24

Các Ban Thầy Tế Lễ

1Các phân ban trong con cháu A-rôn: Các con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 2Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha chúng và không có con; Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma trở nên thầy tế lễ. 3Vua Đa-vít cùng với Xa-đốc, thuộc dòng dõi Ê-lê-a-sa, và A-hi-mê-léc thuộc dòng dõi Y-tha-ma, phân chia các thầy tế lễ thành các ban phục vụ. 4Giữa vòng con cháu Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng tộc hơn là con cháu Y-tha-ma nên người ta phân chia như sau: Mười sáu trưởng tộc thuộc dòng dõi Ê-lê-a-sa và tám trưởng tộc thuộc dòng dõi Y-tha-ma. 5Những người này được phân chia theo ban bằng cách rút thăm vì họ đều là những viên chức thánh điện, viên chức của Đức Chúa Trời, thuộc con cháu Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma.
6Sê-ma-gia là thư ký, con của Na-tha-na-ên, thuộc chi tộc Lê-vi, ghi chép tên của họ trước mặt vua, các quan, thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai A-bia-tha, và các trưởng tộc của thầy tế lễ và người Lê-vi: Cứ mỗi gia tộc thuộc Ê-lê-a-sa thì một gia tộc thuộc Y-tha-ma lại được rút thăm.
    7Thăm thứ nhất trúng Giê-hô-gia-ríp;
    thăm thứ nhì vào Giê-đa-ê-gia;
    8thăm thứ ba trúng Ha-rim,
    thứ tư vào Sê-ô-rim,
    9thứ năm trúng Manh-kia,
    thứ sáu vào Mia-min,
    10thứ bảy trúng Cốt,
    thứ tám vào A-bi-gia,
    11thứ chín trúng Giê-sua,
    thứ mười vào Sê-ca-nia,
    12thứ mười một trúng Ê-li-a-síp,
    thứ mười hai vào Gia-kim,
    13thứ mười ba trúng Húp-ba,
    thứ mười bốn vào Giê-sê-báp,
    14thứ mười lăm trúng Binh-ga,
    thứ mười sáu vào Y-mê,
    15thứ mười bảy trúng Hê-xia,
    thứ mười tám vào Phi-xết,
    16thứ mười chín trúng Phê-ta-hia,
    thứ hai mươi vào Ê-xê-chi-ên,
    17thứ hai mươi mốt trúng Gia-kin,
    thứ hai mươi hai vào Ga-mun,
    18thứ hai mươi ba trúng Đê-la-gia,
    thứ hai mươi bốn vào Ma-a-xia.
19Đây là các ban phục vụ trong đền thờ CHÚA theo những luật lệ mà tổ phụ họ là A-rôn thiết lập như CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền.
20Những con cháu còn lại của Lê-vi:
  Trong con cháu Am-ram có Su-ba-ên,
    trong con cháu Su-ba-ên có Giê-đia.
  21Còn về con cháu Rê-ha-bia,
    Di-si-gia là trưởng.
  22Trong con cháu Dít-sê-ha có Sê-lô-mốt;
    trong con cháu Sê-lô-hốt có Gia-hát.
  23Trong con cháu Hếp-rôn có Giê-ri-gia, con trưởng, A-ma-ria thứ nhì, Gia-ha-xi-ên thứ ba, và Gia-ca-mê-am thứ tư.
  24Trong con cháu U-xi-ên có Mi-ca;
    trong con cháu Mi-ca có Sa-mia.
  25Anh em của Mi-ca là Dít-hi-gia;
    trong con cháu Dít-hi-gia có Xa-cha-ri.
  26Trong con cháu Mê-ra-ri có Mác-li và Mu-si;
    trong con cháu của Gia-a-xi-gia có Bê-nô.
  27Các con trai của Mê-ra-ri là
    Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua và Y-bê-ri.
  28Về dòng Mác-li có Ê-lê-a-sa, người không có con trai.
  29Trong con cháu Kích co
    Giê-rác-mê-ên.
  30Các con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giê-ri-mốt.
 Đó là con cháu Lê-vi theo tông tộc của chúng.
31Họ cũng bắt thăm như những anh em của họ thuộc dòng dõi A-rôn đã làm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-bi-mê-léc cùng trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Những trưởng tộc cũng bắt thăm như những người em của mình.