yog cov povthawj uas ua Vajtswv txoj haujlwm, nej yog haivneeg uas dawbhuv. Thiab nej yog Vajtswv haivneeg uas Vajtswv yuav txib mus qhia tej haujlwm tseemceeb uas Vajtswv tau ua los lawm rau sawvdaws paub. Vajtswv yog tus uas hu nej tawm hauv qhov tsaus ntuj los nyob hauv qhov pom kev. 10Yav tas los nej tsis yog Vajtswv haivneeg, tiamsis nimno nej yog Vajtswv haivneeg lawm; yav tas los nej tsis tau Vajtswv txojkev hlub, tiamsis nimno nej twb tau Vajtswv txojkev hlub lawm.

Vajtswv Cov Tubtxib

11Cov kwvtij, nej cia li mloog kuv tej lus, kuv yuav ntuas nej txhua tus. Nej tsis muaj tsev nyob hauv ntiajteb no, nej nyob ib yam li cov neeg uas taug kev tuaj ua qhua xwb. Nej tsis txhob cia tej kev phem kev qias uas niaj hnub tawmtsam nej kav nej lub siab. 12Nej yuav tsum ua nej lub neej kom zoo, txawm yog cov neeg tsis ntseeg Vajtswv uas nrog nej koom zej koom zos nyob ua ke, lawv thuam hais tias nej ua phem los lawv yeej yuav pom tes haujlwm zoo uas nej ua thiab thaum txog hnub uas Yexus rov qab los lawv yuav qhuas Vajtswv.
13Nej yog cov uas ntseeg peb tus Tswv Yexus, yog li ntawd nej yuav tsum mloog nomtswv lus, thiab ua raws li tej kevcai uas nomtswv qhia. Nej yuav tsum mloog huabtais lus, rau qhov nws yog tus uas muaj hwjchim loj dua ntais tej nomtswv huv tibsi. 14Thiab nej yuav tsum mloog cov tswvxeev lus, rau qhov huabtais tsa lawv ua cov uas rau txim rau cov neeg uas ua txhaum, thiab qhuas cov neeg uas ua zoo. 15Vajtswv xav kom nej ua tej haujlwm zoo, cov neeg uas tsis muaj tswvyim uas pheej lam tau lam hais tej zaj uas tsis muaj hauvpaus hauvntsis, lawv thiaj yuav tsis muaj lus hais lawm. 16Nej yuav tsum nyob li tus uas muaj kev ywjpheej; txawm yog nej muaj kev ywjpheej los Vajtswv yeej txwv tsis pub nej mus ua txhaum, nej yuav tsum ua li nej yog Vajtswv cov tubtxib. 17Nej yuav tsum saib taus sawvdaws thiab hlub cov ntseeg, nej yuav tsum paub ntshai Vajtswv thiab hwm huabtais.

Yexus ua Yamntxwv Rau Peb Xyaum

18Nej cov uas yog tubqhe, nej yuav tsum mloog nej tus tswv lus thiab hwm nws, tsis yog nej yuav mloog tus tswv uas hlub nej thiab ua siab ntev rau nej lus xwb, tiamsis nej yuav tsum mloog tus uas ua limhiam rau nej thiab. 19Yog nej tsis tau ua txhaum, tiamsis luag tsimtxom nej thiab nej ua siab ntev nyiaj, rau qhov nej paub hais tias Vajtswv yeej xav kom nej ua li ntawd, Vajtswv yuav foom koob hmoov rau nej. 20Yog nej raug ntaus vim nej ua txhaum, txawm yog nej ua siab ntev nyiaj los yeej tsis muaj leejtwg qhuas nej. Tiamsis yog nej raug tsimtxom vim nej ua zoo, thiab nej ua siab ntev nyiaj, Vajtswv yuav foom koob hmoov rau nej. 21Vajtswv xav kom nej muaj lub siab zoo li ntawd, rau qhov Yexus Khetos twb raug kev tsimtxom this nej thiab ua yam ntxwv rau nej xyaum lawm, nws ua li ntawd nej thiaj yuav ua tau li nws ua. 22Yexus tsis tau ua ib qho txhaum, thiab tsis muaj leejtwg hnov nws hais ib lo lus dag li. 23Thaum luag thuam nws, nws tsis teb luag ib los li; thiab thaum luag tsimtxom nws, nws tsis foom luag, tiamsis nws muab tej ntawd tso rau Vajtswv tus uas txiav txim ncaj ncees. 24Yexus Khetos yog tus uas ris peb lub txim saum tus ntoo khaublig, kom txojkev txhaum tsis muaj hwjchim kav peb, peb thiaj ua tau neeg ncaj ncees. Yexus tej qhov txhab uas luag nplawm twb kho nej tej mob zoo tas lawm. 25Yav tas los nej zoo li pab yaj uas yuam kev lawm, tiamsis nimno tus Tswv uas yug nej thiab saib xyuas nej lub siab, nws twb coj nej rov qab los nrog nws ua ke lawm.