16

1Zuangx mienh dorh Tin-Hungh nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ bieqc daaih an jienv Ndaawitv corng nyei ndopv-liuh gu'nyuoz. Ninh mbuo ziouc yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien dorh ga'naaiv fongc horc buov ziec yaac ziec weic jiu tong. 2Ndaawitv fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv liuz, ninh dengv Ziouv nyei mbuox tengx baeqc fingx tov fuqv. 3Ninh aengx bun njuov I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, maiv gunv m'jangc m'sieqv. Mouz dauh duqv norm njuov caux ndunh orv-ziqv caux ndunh a'ngunc biouv-nqaai.
4Ndaawitv paaiv deix ⟨Lewi Mienh⟩ yiem Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang nza'hmien maengx fu-sux, tengx baeqc fingx tov, yaac laengz zingh, ceng Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh. 5⟨Lewi Mienh⟩ zoux bieiv zeiv, Se^kaa^li^yaa zoux da'nyeic, aengx maaih Ye^i^en, Se^mi^laa^motv, Ye^hi^en, Matv^ti^ti^yaa, E^li^apc, Mbe^nai^yaa, O^mbetc E^ndom caux Ye^i^en. Ninh mbuo oix zuqc patv domh daanh baah, fiuv-daanh baah. Aasaapc oix zuqc nqaapv caauh zeiv. 6Sai mienh, Mbe^nai^yaa caux Yaa^haa^si^en, oix zuqc yiem Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang zanc-zanc biomv nzatc.

Ndaawitv Zoc Dor-Ziec Tin-Hungh Nyei Singx Nzung

(Beiv mangc Singx Nzung 105:1-15; 96:1-13; 106:47-48)

7Dongh wuov hnoi Ndaawitv paaiv Aasaapc caux ninh nyei gorx-youz baaux naaiv diuh singx nzung dor-ziec Ziouv.
  8Oix zuqc dor-ziec Ziouv, jouh ninh nyei mengh,
   yiem maanc fingx mbu'ndongx zunh yaangh ninh zoux nyei sic.
  9Oix zuqc dorng jienv ninh baaux nzung, baaux nzung ceng ninh.
   Oix zuqc zunh yaangh ninh zoux yietc zungv mbuoqc horngh nyei sic.
  10Oix zuqc weic ninh nyei cing-nzengc mbuox bungx waac-maux,
   bun zimh lorz Ziouv wuov deix mienh nyei hnyouv njien-youh a'hneiv.
  11Oix zuqc zimh lorz Ziouv caux ninh nyei qaqv,
   zanc-zanc oix yiem ninh nyei nza'hmien.
  12-13O ninh nyei bou, I^saa^laa^en, nyei hoz doic,
   ninh ginv daaih nyei mienh, Yaakopv nyei zeiv-fun aah!
  Oix zuqc jangx jienv ninh zoux liuz wuov deix mbuoqc horngh nyei sic,
   caux ninh zoux peix fuc nyei sic,
   caux ninh nyei nzuih siemv nyei waac.
  
