2

Lub pob zeb muaj txojsia thiab haiv neeg dawb huv

1Vim li no, cia li muab txhua yam kev phem thiab txhua yam kev dag ntxias, kev zais siab, kev sib khib thiab kev xyav luag moo txhua yam tso tseg. 2Ib yam li cov menyuam mos uas nyuam qhuav yug, nej cia li ntshaw cov kua mis dawb huv sab ntsuj plig, xwv cov kua mis ntawd thiaj pab nej kheev hlob mus tau txojkev dim, 3rau qhov nej twb sim tias tus Tswv zoo kawg nkaus.
4Cia li los cuag nws, yog lub pob zeb uas muaj txojsia uas neeg tsis lees yuav tiamsis twb raug Vajtswv xaiv lawm thiab tsim txiaj kawg. 5Nej zoo yam li tej pob zeb muaj sia cia li yeem muab ua lub tsev rau sab ntsuj plig, kom thiaj ua tau pov thawj dawb huv xyeem qhov txhia chaw sab ntsuj plig uas hum Vajtswv lub siab hauv Yexus Khetos. 6Vim muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv txojlus hais tias,
  “Saib maj, kuv teeb ib lub pob zeb
   rau hauv Xi‑oo,
  yog ua lub thawj pob zeb uas xaiv cia
   thiab tsim txiaj kawg ntawm kaum tsev.
  Tus uas ntseeg nws
   yuav tsis raug txaj muag.”
7Vim li no tus Tswv muaj nqes kawg nkaus rau nej cov uas ntseeg, tiamsis hais txog cov uas tsis ntseeg mas
  “Lub pob zeb uas cov Kws ua tsev
   muab xyeeb tseg lawm
  twb rov muab los teeb ua thawj lub
   rau ntawm kaum tsev lawm.”
8thiab
  “ua lub pob zeb uas ua rau neeg dawm,
   thiab ua txhib zeb uas ua rau neeg ntog.”
Lawv dawm vim lawv tsis mloog Vajtswv txojlus raws li uas tu tseg rau lawv.
9Tiamsis nej yog haiv neeg uas xaiv cia lawm, yog Vajntxwv cov pov thawj thiab ua neeg dawb huv, yog cov neeg uas ua Vajtswv tug, kom nej thiaj qhia nws tes haujlwm tseem ceeb, yog tus uas hu nej tawm hauv qhov tsaus ntuj los nyob rau hauv nws qhov kaj uas phimhwj kawg. 10Yav tag los nej tsis yog nws haiv neeg tiamsis nimno nej yog Vajtswv haiv neeg lawm. Yav tag los nej tsis tau txais kev khuvleej tiamsis nimno nej tau txais kev khuvleej lawm.

Vajtswv cov qhev

11Cov uas kuv hlub, kuv thov kom nej cov uas zoo li lwm haiv neeg tuaj ua qhua nyob hauv lub ntiajteb no tseg tej uas lub cev nqaij tawv ntshaw uas tawm tsam nej tus ntsuj plig. 12Cia li ua zoo kawg nkaus rau hauv lwm haiv neeg xwv yog lawv hais tias nej ua txhaum, lawv thiaj pom tej uas nej ua zoo thiab yuav qhuas Vajtswv rau hnub uas nws los xyuas.
13Nej yuav tsum nyob hauv txhua tus uas muaj hwjchim qab kev tswjhwm vim saib rau tus Tswv, tsis hais tus ntawd yuav yog huabtais uas muaj hwjchim 14lossis cov tswv xeev uas vajntxwv txib mus txiav txim rau cov uas ua txhaum thiab qhuas cov uas ua zoo. 15Vajtswv xav kom nej xyaum zoo kom thiaj ua rau cov neeg ruam uas hais lus tsis muaj qabhau tseg tsis hais lawm. 16Nej cia li ua lub neej yam li uas nyob ywj pheej tiamsis tsis txhob muab qhov uas nyob ywj pheej ntawd los mus ua txhaum. Tiamsis nej yuav tsum ua nej lub neej yam li yog Vajtswv cov tub qhe. 17Cia li hwm txhua tus, hlub cov kwvtij, paub ntshai Vajtswv, thiab hwm huabtais.

Khetos ua yam ntxwv thev kev txom nyem

18Nej cov uas yog tub qhe, nej yuav tsum nyob hauv nej tus lospav qab kev tswjhwm thiab paub ntshai lawv txhua yam, tsis yog hwm tus uas siab zoo thiab hlub nej xwb tiamsis hwm tus uas ua nruj ua tsiv thiab. 19Vim qhov no hum Vajtswv lub siab, yog thaum ib tug twg xam pom Vajtswv nws thiaj thev kev mob rau thaum nws raug tej kev tsim txom uas tsis raug cai. 20Yog nej ua txhaum thiaj raug nplawm txawm yog nej ua siab ntev thev los nej yuav tau koob meej li cas? Tiamsis yog nej ua zoo thiaj raug kev tsim txom thiab ua siab ntev thev, thiaj yog ua hum Vajtswv lub siab. 21Vim Vajtswv hu nej los thev kev tsim txom li no, rau qhov Khetos twb raug kev tsim txom this nej, ua yam ntxwv tseg rau nej xwv nej thiaj tau taug raws nws tus neev taw. 22Nws tsis tau ua txhaum dabtsi li thiab
  “tsis pom muaj lus dag ntxias
   nyob hauv nws lub qhov ncauj li.”
23Thaum lawv hais lus phem rau nws, nws tsis hais phem pauj. Thaum nws raug tsim txom nws tsis hem lawv, tiamsis nws muab nws tus kheej cob rau tus uas txiav txim ncaj ncees. 24Nws ris peb lub txim rau hauv nws lub cev saum tus khaublig ntoo kom peb thiaj tuag ntawm lub txim thiab muaj txojsia nyob rau txojkev ncaj ncees. “Yog muaj nws tej kiav txhab thiaj kho tau peb kom zoo.” 25Rau qhov nej yuam kev yam li tej yaj, tiamsis nimno nej twb rov los cuag tus Tswv yug yaj thiab tus uas tsom kwm nej tus ntsuj plig lawm.