Giới Thiệu

 Sách Sử Ký I và II ghi lại những biến cố trong sách Sa-mu-ên và Các Vua nhưng theo một quan điểm khác. Có thể nói mục đích của Sử Ký gồm có hai phần:
 1. Mặc dù cả hai vương quốc Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đều gặp nhiều tai họa, Đức Chúa Trời vẫn thành tín giữ những lời hứa của Ngài. Chúa vẫn hành động thực thi chương trình của Chúa cho dân Ngài qua những người sống ở Giu-đa. Trong quan niệm đó trước giả chú trọng vào những thành quả lớn lao của vua Đa-vít và Sa-lô-môn cùng những cuộc cải cách của các vua Giê-hô-sa-phát, Ê-xê-chia, Giô-si-a đồng thời chú trọng vào những người vẫn trung tín với Đức Chúa Trời.
 2. Mô tả nguồn gốc việc thờ phượng Đức Chúa Trời nơi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem và tổ chức của các thầy tế lễ, người Lê-vi trong việc phụng vụ Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít được coi như là người sáng lập các nghi lễ thờ phượng tại đền thờ mặc dù vua Sa-lô-môn là người xây đền thờ.

Bố Cục

1. Gia phả các chi tộc Do Thái 1:1–9:44
2. Vua Sau-lơ và các con tử trận 10:1-14
3. Cuộc trị vì của vua Đa-vít 11:1–29:30
  a. Những khó khăn và thành tích 11:1–22:1
  b. Chuẩn bị cho việc xây đền thờ 22:2–29:30