16

1Diñu kkung bi mŭt hip Aê Diê leh anăn dưm gơ̆ hlăm lam sang čhiăm Y-Đawit mdơ̆ng leh kơ gơ̆; leh anăn diñu čuh mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang ti anăp Aê Diê. 2Tơdah Y-Đawit ruê̆ leh hŏng bruă myơr mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang, ñu hơêč hmưi kơ phung ƀuôn sang hlăm anăn Yêhôwa, 3leh anăn bi mbha kơ jih jang phung Israel wăt êkei wăt mniê kơ grăp čô sa klŏ kpŭng, sa kdrêč čĭm, leh anăn sa klŏ ƀêñ boh kriăk ƀâo krô.
4Leh anăn ñu mdưm đa đa phung Lêwi jing phung mă bruă ti anăp hip Yêhôwa, brei digơ̆ iêu wah lač, bi mni, leh anăn mpŭ mni kơ Yêhôwa Aê Diê Israel. 5Y-Asap jing khua, Y-Sakari jing pô tal dua, leh anăn mâo Y-Jêhiêl, Y-Sêmiramôt, Y-Jêiêl, Y-Matitia, Y-Êliap, Y-Bênaya, Y-Ôbet-Êđôm, leh anăn Y-Jêiêl mâo bruă pĕ brô̆ leh anăn ayŭ đĭng kliă; Y-Asap êyuh dang, 6leh anăn Y-Bênaya leh anăn Y-Jahasiêl phung khua ngă yang ayŭ nanao ki ti anăp hip klei bi mguôp Aê Diê.

Klei Y-Đawit Mmuñ Bi Mni

(KMH 105:1-15; 96:1-13; 106:47-48)

  7Ti hruê anăn Y-Đawit mtă êlâo hĭn brei Y-Asap leh anăn phung ayŏng adei ñu mmuñ bi mni kơ Yêhôwa.
  8 Ơ bi mni bĕ kơ Yêhôwa, iêu wah lač kơ anăn ñu,
   brei phung ƀuôn sang thâo bruă ñu!
  9Mmuñ bĕ kơ ñu, mmuñ bi mni bĕ kơ ñu,
   hưn bĕ jih jang bruă yuôm bhăn ñu!
  10Bi mni bĕ kơ diih pô hlăm anăn doh jăk ñu;
   brei ai tiê phung duah Yêhôwa mâo klei hơ̆k mơak!
  11Duah bĕ Yêhôwa leh anăn klei myang ñu,
   duah bĕ ƀô̆ mta ñu nanao!
  12Hdơr bĕ bruă yuôm bhăn ñu ngă leh,
   klei yuôm bhăn ñu ngă leh anăn klei ñu blŭ kđi,
  13Ơ phung anak čô dĭng buăl ñu Israel,
   Ơ phung anak êkei Y-Yakôp, phung ñu ruah leh!
  14Ñu jing Yêhôwa Aê Diê drei;
   klei ñu phat kđi dôk leh tar ƀar lăn ala.
  15Ñu hdơr nanao kơ klei ñu bi mguôp,
   kơ klei ñu blŭ mtă leh, truh kơ sa êbâo ênuk,
  16 klei bi mguôp ñu ngă leh hŏng Y-Abraham,
   klei ñu kat asei ƀuăn kơ Y-Isăk,
  17 klei anăn ñu bi kjăp leh jing klei bhiăn kơ Y-Yakôp,
   jing klei bi mguôp hlŏng lar kơ phung Israel,
  18êjai lač, “Kơ diih kâo srăng brei čar Kanaan,
   jing kdrêč ngăn dưn kơ diih.”
  19Tơdah diñu jing phung knŏng ƀiă,
   arăng yap amâo mâo yuôm ôh, leh anăn phung jưh bhiâo tinăn
  20hiu rưng mơ̆ng sa găp djuê kơ sa găp djuê mkăn,
   mơ̆ng sa boh ƀuôn ala mtao kơ phung ƀuôn sang mkăn,
  21 ñu amâo tŭ ôh arăng ktư̆ juă digơ̆,
   ñu ƀuah kơ phung mtao kyua digơ̆,
  22êjai lač, “Đăm ruêh ôh phung kâo trôč leh êa ƀâo mngưi,
   đăm ngă jhat ôh kơ phung khua pô hưn êlâo kâo!”
  23 Ơ jih jang lăn ala, mmuñ bĕ kơ Yêhôwa!
   Hưn bĕ grăp hruê klei ñu bi mtlaih.
  24Hưn bĕ klei guh kơang ñu ti krah phung găp djuê mnuih,
   bruă bi kngăr ñu ngă leh ti krah jih jang phung ƀuôn sang!
  25Kyuadah Yêhôwa jing prŏng, năng sĭt kơ arăng bi mni,
   leh anăn ñu jing năng kơ arăng huĭ mpŭ hĭn kơ jih jang phung yang.
  26Kyuadah jih jang yang phung ƀuôn sang jing knŏng rup krah,
   ƀiădah Yêhôwa mjing leh adiê.
  27Klei mpŭ leh anăn klei kdrăm kơah dôk ti anăp ñu;
   klei myang leh anăn klei hơ̆k dôk mbĭt hŏng ñu.
  28Ơ phung găp djuê phung ƀuôn sang, yap bĕ jing dŏ Yêhôwa,
   yap bĕ jing dŏ Yêhôwa klei guh kơang leh anăn klei myang!
  29Yap bĕ jing dŏ Yêhôwa klei guh kơang djŏ kơ anăn ñu;
   djă ba bĕ mnơ̆ng myơr leh anăn hriê ti anăp ñu!
   Kkuh mpŭ kơ Yêhôwa hŏng kdrăp doh jăk.
  30Ktư̆ yơ̆ng bĕ ti anăp ñu, Ơ jih jang lăn ala;
   sĭt nik, lăn ala dôk kjăp, amâo dưi kpư̆ mgei ôh.
  31Brei adiê hơ̆k, leh anăn lăn ala mơak,
   leh anăn brei diñu lač ti krah phung găp djuê mnuih,
   “Yêhôwa kiă kriê!”
  32Brei êa ksĭ gruh, wăt jih jang mnơ̆ng hlăm ñu,
   brei hma mơak, wăt jih jang mnơ̆ng hlăm ñu!
  33Hlăk anăn jih jang ana kyâo srăng mmuñ hŏng klei hơ̆k
   ti anăp Yêhôwa, kyuadah ñu hriê čiăng phat kđi lăn ala.
  34 Ơ bi mni bĕ kơ Yêhôwa, kyuadah ñu jing jăk;
   kyuadah klei ñu khăp sĭt suôr dôk nanao hlŏng lar!
  35 Lač bĕ msĕ mơh:
   “Bi mtlaih bĕ hmei, Ơ Aê Diê kơ klei bi mtlaih hmei,
  bi kƀĭn leh anăn bi mtlaih hmei mơ̆ng krah phung găp djuê mnuih,
   čiăng kơ hmei dưi bi mni kơ anăn doh jăk ih,
   leh anăn mâo klei hơ̆k mơak hlăm klei bi mni kơ ih.
  36Mpŭ mni kơ Yêhôwa, Aê Diê Israel,
   mơ̆ng ênuk hlŏng lar truh kơ ênuk hlŏng lar!”
 Leh anăn jih jang phung ƀuôn sang lač, “Amen!” leh anăn mpŭ mni kơ Yêhôwa!

