16

1Tơdơi kơ ƀing Israel ba mŭt Hip Ơi Adai hăng pioh laih amăng lăm sang khăn jing anih pơtao Dawid hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih kơ hip anŭn, ƀing gơñu pơyơr đĭ khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir ƀơi anăp Ơi Adai yơh. 2Tơdơi kơ Dawid pơyơr đĭ laih khul gơnam pơyơr čuh hăng gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir, ñu bơni hiam kơ ƀing ană plei amăng anăn Yahweh yơh. 3Giŏng anŭn, ñu pha brơi kơ rĭm čô đah rơkơi đah kơmơi ƀing Israel sa tơlŏ ƀañ tơpŭng, sa čơđeh añăm laih anŭn sa kơpŏt boh kơƀâo krô.
4Ñu ăt ruah đơđa amăng ƀing Lêwi hăng jao brơi kơ ƀing gơñu mă bruă kơkuh pơpŭ ƀơi anăp hip Yahweh, jing bruă kwưh rơkâo, hơdơr bơni laih anŭn bơni hơơč kơ Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel. Anai yơh jing anăn ƀing anŭn: 5Asap jing khua prŏng gơñu, Zekharyah jing pô kơiăng, laih anŭn ƀing tŏ tui gơñu jing Yeiêl, Semiramôt, Yehiêl, Matityah, Eliab, Benayah, Ôbed-Edôm laih anŭn Yeiêl. Asap jing pô kač răng răi kraih krin laih anŭn ƀing gah ngŏ anai jing ƀing pĕ khul go̱ng trưng, go̱ng trap yơh. 6Laih dơ̆ng, dua čô khua ngă yang, Benayah hăng Yahaziêl, juăt ayŭp khul tơdiăp ƀơi anăp hip tơlơi pơgop Ơi Adai anŭn.

Tơlơi Adoh Dawid Bơni Hơơč

(Adoh Bơni Hơơč 105:1-15; 96:2-13; 106:1, 47, 48)

7Amăng hrơi anŭn Dawid brơi kơ Asap hăng ƀing djru gơ̆ tơlơi adoh hơđăp bơni hơơč anai kiăng bơni kơ Yahweh:
  8Hơdơr bơni bĕ kơ Yahweh laih anŭn kơkuh pơpŭ bĕ kơ anăn Ñu;
   pơhaih bĕ amăng abih bang ƀing kơnung djuai hơdôm tơlơi bruă dưi mơyang Ñu hơmâo ngă laih.
  9Adoh bơni kơ Ñu, adoh bơni hơơč bĕ kơ Ñu;
   ră ruai bĕ abih bang tơlơi bruă yom pơphan Ñu hơmâo ngă laih.
  10Pơư pơang bĕ amăng anăn rơgoh hiam Ñu yuakơ hơdôm tơlơi bruă anŭn;
   brơi bĕ pran jua hlơi pô hơduah sem Yahweh hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai.
  11Kơnang bĕ pơ Yahweh kiăng kơ Ñu pha brơi tơlơi kơtang Ñu,
   laih anŭn kơkuh pơpŭ bĕ ƀơi anăp ƀô̆ mơta Ñu nanao.
  12Djă̱ hơdơr bĕ hơdôm tơlơi bruă dưi mơyang Ñu hơmâo ngă laih,
   hơdôm tơlơi mơsêh mơyang Ñu laih anŭn hơdôm tơlơi phat kơđi Ñu pơhaih laih ƀơi ƀing rŏh Ñu.
  13Ơ ƀing ană tơčô Abraham, jing ding kơna Ñu hơi,
   Ơ ƀing ană tơčô Yakôb anŭn, jing ƀing Ñu ruah mă laih ăh, djă̱ hơdơr bĕ abih tơlơi anŭn.

