2

Maaih Maengc Nyei La'bieiv Caux Cing-Nzengc Baeqc Fingx

1Weic naaiv oix zuqc guangc yietc zungv waaic sic. Maiv dungx gorngv-baeqc nduov mienh, maiv dungx zoux beih zaqc hnyouv njuotv, maiv dungx mueic jieqv, maiv dungx gorngv doqc mienh. 2Meih mbuo oix zuqc hnangv coqv hoqc cuotv seix nyei gu'nguaaz oix hopv nyorx nor, zanc-zanc oix hopv yungz lingh wuonh nyei cing-nzengc nyorx. Meih mbuo ziouc haih hlo daaih duqv njoux. 3Hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Meih mbuo duqv seix liuz mueix
   ziouc hiuv duqv Ziouv se longx haic.”
4Oix zuqc daaih nitv jienv Ziouv, dongh maaih maengc nyei ⟨La'bieiv.⟩ Mienh nqemh mv baac Tin-Hungh ginv daaih funx jaaix. 5Meih mbuo yaac hnangv maaih maengc nyei la'bieiv, dongh Tin-Hungh longc ceix Singx Lingh yiem nyei dinc. Meih mbuo yaac zoux cing-nzengc nyei sai mienh, ziouc ei Singx Lingh ziec bun Tin-Hungh. Naaiv deix ziec nyei ga'naaiv Tin-Hungh weic Yesu Giduc a'hneiv zipv. 6Weic zuqc Ging-Sou gorngv,
  “Mangc maah! Yie ginv norm jaaix haic nyei la'bieiv
   an wuov ⟨Si^on Zingh⟩ zoux biauv-gorqv
    gauh longc jienv jiex nyei la'bieiv.
  Haaix dauh sienx kaux ninh,
   wuov dauh yietc liuz maiv piatv.”
7Naaiv norm la'bieiv weic meih mbuo sienx nyei mienh se jaaix haic. Mv baac Ging-Sou gorngv weic maiv sienx nyei mienh,
  “Gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la'bieiv,
   zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm.”
8Ging-Sou yaac gorngv,
  “Naaiv norm la'bieiv se zoux mienh ndiqv zuqc nyei la'bieiv,
   yaac zoux domh la'bieiv bun mienh ndorpc.”
Ninh mbuo ndiqv zuqc ndorpc weic zuqc ninh mbuo maiv sienx Tin-Hungh nyei doz. Naaiv se ziux Tin-Hungh jaa-ndaangc dingc daaih nyei za'eix.
9Mv baac meih mbuo zoux Tin-Hungh ginv daaih nyei fingx, zoux sai mienh fu-sux Tin-Hungh, yaac zoux cing-nzengc nyei fingx, benx Tin-Hungh ganh nyei baeqc fingx weic zunh ninh zoux mbuoqc horngh nyei sic. Ninh heuc meih mbuo cuotv hmuangx daaih bieqc ninh mbuoqc horngh haic nyei njang. 10Zinh ndaangc meih mbuo maiv zeiz Tin-Hungh nyei baeqc fingx mv baac ih zanc meih mbuo zoux ninh nyei baeqc fingx. Zinh ndaangc meih mbuo maiv duqv Tin-Hungh korv-lienh mv baac ih zanc meih mbuo duqv Tin-Hungh korv-lienh.

