16

Đa-vít dâng tế lễ

1Họ đem Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời vào đặt giữa lều mà Đa-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng các tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Chúa Trời. 2Khi đã dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an xong, Đa-vít nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho dân chúng. 3Vua phân phát cho tất cả người Y-sơ-ra-ên, cả nam lẫn nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt, và một cái bánh nho khô.

Đa-vít cử người Lê-vi phục vụ trước Hòm Giao Ước

4Vua cử một số người Lê-vi phục vụ trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va để cầu khẩn, cảm tạ, và ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên: 5Đứng đầu là A-sáp, thứ đến là Xa-cha-ri, rồi Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết Ê-đôm, và Giê-i-ên; họ sử dụng các nhạc khí như đàn lia và đàn hạc, còn A-sáp thì đánh chập chõa vang lên. 6Các thầy tế lễ Bê-na-gia và Gia-ha-xi-ên thường xuyên thổi kèn trước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời.

Thi Thiên ca ngợi Chúa của Đa-vít

7Trong ngày đó, lần đầu tiên, Đa-vít trao vào tay A-sáp và các anh em ông ấy bài hát ca ngợi Đức Giê-hô-va:

  8Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, và cầu khẩn danh Ngài,
   Hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân!
  9Hãy hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài!
   Hãy suy ngẫm tất cả công việc kỳ diệu của Ngài!
  10Hãy tôn vinh danh thánh Ngài;
   Hỡi tấm lòng của những ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hãy vui mừng!
  11Hãy tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài,
   Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn!
  12Hãy nhớ lại những việc kỳ diệu Ngài đã làm,
   Các phép lạ và phán quyết từ miệng Ngài,
  13Hỡi dòng dõi Y-sơ-ra-ên là đầy tớ Ngài!
   Hỡi con cháu Gia-cốp là những người Ngài tuyển chọn!

  14Chính Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta;
   Sự phán xét của Ngài thực thi cho toàn thế gian.
  15Hãy nhớ giao ước Ngài mãi mãi,
   Nghìn đời chớ quên lời Ngài truyền dạy;
  16Tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham,
   Đã thề cùng Y-sác,
  17Đã định cho Gia-cốp làm luật lệ,
   Và cho Y-sơ-ra-ên làm giao ước đời đời,
  18Khi Ngài phán rằng: “Ta sẽ ban cho con đất Ca-na-an,
   Làm phần sản nghiệp.”

  19Lúc ấy, anh em chỉ là một số ít người,
   Là những khách lạ trong xứ;
  20Lưu lạc từ quốc gia nầy đến quốc gia khác,
   Từ vương quốc nọ sang dân tộc kia.
  21Ngài không cho ai áp bức họ;
   Vì cớ họ, Ngài quở trách các vua:
  22“Đừng đụng đến những người được xức dầu của Ta,
   Chớ làm hại các nhà tiên tri Ta.”

  23Hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va;
   Từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài!
  24Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước,
   Công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân!
  25Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, đáng được ca ngợi,
   Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần.
  26Vì tất cả thần của các dân tộc đều là hình tượng,
   Còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời.
  27Uy nghiêm và rực rỡ ở trước mặt Ngài;
   Sức mạnh và sự vui vẻ ở nơi ngự của Ngài.

  28Hỡi dòng giống các dân tộc, hãy chúc tôn Đức Giê-hô-va,
   Hãy quy vinh quang và quyền năng về Đức Giê-hô-va;
  29Hãy quy vinh quang về Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh Ngài,
   Hãy đem lễ vật dâng lên trước mặt Ngài;
   Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va.
  30Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài!
   Thế giới được thiết lập vững bền, không bao giờ rúng động.
  31Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ!
   Trong các nước, người ta tung hô: “Đức Giê-hô-va cai trị!”
  32Nguyện biển và mọi vật trong biển gầm vang;
   Đồng ruộng và mọi vật trong nó đều hớn hở!
  33Bấy giờ, cây cối trong rừng sẽ reo mừng trước mặt Đức Giê-hô-va,
   Vì Ngài đến để phán xét thế gian.
  34Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;
   Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

  35Hãy nói: “Lạy Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng con! Xin cứu chúng con,
   Nhóm họp và giải cứu chúng con từ giữa các nước,
  Để chúng con cảm tạ danh thánh Chúa,
   Và được vinh hạnh ca ngợi Ngài.
  36Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
   Từ trước vô cùng cho đến đời đời!”

Toàn dân đồng thanh đáp: “A-men!” Và ca ngợi Đức Giê-hô-va.

Duy trì sự thờ phượng liên tục

37Vậy, Đa-vít chỉ định A-sáp và anh em ông ấy ở lại trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va để túc trực phục vụ Hòm Giao Ước hằng ngày. 38Vua cũng chỉ định Ô-bết Ê-đôm và sáu mươi tám anh em ông ấy phục vụ tại đó. Ô-bết Ê-đôm, con trai của Giê-đu-thun, và Hô-sa làm người gác cổng. 39Vua chỉ định thầy tế lễ Xa-đốc và các thầy tế lễ anh em ông ấy phục vụ trước Đền Tạm của Đức Giê-hô-va tại nơi cao ở Ga-ba-ôn; 40mỗi buổi sáng và chiều, họ dâng tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ tế lễ thiêu, theo đúng mọi điều đã chép trong luật pháp mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho dân Y-sơ-ra-ên. 41Cùng với họ có Hê-man, Giê-đu-thun và những người đã được chọn đích danh khác để chúc tụng Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. 42Hê-man và Giê-đu-thun sử dụng kèn, chập chõa và các nhạc cụ khác để ca tụng Đức Chúa Trời. Còn các con trai của Giê-đu-thun lo việc gác cổng.
43Mọi người ai về nhà nấy; còn Đa-vít cũng trở về nhà để chúc phước cho gia đình mình.