Arăng Mdưm Phung Lêwi kơ Bruă Hŏng Hip Aê Diê

37Snăn Y-Đawit lui Y-Asap leh anăn phung ayŏng adei ñu tinăn ti anăp hip klei bi mguôp Yêhôwa čiăng mă bruă nanao ti anăp hip tui si klei djŏ grăp hruê, 38leh anăn msĕ mơh Y-Ôbet-Êđôm leh anăn phung năm pluh sa păn čô ayŏng adei ñu; êjai Y-Ôbet-Êđôm anak êkei Y-Yêduthun leh anăn Y-Hôsa pioh kơ bruă kiă ƀăng jang. 39Ñu lui khua ngă yang Y-Sadôk leh anăn phung ayŏng adei ñu phung khua ngă yang ti anăp sang čhiăm Yêhôwa hlăm anôk dlông ti ƀuôn Gabaôn, 40čiăng myơr mnơ̆ng myơr čuh kơ Yêhôwa ti dlông knưl čuh mnơ̆ng myơr nanao aguah leh anăn tlam, tui si jih klei čih leh hlăm klei bhiăn Yêhôwa mtă leh kơ phung Israel. 41Mbĭt hŏng diñu mâo Y-Hêman leh anăn Y-Yêduthun, leh anăn phung mkăn arăng ruah leh anăn pioh kơ bruă bi mni kơ Yêhôwa, kyuadah klei ñu khăp sĭt suôr dôk nanao hlŏng lar. 42Y-Hêman leh anăn Y-Yêduthun mâo ki leh anăn dang pioh ayŭ êyuh leh anăn mnơ̆ng mkăn pioh kơ klei mmuñ doh jăk. Arăng mdưm leh phung anak êkei Y-Yêduthun kơ bruă kiă ƀăng jang.
43 Leh anăn jih jang phung ƀuôn sang đuĕ wĭt grăp čô kơ sang ñu pô, leh anăn Y-Đawit wĭt kơ sang čhiăm čiăng hơêč hmưi kơ phung mnuih hlăm sang ñu.