  14Ñu yơh jing Yahweh Ơi Adai ta;
   Ñu jing Pô phat kơđi kơ abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah yơh.
  15Yahweh či djă̱ pioh tơlơi pơgop Ñu hlŏng lar,
   laih anŭn khul tơlơi Ñu hơmâo ƀuăn laih či dŏ truh kơ rơbâo rơbăn rơnŭk pơanăp yơh.
  16Ñu či djă̱ pioh tơlơi pơgop Ñu pơjing laih hăng Abraham,
   laih anŭn pơphrâo glaĭ dơ̆ng tơlơi pơgop anŭn hăng Isa̱k yơh tơdang Ñu ƀuăn rơ̆ng hăng gơ̆.
  17Ñu pơkơjăp laih tơlơi ƀuăn rơ̆ng anŭn hăng Yakôb jing ană Isa̱k,
   jing sa tơlơi pơgop hlŏng lar hăng Israel yơh tui anai:
  18“Kơ ih yơh Kâo či pha brơi anih lŏn Kanaan,
   jing hĭ lŏn kŏng ngăn kơ ih pô yơh.”

  19Hlak hlâo adih tơdang ƀing Yakôb kơnơ̆ng hơmâo ƀiă mơnuih đôč,
   ƀing gơñu jing ƀiă yơh laih anŭn jing kar hăng ƀing tuai yơh amăng anih lŏn anŭn.
  20Ƀing gơñu đuaĭ hyu mơ̆ng čar anai truh pơ čar adih,
   mơ̆ng dêh čar anai truh pơ dêh čar pơkŏn yơh.
  21Samơ̆ Ñu ƀu brơi hlơi pô kơtư̆ juă hĭ ƀing gơ̆ ôh;
   kiăng kơ pơgang ƀing gơ̆ yơh Ñu ƀuăh khă hĭ kơ ƀing pơtao tui anai:
  22“Anăm ngă sat kơ ƀing ding kơna Kâo hơmâo ruah laih ôh,
   anăm pơrăm hĭ ôh ƀing pô pơala Kâo.”

  23Adoh bơni bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah!
   Amăng rĭm hrơi pơhiăp pơhaih bĕ tơlơi hiam kơ tơlơi Ñu pơklaih ƀing ta.
  24Pơhaih bĕ tơlơi ang yang Ñu amăng tŏng krah ƀing lŏn čar,
   laih anŭn bruă kơtang mơyang Ñu amăng tŏng krah abih bang kơnung djuai.
  25Ngă bĕ abih tơlơi anŭn yuakơ Yahweh jing prŏng prin laih anŭn năng lăp biă mă kơ mơnuih mơnam bơni hơơč kơ Ñu yơh;
   kơnơ̆ng hơjăn Ñu đôč yơh jing năng lăp kơ mơnuih mơnam huĭ pơpŭ hloh kơ abih bang ƀing yang rơba̱ng.
  26Abih bang ƀing yang rơba̱ng ƀing lŏn čar pơkŏn le̱ng kơ jing rup trah soh sel,
   samơ̆ Yahweh yơh jing Pô hrih pơjing rai khul tal adai.
  27Tơlơi hiam rô̆ laih anŭn tơlơi kơdrưh kơang pơčrang tơbiă mơ̆ng Ñu;
   khul gơnam amăng Sang Yang Ñu pơrơđah tơlơi kơtang mơyang laih anŭn tơlơi ang yang Ñu.
  28Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang mơnuih amăng ƀing kơnung djuai;
   bơni hơơč bĕ kơ tơlơi ang yang laih anŭn tơlơi kơtang Yahweh.
  29Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh lăp hăng anăn ang yang Ñu;
   ba rai bĕ gơnam pơyơr gih laih anŭn rai bĕ ƀơi anăp Ñu.
  Kơkuh pơpŭ bĕ ƀơi anăp Yahweh
   tơdang Ñu pơƀuh rai amăng tơlơi rơgoh hiam Ñu.
  30Huĭ tơtư̆ bĕ ƀơi anăp Ñu, Ơ abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah hơi!
   Lŏn tơnah anai Ñu pơdơ̆ng đĭ kơjăp djơ̆ anih laih anŭn ƀu hơmâo hơget gĕt dưi pơđuaĭ hĭ ôh.
  31Brơi bĕ kơ adai rơngit hơ̆k laih anŭn lŏn tơnah mơak!
   Laĭ bĕ kơ abih bang ƀing lŏn čar tui anai, “Yahweh yơh git gai wai lăng!”
  32Brơi bĕ ia rơsĭ pơdơnai wơ̆t hăng abih mơnơ̆ng mơnuă dŏ amăng anŭn mơak mơai!
   Brơi bĕ khul đang hơma hơ̆k mơak wơ̆t hăng djŏp mơta gơnam tăm amăng anŭn!
  33Giŏng anŭn, abih bang kơyâo pơtâo amăng glai či adoh mơak mơai yơh.
   Ƀing gơñu či adoh mơak yơh ƀơi anăp Yahweh tơdang Ñu rai,
   jing tơdang Ñu rai kiăng kơ phat kơđi lŏn tơnah yơh.

