23

1Ndaawitv hnyangx-jeiv gox haic aqv, ninh liepc ninh nyei dorn, Saa^lo^morn, zoux I^saa^laa^en nyei hungh.

Lewi Mienh

2Ndaawitv heuc I^saa^laa^en nyei zuangx bieiv zeiv caux sai mienh caux ⟨Lewi Mienh⟩ daaih zunv. 3Ninh mbuo saauv Lewi Mienh faah ziepc hnyangx faaux maengx nyei m'jangc dorn, yietc zungv maaih buo waanc hietc cin dauh. 4Ndaawitv gorngv, “Yiem naaiv deix mienh gu'nyuoz oix zuqc maaih i waanc biei cin dauh gunv zaangc Ziouv nyei biauv nyei gong. Maaih juqv cin oix zuqc zoux jien caux domh jien. 5Maaih biei cin dauh oix zuqc zoux zuov gaengh mienh, aengx maaih biei cin dauh oix zuqc longc yie liuc leiz ziangx zoux nzung nyei jaa-sic ceng Ziouv. ”
6Ndaawitv zorqv Lewi Mienh bun nqoi ziux Lewi nyei dorn, Geson, Ko^haatv caux Me^laa^li nyei bungh buonc.

Geson Mienh

7Geson maaih i dauh dorn Laa^ndaan caux Si^me^i.
8Laa^ndaan maaih buo dauh dorn. Dorn-hlo heuc Ye^hi^en aengx maaih Setaam caux Yo^en.
9Si^me^i maaih buo dauh dorn. Maaih Se^lo^motv, Haa^si^en caux Haalaan. Naaiv se Laa^ndaan nyei bungh buonc bieiv zeiv.
10Si^me^i maaih biei dauh dorn. Maaih Yaa^haatc, Zizaa, Ye^utc caux Mbe^li^yaa. Naaiv deix biei dauh zoux Si^me^i nyei dorn. 11Yaa^haatc zoux dorn-hlo, Zisaa dorn-da'naix. Mv baac Ye^utc caux Mbe^li^yaa maiv maaih dorn camv ziouc funx benx yietc bungh yaac ziux yietc bungh mienh paaiv gong.

Ko^haatv Mienh

12Ko^haatv maaih biei dauh dorn. Maaih Amlaam, Itc^haa, He^mbo^lon caux Utc^si^en.
13Amlaam nyei dorn maaih Aalon caux Mose. Aalon caux ninh nyei zeiv-fun ganh ca'lengc duqv ginv cuotv daaih weic yietc liuz goux gauh cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv, weic yiem Ziouv nyei nza'hmien buov hung fu-sux ninh, dengv ninh nyei mengh buang waac taux yietc liuz. 14Tin-Hungh nyei mienh, Mose, nyei zeiv-fun funx bieqc Lewi Fingx.
15Mose nyei dorn maaih Gesom caux E^li^ye^se.
16Gesom nyei dorn-hlo, Se^mbu^en.
17E^li^ye^se nyei dorn-hlo, Le^hapc^yaa. E^li^ye^se maiv maaih ganh dauh dorn mv baac Le^hapc^yaa maaih dorn camv! nyei.
18Itc^haa nyei dorn hlo, Se^lo^mitv.
19He^mbo^lon nyei dorn maaih Ye^li^yaa zoux dorn-hlo, Aa^maa^li^yaa zoux da'nyeic dauh, Yaa^si^en zoux da'faam, Ye^kaa^me^am zoux da'feix.
20Utc^si^en nyei dorn maaih Mikaa zoux dorn-hlo, Itc^si^yaa zoux da'nyeic.

Me^laa^li Mienh

21Me^laa^li nyei dorn maaih Maali caux Musi.
Maali nyei dorn maaih E^le^aa^saa caux Kitv.
22E^le^aa^saa maiv maaih dorn, ninh daic mi'aqv. Ninh kungx maaih sieqv hnangv. Ninh mbuo nyei baeqv-muoz doic, Kitv, nyei dorn longc ninh mbuo zoux auv.
23Musi maaih buo dauh dorn. Maaih Maali, E^nde caux Ye^le^motv.
24Naaiv se Lewi nyei zeiv-fun ziux ninh mbuo nyei bungh buonc, se ninh mbuo nyei bungh buonc bieiv zeiv, ziux mouz dauh mienh nyei mbuox nyei soux mouc fiev jienv nyic ziepc hnyangx faaux maengx nyei m'jangc dorn, yiem zaangc Ziouv nyei biauv fu-sux wuov deix. 25Ndaawitv gorngv, “Weic zuqc Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, bun ninh nyei baeqc fingx duqv baengh orn, ninh ziouc duqv yietc liuz yiem Ye^lu^saa^lem. 26Lewi Mienh ziouc maiv zuqc gaeng zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh caux yiem ndopv-liuh longc nyei jaa-sic.” 27Ziux Ndaawitv paaiv nyei setv mueiz waac, oix zuqc saauv Lewi Mienh nyei m'jangc dorn yiem nyic ziepc hnyangx faaux maengx.
28Lewi Mienh nyei gong se oix zuqc tengx Aalon nyei zeiv-fun zoux ninh mbuo fu-sux zaangc Ziouv nyei biauv nyei gong. Maaih gong liuc leiz laatc gu'nyuoz nyei dorngx caux weih gormx nyei qongx-qongx, yaac oix zuqc saax yietc zungv cing-nzengc nyei ga'naaiv yaac zoux nyungc-nyungc gong weic fu-sux zaangc Tin-Hungh nyei biauv. 29Ninh mbuo oix zuqc liuc leiz gengx nyei njuov, fongc horc ziec nyei laangh ziqc nyei mbuonv-muonc, maiv maaih ⟨bingv⟩ nyei njuov-bieqc, ziqv daaih nyei njuov, zorpc jienv ga'lanv youh nyei njuov, aengx liuc leiz nyungc-nyungc hlaau caux ndorqc nyei ga'naaiv. 30Ninh mbuo oix zuqc ndorm-ndorm souv jienv laengz zingh ceng Ziouv. Muonz-muonz fih hnangv nyei zoux. 31Taux ⟨bingv⟩ caux Siang-Hlaax caux yietc zungv dingc daaih nyei zipv, haaix zanc dorh buov ziec nyei ga'naaiv fongc horc bun Ziouv nyei ziangh hoc, yaac oix zuqc laengz zingh, ceng Ziouv ziux dingc daaih qiemx longc nyei mienh camv zoqc nyei soux mouc weic zanc-zanc yiem Ziouv nyei nza'hmien fu-sux.
32Hnangv naaic Lewi Mienh ziouc goux Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh caux cing-nzengc nyei dorngx yaac tengx ninh mbuo nyei gorx-youz, Aalon nyei zeiv-fun, zoux zaangc Ziouv nyei biauv fu-sux nyei gong.