21

Cov Khana‑aa ua rog rua cov Yixayee

1Thaus cov Khana‑aa tug vaajntxwv kws kaav lub moos Alaj kws nyob huv Neke nov tas cov Yixayee saamswm taug txujkev Athali lug, nwg txawm ua rog rua cov Yixayee hab nteg tau qee leej coj moog lawm. 2Mas cov Yixayee cog lug rua Yawmsaub tas, “Yog koj muab cov tuabneeg nuav rua huv peb txhais teg mas peb yuav muab puab tej moos ua kuas puam tsuaj huvsw le.” 3Yawmsaub kuj noog cov Yixayee lub suab thov, nwg txhad muab cov Khana‑aa rua huv puab txhais teg. Puab txhad muab cov Khana‑aa hab puab tej moos ua puam tsuaj taag huvsw, mas txhad hu thaaj chaw hov hu ua Hauma.

Tug naab tooj

4Puab tawm ntawm roob Hau taug txujkev kws moog rua Havtxwv Lab sub txhad zos dhau Entoo tebchaws moog. Thaus puab saamswm taug kev cov pejxeem ua tsw tau sab ntev. 5Cov pejxeem txhad thuaj ywg Vaajtswv hab Mauxe has tas, “Ua le caag meb yuav coj peb tawm huv Iyi tebchaws lug tuag rua huv tebchaws moj saab qhua nuav? Vem tsw muaj mov noj tsw muaj dej haus, hab peb dhuav tej zaub mov kws tsw muaj qaabhau nuav hwv lawm.” 6Yawmsaub txhad tso naab muaj taug heev lug rua huv cov Yixayee mas cov naab tum puab, cov Yixayee txhad tuag coob heev. 7Cov pejxeem txhad tuaj cuag Mauxe hab has tas, “Peb tau ua txhum vem peb tau thuaj ywg Yawmsaub hab koj. Thov koj thov Yawmsaub muab cov naab nuav coj tawm ntawm peb moog.” Mauxe txhad thov Yawmsaub paab cov pejxeem. 8Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Koj ca le ua ib tug naab muaj taug muab teem rua sau ib tug ncej. Txhua tug kws raug naab tum thaus puab tsaa muag saib tug naab hov mas puab yuav caj sa nyob.” 9Tes Mauxe txawm muab tooj lab ua ib tug naab teem rua sau ib tug ncej. Yog leejtwg raug naab tum es nwg tsaa muag saib tug naab tooj hov nwg txhad muaj txujsa nyob.

Cov Yixayee moog txug Mau‑a

10Cov Yixayee sawv kev moog tsuam chaw nyob rua ntawm Aunpau. 11Puab tsua sawv kev ntawm Aunpau moog tsuam chaw nyob rua ntawm Iye‑anpali huv tebchaws moj saab qhua kws ncaaj Mau‑a saab nub tuaj. 12Puab tsua sawv kev hov ntawd moog tsuam chaw nyob rua huv lub haav Xelej. 13Puab tsua sawv kev hov ntawd moog tsuam chaw nyob rua ntawm tug dej Anoo saab tid kws yog nyob huv tebchaws moj saab qhua huv cov Amaulai lub tebchaws, tsua qhov tug dej Anoo yog Mau‑a tug nrwm teb, yog nyob Mau‑a hab Amaulai ntu nruab nraab. 14Vem le nuav huv phoo ntawv kws has txug Yawmsaub ua rog txhad muaj has tas,
  “Vahe huv Xufa,
   hab tej kwj haav ntawm Anoo,
  15hab tej hauv haav
   moog txug ncua lub moos A
   hab nthuav moog txug Mau‑a nrwm teb.”
16Puab tawm hov ntawd moog txug Npe‑aw kws yog lub qhov dej kws Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le sau cov pejxeem lug ua ke, kuv yuav pub dej rua puab.” 17Cov Yixayee txhad hu zaaj nkauj nuav has tas,
  “Lub qhov dej ca le txhawv dej lug,
   ca peb hu nkauj,
  18yog lub qhov dej
   kws cov thawj khawb ca,
  yog lub kws cov kws ua hlub
   khawb tseg,
  puab swv tej cwj nreg
   hab tej paas nreg.”
Puab tsua tawm ntawm tebchaws moj saab qhua moog txug Mathana,
19hab tawm ntawm Mathana moog txug Nahali‑ee, hab tawm ntawm Nahali‑ee moog txug Npamauj, 20hab tawm ntawm Npamauj moog txug lub haav huv Mau‑a tebchaws ze hauv roob Pixaka kws saib ntsoov rua ntuj nraag teb do.