  34Hơdơr bơni bĕ kơ Yahweh, yuakơ Ñu jing hiam klă,
   laih anŭn tơlơi khăp hiam klă Ñu dŏ nanao hlŏng lar.
  35Ur dreo bĕ tui anai, “Pơklaih ƀing gơmơi đa, Ơ Yahweh Ơi Adai gơmơi hơi,
   laih anŭn ba glaĭ bĕ ƀing gơmơi pơ anih lŏn gơmơi mơ̆ng ƀing lŏn čar ƀing tuai,
  kiăng kơ ƀing gơmơi dưi hơdơr bơni kơ anăn rơgoh hiam Ih,
   laih anŭn pơư pơang bơni hơơč kơ Ih.”
  36Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel,
   hlŏng truh kơ hlŏng lar.
Giŏng anŭn, abih bang mơnuih laĭ tui anai, “Amen!” laih anŭn ƀing gơñu bơni hơơč kơ Yahweh.

Ƀing Mă Bruă Kơkuh Pơpŭ Amăng Plei Phŭn Yerusalaim Hăng Plei Pơnăng Gibeôn

37Dawid brơi kơ Asap hăng ƀing tŏ tui gơ̆ dŏ glaĭ pơ anih gah anăp kơ hip tơlơi pơgop Yahweh, kiăng kơ mă bruă kơkuh pơpŭ pơ anŭn nanao tui hăng tơlơi pơđar kiăng rĭm hrơi yơh. 38Ñu ăt lui brơi kơ Ôbed-Edôm hăng nămpluh-năm čô ƀing tŏ tui gơ̆ kiăng kơ djru ƀing gơ̆ mă bruă kơkuh pơpŭ, Ôbed-Edôm jing ană đah rơkơi Yeduthun, hăng Hôsah, jing ƀing gak wai amăng ja̱ng sang khăn anŭn yơh.
39Dawid lui brơi kơ khua ngă yang prŏng hloh Zadôk hăng ƀing khua ngă yang djru gơ̆ mă bruă kơkuh pơpŭ ƀơi anăp sang yang hăng khăn Yahweh ƀơi anih kơdư ƀơi plei pơnăng Gibeôn. 40Rĭm mơguah klăm, ƀing gơñu khŏm pơyơr đĭ khul gơnam pơyơr čuh kơ Yahweh ƀơi kơnưl juăt pơyơr gơnam ngă yang čuh. Ƀing gơñu mă bruă tui hăng rĭm tơlơi pơtă pơtăn hơmâo čih laih amăng hơdrôm hră Tơlơi Juăt Yahweh, jing hră Ñu hơmâo brơi laih kơ ƀing Israel. 41Hrŏm hăng ƀing gơñu jing Heman laih anŭn Yeduthun wơ̆t hăng ƀing pơkŏn Dawid ruah hăng jao bruă laih kiăng kơ bơni hơơč kơ Yahweh tui anai, “Tơlơi khăp Yahweh ăt dŏ truh kơ hlŏng lar.” 42Heman hăng Yeduthun yơh grơ̆ng glăm kơ bruă ayŭ tơdiăp hăng kač răng răi, laih anŭn pĕ khul gơnam ayŭ pơkŏn dơ̆ng kơ tơlơi adoh rơgoh hiam. Ƀing ană đah rơkơi Yeduthun jing ƀing gak wai amăng ja̱ng sang khăn anŭn yơh.
43Giŏng anŭn, abih bang ană plei Israel đuaĭ hĭ mơ̆ng anŭn, rĭm čô glaĭ pơ sang ñu pô, laih anŭn Dawid ăt wơ̆t glaĭ pơ sang ñu pô mơ̆n kiăng bơni hiam kơ sang anŏ ñu.