Tin-Hungh Nyei Nouh Oix Zuqc Hnangv Haaix Nor

11Hnamv nyei gorx-youz aac, meih mbuo yiem naaiv baamh gen zoux ganh norm deic-bung daaih nyei kaeqv mienh. Yie ziouc kuinx meih mbuo maiv dungx sueih ganh nyei hnyouv hanc zoux. Ganh nyei hnyouv hanc nyei kungx caux lingh wuonh mborqv jaax hnangv. 12Meih mbuo yiem maiv sienx nyei mienh mbu'ndongx kungx oix zuqc zoux longx nyei sic hnangv. Hnangv naaic, se gorngv ninh mbuo daanh meih mbuo, gorngv meih mbuo se zoux waaic sic nyei mienh, ninh mbuo haih zieqv duqv meih mbuo zoux nyei kuv sic. Taux Tin-Hungh daaih wuov hnoi, ninh mbuo ziouc ceng Tin-Hungh.
13Weic meih mbuo sienx Ziouv, meih mbuo oix zuqc mbuoqc zoux hlo, gunv baamh mienh wuov deix yietc zungv, maiv gunv benx domh ziuh hungh, weic zuqc ninh nyei lingc gauh hlo jiex. 14Yaac oix zuqc muangx jien-fouv nyei waac weic zuqc hungh diex orn jien-fouv daaih dingc zoux dorngc nyei mienh nyei zuiz yaac ceng zoux horpc nyei mienh. 15Tin-Hungh nyei za'eix se oix meih mbuo zoux kuv sic dangv jienv hngongx nyei mienh gorngv nyei pa'li pa'laaix waac. 16Meih mbuo zoux bungx nqoi nyei mienh ziouc oix zuqc hnangv bungx nqoi nyei mienh yiem nor. Mv baac maiv dungx longc bungx nqoi nyei leiz zoux haaix nyungc waaic sic. Oix zuqc ziangh jienv zoux Tin-Hungh nyei nouh. 17Oix zuqc taaih dauh dauh mienh. Oix zuqc hnamv sienx Yesu nyei gorx-youz. Oix zuqc gamh nziex Tin-Hungh, taaih Tin-Hungh, yaac oix zuqc taaih hungh diex.

Giduc Siouc Kouv Nyei Nyungc Zeiv

18Meih mbuo zoux nouh nyei mienh aah! Oix zuqc mbuoqc meih mbuo nyei ziouv yaac taaih ninh. Maiv zeiz kungx mbuoqc hnyouv longx, hnyouv ndaauv wuov deix hnangv. Liemh doqc wuov deix yaac oix zuqc mbuoqc. 19Se gorngv mienh siouc maiv horpc zuqc siouc nyei kouv naanc yaac diev jienv weic hiuv duqv se ei Tin-Hungh nyei za'eix, Tin-Hungh ziouc ceng wuov dauh. 20Se gorngv meih mbuo zoux dorngc sic ziouc zuqc mborqv yaac longc noic diev, naaiv maaih haaix nyungc haih ceng? Mv baac meih mbuo weic zoux horpc, zuqc siouc kouv yaac longc noic diev nor, Tin-Hungh ziouc ceng meih mbuo aqv. 21Tin-Hungh heuc meih mbuo hnangv naaiv nor zoux weic zuqc Giduc weic meih mbuo siouc kouv zoux nyungc zeiv bun meih mbuo zuotc. Meih mbuo ziouc oix zuqc gan jienv ninh nyei zaux-mbiec yangh.
  22“Giduc maiv baamz jiex zuiz,
   yaac maiv maaih haaix dauh haiz ninh gorngv-baeqc jiex.”
23Ninh zuqc mienh gorngv doqc, yaac maiv longc waac-doqc dau. Mienh bun ninh zuqc kouv, ninh yaac maiv gorngv oix jaauv siouh. Ninh zorqv ninh nyei sic jiu bun Tin-Hungh, dongh baengh fim nyei siemv mienh wuov dauh. 24Giduc ganh longc ninh nyei sin ndaam jienv mbuo nyei zuiz yiem ziepc nzaangc jaax, bun mbuo biaux ndutv zuiz nyei qaqv yaac ziangh jienv weic zoux horpc hnangv. Weic zuqc Yesu siouc mun, meih mbuo duqv ninh zorc meih mbuo longx nzengc. 25Zinh ndaangc meih mbuo se hnangv mingh dorngc jauv nyei ba'gi yungh. Mv baac ih zanc meih mbuo nzuonx daaih gan jienv Ba'gi Yungh Ziouv, dongh Goux Meih Mbuo nyei Lingh Wuonh Wuov Dauh.