16

Tế lễ và ca nhạc thờ phượng

1Họ đem Rương của Chúa vào đặt trong trại mà Đa-vít đã dựng lên, rồi dâng các tế lễ thiêu và bình an trước mặt Thượng Đế. 2Dâng tế lễ xong, Đa-vít nhân danh Chúa chúc phước lành cho nhân dân, 3và phân phát cho toàn dân nam nữ mỗi người một ổ bánh mì, một miếng thịt và một chiếc bánh nho.
4Đa-vít cử một số người Lê-vi phục vụ trước Rương của Chúa để cầu nguyện, cảm tạ, và ca ngợi Chúa là Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên: 5A-sáp, trưởng ban; Xa-cha-ri, phó trưởng ban; Giê-yên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hiên, Ma-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết Ê-đôm, và Giê-yên là các nhạc công thụ cầm và thất huyền cầm. A-sáp đánh chũm chọe, 6hai thầy tế lễ Bê-na-gia và Gia-ha-xiên thổi kèn thường xuyên trước Rương giao ước.

Thi thiên tạ ơn của Đa-vít

7Hôm ấy, Đa-vít bắt đầu dùng ca đoàn thầy tế lễ hát xướng cảm tạ Chúa. A-sáp làm nhạc trưởng của ca đoàn.
8Đây là bài ca đầu tiên:
Ôi, hãy cảm tạ kêu cầu Danh Chúa,
Hãy thuật lại cho các dân tộc khắp thế gian
Về những công việc vĩ đại Ngài thực hiện.
9Hãy hát xướng, ca ngợi Chân Thần
Kể hết các thành tích kỳ diệu của Ngài.
Tất cả những người tìm kiếm Chúa, hãy hân hoan!
10Hãy lấy Danh Thánh Ngài làm vinh,
11Hãy tìm kiếm Chúa và thần năng,
Hãy tìm kiếm mặt Ngài mãi mãi.
12,13Hỡi các đầy tớ Chúa, hậu tự Áp-ra-ham,
Các dòng dõi được chọn của Gia-cốp!
Hãy ghi nhớ những công trình vĩ đại,
Các việc kỳ diệu Chúa hoàn thành
Và lời phán xét vô cùng cao cả.
14,15Ngài là Chúa Tể, Chân Thần,
Chúa lưu ý giao ước Ngài mãi mãi,
Ngài phán xét khắp cả nhân gian,
Nhớ Lời Ngài truyền phán suốt muôn năm,
16Nhớ giao ước Ngài lập với Áp-ra-ham,
Cùng lời Ngài thề hứa với Y-sác.
17Gia-cốp được Ngài ban:
Một giao ước đời đời
18“Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an
Làm phần cơ nghiệp.”
19Khi họ còn là thiểu số dân,
Một nhóm người không đáng kể
Đang kiều ngụ trong xứ ngoại bang,
20Lưu lạc giữa các dân tộc
Từ nước này qua nước khác, lang thang.
21Chúa không cho ai được ra tay áp bức,
Ngài quở trách các vua để bênh vực tuyển dân,
22“Đừng động đến những người Ta xức dầu,
Đừng làm hại các tiên tri Ta chọn ban!”
23Thế giới hỡi, hãy hát mừng Thiên Chúa
Ngày lại ngày, hãy thuật lại cứu ân
24Hãy tuyên dương vinh hiển Ngài giữa các nước,
Công bố việc diệu kỳ Ngài cho mọi dân
25Vì Đấng Hằng Hữu thật là vĩ đại,
Ngài đáng kính sợ ca ngợi hơn các thần.
26Vì thần của các dân chỉ là thần tượng
Còn Đấng sáng tạo vũ trụ là Chân Thần
Nơi Chúa ngự đầy uy nghi quyền lực.
27Trước mặt Chúa, rực rỡ vinh quang,
28Hỡi các khối dân tộc, hãy tôn vinh
Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Toàn năng.
29Hãy tôn vinh Chúa cho xứng đáng
Đem lễ vật cung hiến trước Thánh nhan.
Hãy quỳ lạy khi đức thánh khiết Ngài chiếu rạng.
30Hỡi cả thế giới, hãy run rẩy trước Chân Thần!
Địa cầu vẫn vững bền, không sụp đổ.
31Các tầng trời, cũng hãy hân hoan!
Nhân gian hãy vui mừng, hớn hở,
Tất cả các dân! Hãy tung hô rằng:
"Chúa Hằng Hữu ngự trị khắp vũ trụ và thế nhân!"
32Các đại dương và cá biển hãy gầm thét
Các đồng ruộng hãy liên hoan,
33Các cây cối trên rừng thẳm,
Hãy hát mừng trước Thánh nhan,
Vì Chúa ngự đến xét xử thế gian.
34Ô! Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài chí thiên,
Lòng từ ái Chúa tồn tại muôn năm
35Hãy kêu xin Ngài: "Lạy Thần Cứu Độ,
Từ các quốc gia khắp thế gian,
Xin cứu vớt, tập họp và giải thoát.
Để chúng con ghi ân cảm tạ
Và được vinh dự ca ngợi Thánh Danh.
36Y-sơ-ra-ên nhận Chúa là Chân Thần
Ngài đáng chúc tụng đời đời mãi mãi!"
Tất cả nhân dân đều đồng thanh đáp:
"Thành tâm sở nguyện!" và ca tụng Chúa.

Các nhân viên phục vụ quanh Rương giao ước

37Vua Đa-vít chỉ định A-sáp và các anh em người giữ nhiệm vụ coi sóc Rương giao ước của Chúa để chia phiên phục vụ hằng ngày. 38Ô-bết-ê-đôm (con Giê-đu-thun), Hô-sa và 3 anh em người được cắt canh gác cửa Đền tạm. 39Thầy tế lễ tối cao Xa-đốc và đoàn thể các thầy tế lễ phục vụ tại Đền tạm của Chúa Hằng Hữu, tại đỉnh núi Ga-ba-ôn. 40Mỗi buổi sáng và buổi chiều, họ dâng tế lễ thiêu trên bàn thờ cho Chúa, đúng theo luật lệ Ngài đã truyền dạy dân Y-sơ-ra-ên. 41Ban hợp xướng do Hê-man và Giê-đu-thun điều khiển gồm các ca sĩ chọn lọc để ca hát tụng ngợi Chúa Hằng Hữu vì lòng thương xót Ngài còn đến đời đời. 42Hê-man và Giê-đu-thun cũng thổi kèn và đánh chập chỏa hòa tấu với dàn nhạc cử các bài thánh ca của Chúa. Các con trai của Giê-đu-thun giữ nhiệm vụ gác cửa.
43Xong buổi lễ, nhân dân chia tay, mỗi người trở về nhà mình. Còn Đa-vít cũng về cung để chúc phước lành cho hoàng tộc.