23

Lời tiên tri thứ nhất của Ba-la-am

1Ba-la-am nói với Ba-lác: “Hãy xây tại đây cho tôi bảy bàn thờ và chuẩn bị cho tôi bảy bò đực và bảy chiên đực.” 2Ba-lác làm đúng như Ba-la-am đã nói. Ba-lác và Ba-la-am dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ. 3Ba-la-am nói với Ba-lác: “Vua hãy đứng gần tế lễ thiêu của mình, còn tôi sẽ đi. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với tôi và tôi sẽ thuật lại cho vua điều gì Ngài cho tôi thấy.” Rồi ông đi lên một ngọn đồi trống.
4Đức Chúa Trời hiện ra với Ba-la-am. Ba-la-am thưa với Ngài: “Con có lập bảy bàn thờ và trên mỗi bàn thờ, con đã dâng một bò đực và một chiên đực.” 5Đức Giê-hô-va đặt lời trong miệng Ba-la-am và phán: “Hãy trở về với Ba-lác và nói như thế đó.” 6Ba-la-am trở về với vua, thấy vua và các quan chức Mô-áp đứng gần tế lễ thiêu của vua. 7Ba-la-am nói tiên tri rằng:
  “Ba-lác, vua Mô-áp sai mời tôi từ A-ram,
   Từ đồi núi đông phương, và nói:
  ‘Hãy đến nguyền rủa Gia-cốp cho ta!
   Hãy đến tố cáo Y-sơ-ra-ên!’
  8Người mà Đức Chúa Trời không nguyền rủa, tôi sẽ nguyền rủa làm sao?
   Kẻ mà Đức Chúa Trời không tố cáo, tôi sẽ tố cáo thế nào?
  9Vì từ đỉnh núi tôi thấy Y-sơ-ra-ên,
   Từ đỉnh cao, tôi nhìn họ:
  Kìa là một dân sống biệt riêng,
   Và không đồng hóa với các nước.
  10Ai đếm được bụi cát của Gia-cốp?
   Ai tính được chỉ một phần tư của Y-sơ-ra-ên?
  Xin cho tôi được chết cái chết của người công chính;
   Xin cho tôi được mãn phần giống như họ!”
11Bấy giờ, Ba-lác nói với Ba-la-am: “Ngươi đã làm gì cho ta thế? Ta thỉnh ngươi để nguyền rủa những kẻ thù của ta mà ngươi lại chúc phước cho chúng!” 12Ba-la-am đáp: “Không phải tôi nên cẩn thận nói điều mà Đức Giê-hô-va đặt trong miệng tôi sao?”

Lời tiên tri thứ hai của Ba-la-am

13Ba-lác nói với Ba-la-am: “Hãy đi với ta đến một chỗ khác là nơi ngươi sẽ thấy dân nầy. Nhưng ngươi sẽ thấy chỉ một phần thôi chứ không thấy tất cả. Tại đó, hãy nguyền rủa chúng cho ta.” 14Vậy người dẫn Ba-la-am đến cánh đồng Xô-phim, trên đỉnh núi Phích-ga, rồi lập bảy bàn thờ, trên mỗi bàn thờ dâng một bò đực và một chiên đực. 15Ba-la-am nói với Ba-lác: “Xin vua đứng đây, gần tế lễ thiêu của vua, còn tôi sẽ đi gặp Đức Giê-hô-va ở đàng kia”
16Đức Giê-hô-va hiện ra với Ba-la-am và dạy lời ông phải nói. Ngài bảo: “Hãy trở lại với Ba-lác và nói như thế đó.” 17Ba-la-am trở về với vua, thấy nhà vua và các quan chức của Mô-áp đứng gần tế lễ thiêu của vua. Ba-lác hỏi: “Đức Giê-hô-va đã phán điều gì?” 18Ba-la-am nói tiên tri rằng:
  “Hỡi Ba-lác, hãy đứng dậy và nghe!
   Hỡi con trai Xếp-bô, hãy lắng tai!
  19Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối,
   Cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn.
  Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao?
   Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao?
  20Nầy, tôi đã nhận mệnh lệnh chúc phước;
   Ngài đã ban phước, tôi không thể thay đổi được.
  21Ngài thấy Gia-cốp chẳng đáng chịu bất hạnh
   Cũng thấy Y-sơ-ra-ên không đáng bị khốn cùng.
  Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ ở với họ,
   Trong Y-sơ-ra-ên có tiếng reo mừng của vua.
  22Đức Chúa Trời đã đem dân đó ra khỏi Ai Cập;
   Họ có sức mạnh như bò rừng vậy.
  23Không có bùa ngải nơi Gia-cốp,
   Cũng chẳng có bói toán trong Y-sơ-ra-ên;
  Vì đến lúc người ta sẽ nói về Gia-cốp và Y-sơ-ra-ên rằng:
   ‘Đức Chúa Trời đã làm những việc lạ lùng!’
  24Kìa một dân tộc trỗi dậy như sư tử cái,
   Và vùng dậy như sư tử đực;
  Nó chỉ nằm xuống khi nào cắn xé được mồi
   Và uống máu những con thú bị giết.”
25Bấy giờ, Ba-lác nói với Ba-la-am: “Chớ nguyền rủa họ nhưng cũng đừng chúc phước.” 26Ba-la-am trả lời Ba-lác: “Không phải tôi đã nói với vua rằng tôi phải làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán dặn sao?”
27Ba-lác lại nói với Ba-la-am: “Hãy lại đây, ta sẽ dẫn ngươi đến một chỗ khác. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ bằng lòng cho ngươi nguyền rủa dân nầy tại đó chăng.” 28Ba-lác dẫn Ba-la-am đến đỉnh núi Phê-ô, đối diện hoang mạc. 29Ba-la-am nói với Ba-lác: “Hãy lập cho tôi bảy bàn thờ tại đây và chuẩn bị bảy con bò đực và bảy con chiên đực.” 30Vậy, Ba-lác làm theo lời Ba-la-am đã nói. Ông dâng một con bò đực và một con chiên đực làm tế lễ thiêu trên mỗi bàn thờ.