23

Nhiệm Vụ Của Những Người Lê-vi

1Khi Đa-vít đã già, tuổi cao, vua lập thái tử Sa-lô-môn lên làm vua Y-sơ-ra-ên. 2Vua cũng tập họp tất cả những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ và người Lê-vi. 3Người Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên đều được kiểm kê, tổng số người là ba mươi tám ngàn người. 4Trong số những người ấy, hai mươi bốn ngàn người lo điều hành công việc đền thờ CHÚA; sáu ngàn người là quan viên và thẩm phán; 5Bốn ngàn người canh giữ cổng; bốn ngàn người ca ngợi CHÚA bằng nhạc khí Đa-vít đã chế tạo. 6Vua Đa-vít chia người Lê-vi thành từng ban theo các con của Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri.
  7Các con của Ghẹt-sôn là:
    La-ê-đan và Si-mê-i.
  8Các con trai của La-ê-đan:
    Giê-hi-ên đứng đầu, rồi đến Xê-tham và Giô-ên, tất cả là ba người.
  9Các con trai của Si-mê-i là:
    Sê-lô-mi, Ha-xi-ên và Ha-ran, ba người.
    Những người này là trưởng tộc La-ê-đan;
  10và các con trai của Si-mê-i là:
    Gia-hát, Xi-na, Giê-úc và Bê-ri-a.
    Đây là bốn con trai của Si-mê-i.
    11Gia-hát đứng đầu, thứ nhì là Xi-xa; còn Giê-úc và Bê-ri-a không có nhiều con cháu nên được kể chung vào một tộc.
  12Các con trai của Kê-hát là:
    Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn và U-xi-ên, bốn người.
  13Các con trai của Am-ram là:
    A-rôn và Môi-se;
    A-rôn được tách riêng ra, ông và dòng dõi ông để dâng những lễ vật chí thánh, đời đời dâng tế lễ cho CHÚA, phục vụ Ngài và nhân danh Ngài chúc phước cho dân muôn đời.
14Môi-se là người của Đức Chúa Trời; các con ông được kể vào chi tộc Lê-vi.
  15Các con trai của Môi-se là:
    Ghẹt-sôn và Ê-li-ê-se.
  16Trong vòng con cháu Ghẹt-sôn,
    Sê-bu-ên là trưởng.
  17Con trai của Ê-li-ê-se là:
    Rê-ha-bia, làm trưởng;
    Ê-li-ê-se không có con trai nào khác nhưng Rê-ha-bia có nhiều con cháu.
  18Trong số con cháu của Dít-sê-ha,
    Sê-lô-mi là trưởng.
  19Trong số các con trai của Hếp-rôn,
    Giê-ri-gia là trưởng, thứ nhì là A-ma-ria, thứ ba là Gia-ha-xi-ên và Giê-ca-mê-am thứ tư.
  20Các con trai của U-xi-ên gồm có
    Mi-ca, trưởng và Di-si-gia, thứ.
21Các con trai của Mê-ra-ri là:
    Mác-li và Mu-si.
  Các con trai của Mác-li là:
    Ê-lê-a-sa và Kích.
    22Ê-lê-a-sa chết không có con trai chỉ có con gái và các con trai của Kích, là họ hàng, cưới chúng làm vợ.
  23Các con trai của Mu-si là:
    Mác-li, Ê-đe và Giê-rê-mốt, tất cả là ba người.
24Đây là con cháu Lê-vi theo tông tộc; các trưởng tộc được ghi danh theo tộc mình; họ là những người nam từ hai mươi tuổi trở lên làm công việc phục dịch trong đền thờ CHÚA. 25Vì vua Đa-vít nói rằng: “CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban cho dân Ngài yên ổn và Ngài đến ngự tại Giê-ru-sa-lem đời đời. 26Người Lê-vi cũng không còn phải khiêng đền tạm và những vật dụng phụng vụ nữa.” 27Theo lời dặn sau cùng của vua Đa-vít, người ta kiểm kê số người Lê-vi từ hai mươi tuổi trở lên.
28Vậy, công việc của người Lê-vi là giúp con cháu A-rôn trong việc phục dịch đền thờ CHÚA, coi sóc các sân đền, các phòng bên cạnh, lo việc thanh tẩy các vật dụng thánh và phục dịch đền thờ Đức Chúa Trời. 29Họ cũng lo sắp bánh lên bàn thờ, bột mì cho tế lễ chay, bánh tráng không men, việc nướng bánh, trộn dầu, các cân lượng và kích thước. 30Mỗi buổi sáng và buổi chiều người Lê-vi phải đứng đó cảm tạ và ca ngợi CHÚA; 31và khi tế lễ thiêu được dâng lên CHÚA vào những ngày Sa-bát, ngày trăng mới và ngày lễ. Họ, theo số người đã qui định, thường xuyên túc trực trước mặt CHÚA. 32Như vậy, họ có trách nhiệm về trại hội kiến, về nơi thánh và cùng với con cháu A-rôn, bà con của họ, lo phục dịch đền thờ CHÚA.