  14Ninh se Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh.
   Ninh siemv nyei waac yiem gormx lungh ndiev.
  15Ninh jangx jienv ninh laengz nyei ngaengc waac taux yietc liuz,
   ninh hatc nyei waac weic yietc cin doic,
  16se caux Apc^laa^ham liepc nyei ngaengc waac,
   dongh ninh houv jienv laengz bun I^sakc nyei ngaengc waac.
  17Ninh zorqv naaiv deix ngaengc waac caux Yaakopv liepc benx leiz-latc,
   jiu bun I^saa^laa^en weic zoux yietc liuz nyei ngaengc waac.
  18Ninh gorngv, “Yie oix zorqv Kaa^naa^an Deic-Bung jiu bun meih
   zoux meih ganh nzipc nyei buonc.”
  19Ninh mbuo mienh zoqc wuov zanc,
   se mienh za'gengh zoqc nyei,
   kungx dingh zepv yiem Kaa^naa^an hnangv,
  20ninh mbuo yiem naaiv norm deic-bung jiex wuov norm deic-bung,
   yiem yietc norm guoqv mingh taux ganh fingx mienh.
  21Ninh maiv bun haaix dauh mienh zeix ninh mbuo,
   weic ninh mbuo nyei gorn ninh hemx ziex dauh hungh diex.
  22Ninh gorngv, “Maiv dungx zoux haaix nyungc bun yie longc youh orn daaih nyei mienh,
   yaac maiv dungx hoic yie nyei douc waac mienh.”
  23Gormx lungh ndiev aah! Oix zuqc baaux nzung ceng Ziouv.
   Hnoi-hnoi zunh yaangh ninh nyei njoux en.
  24Yiem maanc guoqv zunh yaangh ninh nyei njang-laangc,
   yiem maanc fingx mbu'ndongx gorngv ninh zoux mbuoqc horngh nyei sic.
  25Weic zuqc Ziouv se hlo haic, horpc zuqc camv-camv nyei ceng.
   Oix zuqc taaih ninh gauh camv maanc zienh.
  26Weic zuqc zuangx fingx nyei yietc zungv zienh benx miuc-fangx hnangv,
   mv baac Ziouv zeix lungh.
  27Maaih njang-laangc caux haangh daauh yiem ninh nyei nza'hmien,
   ninh yiem nyei dorngx maaih qaqv caux njien-youh.
  28O mienh maanh nyei maanc fingx aah! Oix zuqc ceng Ziouv.
   Oix zuqc ceng Ziouv nyei qaqv caux njang-laangc.
   29Oix zuqc ceng Ziouv puix ninh njang-laangc nyei mbuox,
  dorh fongc horc nyei ga'naaiv daaih yiem ninh nyei nza'hmien.
   Zaangc Ziouv nyei ziangh hoc oix zuqc zuqv cing-nzengc nyei lui-houx.
  30Gormx lungh ndiev oix zuqc sin zinx jienv yiem Ziouv nyei nza'hmien,
   baamh gen liepc duqv wuonv, maiv maaih haaix nyungc haih ndanc dongz.
  31Lungh aah! Oix zuqc njien-youh. Ndau aah! Oix zuqc orn-lorqc.
   Tov bun yiem maanc guoqv mbu'ndongx gorngv, “Ziouv zoux hungh.”
  32Koiv caux yiem koiv nyei ga'naaiv oix zuqc qom qaau nyei mbui.
   Lingh deic caux yiem lingh deic nyei yietc zungv ga'naaiv, oix zuqc njien-youh a'hneiv.
  33Wuov zanc lomc zaangc nyei yietc zungv ndiangx oix baaux nzung,
   oix yiem ninh nyei nza'hmien njien-youh nyei baaux,
   weic zuqc Ziouv daaih siemv lungh ndiev.
  34Oix zuqc dor-ziec Ziouv weic zuqc ninh se longx haic,
   ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.
  35Yaac oix zuqc gorngv, “O yie mbuo nyei Njoux Ziouv, Tin-Hungh aah! Tov njoux yie mbuo.
   Tov meih zorqv yie mbuo gapv zunv daaih bun yie mbuo biaux ndutv maanc guoqv mienh,
  weic bun yie mbuo dor-ziec meih nyei cing-nzengc mbuox,
   yaac nauc nyitc nyei ceng meih.”
  36Oix zuqc ceng Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh,
   yiem yietc liuz taux yietc liuz.
Zuangx baeqc fingx ziouc gorngv, ⟨“Aamen,”⟩ yaac gorngv, “Ceng Ziouv. ”

Liepc Aasaapc Caux Ninh Nyei Gorx-Youz Liuc Leiz Zaangc Tin-Hungh Nyei Jauv

37Ndaawitv bun Aasaapc caux ninh juangc fingx nyei gorx-youz yiem Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang nza'hmien zanc-zanc fu-sux ziux hnoi-hnoi nyei buonc gong. 38Ninh yaac bun O^mbetc E^ndom caux ninh nyei luoqc ziepc betv dauh gorx-youz caux jienv ninh mbuo fu-sux. Ye^ndu^tun nyei dorn, O^mbetc E^ndom, caux jienv Hosaax, zoux zuov gaengh mienh.
39Ndaawitv bun Saax^ndokc sai mienh caux ninh juangc zoux sai mienh nyei gorx-youz, yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx, Gi^mbe^on wuov, yiem zaangc Ziouv nyei biauv nza'hmien. 40Ninh mbuo oix zuqc yiem buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh ndorm-ndorm muonz-muonz ei fiev jienv Ziouv bun I^saa^laa^en Mienh nyei Leiz-Latc Sou fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv. 41Ninh mbuo aengx maaih Hemaan caux Ye^ndu^tun caux zengc njiec ginv daaih nyei mienh, dongh faaux jienv mbuox laengz zingh Ziouv, “Weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.” 42Hemaan caux Ye^ndu^tun liuc leiz nzatc caux caauh zeiv caux nyungc-nyungc nzung nyei jaa-sic weic longc baaux nzung ceng nyei ziangh hoc. Ye^ndu^tun nyei zeiv-fun duqv zoux zuov gaengh nyei mienh.
43Zuangx mienh ziouc nzuonx. Gorqv-mienh nzuonx gorqv-mienh nyei biauv. Ndaawitv yaac nzuonx ganh nyei biauv weic buang waac bun ninh nyei hmuangv doic.