Cov Yixayee kov yeej Xihoo

21Cov Yixayee khaiv tuabneeg moog cuag Xihoo kws yog cov Amaulai tug vaajntxwv mas has tas, 22“Thov ca peb hlaa koj lub tebchaws moog. Peb yuav tsw nkaag rua huv koj tej laj teb koj tej vaaj txwv maab, peb yuav tsw haus koj tej qhov dej. Peb yuav taug Vaajntxwv Txuj nam Kev Luj moog kuas dhau plhawv koj lub tebchaws.” 23Tassws Xihoo tsw kheev cov Yixayee hlaa nwg lub tebchaws. Nwg txhwj tub rog tuaj tawm tsaam cov Yixayee huv tebchaws moj saab qhua, nwg tuaj nrug cov Yixayee ntaus rog ntawm Yahaj. 24Cov Yixayee xuas ntaaj tua nwg tuag hab txeeb tau nwg lub tebchaws txwj ntawm tug dej Anoo moog txug ncua dej Yanpo moog ti nkaus Aamoo nrwm teb, vem Aamoo nrwm teb ruaj khov. 25Cov Yixayee txeeb tau tej moos nuav huvsw hab cov Yixayee moog nyob huv cov Amaulai txhua lub moos hab nyob huv lub nroog Hesanpoo hab nyob thoob plhawv tej zej zog. 26Hesanpoo yog cov Amaulai tug vaajntxwv Xihoo lub nroog luj. Nwg yog tug kws ua rog rua cov Mau‑a tug vaajntxwv kws kaav ua nwg ntej hab nwg txeeb tau Mau‑a tebchaws huvsw moog txug ncua tug dej Anoo. 27Vem le nuav cov kws txawj phim lug txaj txhad has tas,
  “Ca le tuaj rua Hesanpoo,
   tuaj rhawv tuaj tswm khu Xihoo lub nroog,
  28vem yog muaj suavtawg tawm huv Hesanpoo,
   muaj nplaim tawg tawm huv Xihoo lub nroog
  moog kub Mau‑a lub moos A
   hab cov kws ua hlub huv tej roob Anoo
   puam tsuaj taag.
  29Mau‑a 'e, koj yuav raug txom nyem lauj,
   Khemauj cov tuabneeg 'e,
   mej yuav raug puam tsuaj lauj!
  Khemauj tau ua rua nwg tej tub
   tswv nplaam tebchaws taag,
  hab ua rua nwg tej ntxhais poob
   rua huv Amaulai tug vaajntxwv Xihoo teg.
  30Peb tub tua puab pov tseg huvsw.
   Hesanpoo puam tsuaj
   moog txug ncua Ntinpoo.
  Peb rhuav tshem puab
   moog txug ncua Naufa
   hab txug ncua Mentenpa.

Cov Yixayee kov yeej Npasaa tug vaajntxwv Aus

31Yog le nuav cov Yixayee txhad tau nyob huv cov Amaulai lub tebchaws. 32Mas Mauxe khaiv tuabneeg moog tshuaj lub moos Yaxaw, hab puab kuj txeeb tau tej zej zog ib ncig hov hab muab cov Amaulai kws nyob huv lawv tswv moog.
33Puab tig hlo taug txujkev kws moog peg Npasaa mas Npasaa tug vaajntxwv Aus hab nwg cov pejxeem suavdawg kuj tawm tuaj ua rog rua ntawm Ente‑i. 34Tassws Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Tsw xob ntshai nwg tsua qhov kuv tub muab nwg rua huv koj txhais teg, muab hlo nwg cov pejxeem hab nwg lub tebchaws huvsw, mas koj yuav ua rua nwg ib yaam nkaus le koj tub ua rua cov Amaulai tug vaajntxwv Xihoo kws nyob huv Hesanpoo.” 35Puab txhad le tua Aus hab nwg cov tub hab nwg cov pejxeem suavdawg tsw tshuav ib tug le. Puab txhad txeeb hlo nwg lub tebchaws.