16

Vua Đa-vít Phục Vụ Chúa Trong Đền Tạm

1Người ta rước rương giao ước của Đức Chúa Trời và đặt trong trại mà vua Đa-vít đã dựng; họ cũng dâng tế lễ thiêu và tế lễ cầu an trước mặt Đức Chúa Trời. 2Sau khi dâng tế lễ thiêu và tế lễ cầu an, vua Đa-vít nhân danh CHÚA chúc phước cho dân chúng. 3Vua cũng ban cho mọi người Y-sơ-ra-ên, cả nam lẫn nữ, mỗi người một ổ bánh, một cái bánh chà là và một cái bánh nho.
4Vua lập một số người Lê-vi phụng vụ trước rương giao ước của CHÚA, để cầu khẩn, cảm tạ và ca ngợi CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 5A-sáp là trưởng, phó là Xa-cha-ri, rồi đến Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết-ê-đôm và Giê-i-ên. Họ sử dụng các nhạc khí như đàn hạc, đàn lia; A-sáp đánh chập chỏa; 6hai thầy tế lễ Bê-na-gia và Giê-i-ên thường xuyên thổi kèn trước rương giao ước của Đức Chúa Trời.
7Ngày hôm ấy, lần đầu tiên, vua Đa-vít ban lệnh cho A-sáp và họ hàng ông giữ nhiệm vụ cảm tạ CHÚA:
  8“Hãy cảm tạ CHÚA, cầu khẩn danh Ngài;
   Hãy truyền bá công việc Ngài giữa các dân.
  9Hãy ca hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài;
   Hãy suy gẫm mọi công việc kỳ diệu của Ngài.
  10Hãy hân hoan trong danh thánh Ngài;
   Nguyện lòng những người tìm kiếm CHÚA vui vẻ.
  11Hãy tìm CHÚA và sức mạnh của Ngài;
   Hãy luôn luôn tìm kiếm mặt Ngài.
  12Hãy ghi nhớ những công việc kỳ diệu Ngài đã làm,
   Những phép lạ và những phán xét Ngài đã phán;
  13Hỡi dòng dõi Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài,
   Hỡi con cháu Gia-cốp, những người Ngài đã chọn.
  14Chính Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta,
   Ngài phán xét trên khắp trái đất.
  15Hãy ghi nhớ giao ước Ngài muôn đời
   Và lệnh Ngài truyền đến ngàn thế hệ.
  16Tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham
   Và lời thề cùng Y-sác;
  17Qui luật Ngài đã xác lập
   Với Gia-cốp, giao ước đời đời với Y-sơ-ra-ên.
  18Ngài phán: ‘Ta sẽ ban cho ngươi đất Ca-na-an
   Làm phần cơ nghiệp;’
  19Khi ấy, dân ngươi rất ít,
   Là những kẻ kiều cư trong xứ;
  20Lang thang từ nước này sang nước khác,
   Từ dân này đến dân nọ.
  21Ngài không cho ai áp chế chúng,
   Ngài quở trách các vua vì cớ họ.
  22Chớ đụng đến những kẻ được xức dầu của ta;
   Cũng đừng hại các tiên tri của ta.
  23Mọi người trên trái đất, hãy ca hát cho CHÚA;
   Hằng ngày hãy công bố sự cứu rỗi của Ngài.
  24Hãy tuyên xưng sự vinh quang của Ngài giữa các nước,
   Những công việc kỳ diệu của Ngài giữa các dân.
  25Vì CHÚA là vĩ đại và rất đáng được ca ngợi;
   Ngài đáng được kính sợ hơn hết thảy các thần.
  26Vì tất cả các thần của các dân chỉ là hình tượng
   Nhưng CHÚA làm nên các tầng trời.
  27Trước mặt Ngài là huy hoàng và oai nghi,
   Nơi Ngài ngự là sức mạnh và vui vẻ.
  28Hỡi các dân tộc, hãy dâng lên CHÚA,
   Hãy dâng lên CHÚA vinh quang và sức mạnh.
   29Hãy dâng lên CHÚA vinh quang xứng với danh Ngài;
  Hãy đem lễ vật đến trước mặt Ngài,
   Hãy thờ lạy CHÚA trong sự huy hoàng thánh khiết.
  30Cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài;
   Thật vậy, Ngài thiết lập thế giới và nó không lay chuyển.
  31Hỡi các tầng trời, hãy vui mừng; hỡi trái đất, hãy vui vẻ;
   Hỡi dân cư các nước, hãy tuyên xưng: ‘CHÚA là vua cai trị.’
  32Biển và mọi vật trong biển gầm thét;
   Đồng nội và mọi vật trong đó đều hân hoan.
  33Bấy giờ cây cối trong rừng sẽ ca hát vui vẻ
   Trước mặt CHÚA,
   Vì Ngài đến để phán xét trái đất.
  34Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;
   Tình yêu thương Ngài còn đến đời đời.”
  35Hãy nói: “Lạy Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng tôi, xin cứu rỗi chúng tôi;
   Xin tập họp và giải cứu chúng tôi từ các nước
  Để chúng tôi cảm tạ danh thánh Ngài
   Và được vinh hiển trong khi ca ngợi Ngài.”
  36CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên
   Đáng được chúc tụng đời đời.
 Toàn dân hãy nói: “A-men! Ha-lê-lu-gia!”
37Vua Đa-vít để A-sáp và họ hàng người ở lại đó, túc trực trước rương giao ước của CHÚA và thường xuyên mỗi ngày phụng vụ rương giao ước theo qui định. 38Vua cũng đặt Ô-bết Ê-đôm và họ hàng người, sáu mươi tám người ở đó; Ô-bết Ê-đôm, con trai của Giê-đu-thun, và Hô-sa là người giữ cổng;
39Vua lập thầy tế lễ Xa-đốc và những thầy tế lễ họ hàng người túc trực đền tạm của CHÚA, được đặt ở một nơi cao tại Ga-ba-ôn, 40để thường xuyên mỗi sáng và chiều dâng tế lễ thiêu cho CHÚA trên bàn thờ tế lễ thiêu theo như mọi điều ghi chép trong luật của CHÚA đã truyền cho Y-sơ-ra-ên. 41Cùng với những người ấy, Hê-man, Giê-đu-thun và những người chọn lựa khác được đề cử theo tên để cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương Ngài còn đến đời đời. 42Còn Hê-man và Giê-đu-thun sử dụng kèn, chập chỏa và những nhạc cụ dùng trong các bài hát ca tụng Đức Chúa Trời. Các con của Giê-đu-thun lo việc giữ cổng. 43Tất cả mọi người ra về, ai về nhà nấy; còn vua Đa-vít trở về nhà để chúc phước cho gia đình mình.