23

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Nhất

1 Bấy giờ Ba-la-am nói với Ba-lác, “Xin dựng cho tôi bảy bàn thờ tại đây và xin cung cấp cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực.” 2 Ba-lác làm cho Ba-la-am theo lời ông yêu cầu; rồi Ba-lác và Ba-la-am dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ. 3 Ba-la-am nói với Ba-lác, “Xin ngài cứ ở lại đây bên cạnh các của lễ thiêu của ngài, để tôi đi dạo một lát; không chừng CHÚA sẽ đến gặp tôi. Hễ Ngài chỉ bảo tôi điều gì, tôi sẽ báo lại cho ngài.” Rồi ông đi đến một nơi cao vắng vẻ.
4 Bấy giờ Ðức Chúa Trời đến gặp Ba-la-am, Ba-la-am thưa với Ngài, “Con đã lập bảy bàn thờ, và trên mỗi bàn thờ con đã dâng một con bò đực và một con chiên đực.”
5 CHÚA đặt lời trong miệng Ba-la-am và bảo, “Hãy trở lại với Ba-lác, và đây là những gì ngươi phải nói.” 6 Vậy ông trở lại với Ba-lác, và nầy, ông ấy và quần thần của ông đang đứng bên cạnh các của lễ thiêu của ông. 7 Bấy giờ Ba-la-am nói lời sấm của ông rằng,
  “Ba-lác đã cho người rước tôi từ A-ram về đây,
  Vua của Mô-áp đã vời tôi từ các dãy núi ở phương đông đến:
  ‘Hãy đến, hãy nguyền rủa Gia-cốp cho ta;
  Hãy đến, hãy trù ẻo I-sơ-ra-ên cho ta!’
  8 Làm sao tôi có thể nguyền rủa người mà Ðức Chúa Trời không nguyền rủa?
  Làm sao tôi có thể trù ẻo người mà Ðức Chúa Trời không trù ẻo?
  9 Từ trên đỉnh núi tôi đã trông thấy người,
  Từ trên chót đồi tôi đã ngắm nhìn người;
  Kìa, đó quả là một dân sống biệt lập,
  Họ không thể được kể ngang hàng với các dân!
  10 Ai có thể đếm hết bụi của Gia-cốp,
  Hay ai có thể đếm được một phần tư dân số của I-sơ-ra-ên?
  Xin cho tôi được chết cái chết của người công chính,
  Ước chi cuối cuộc đời của tôi được giống như cuối cuộc đời của người!”
11 Bấy giờ Ba-lác nói với Ba-la-am, “Ông đang làm gì cho tôi thế? Tôi rước ông về đây để nguyền rủa quân thù của tôi, nhưng kìa, ông lại chúc phước cho chúng!”
12 Ông đáp, “Tôi há đã chẳng nói với ngài rằng tôi chỉ nói những gì CHÚA đã đặt để trong miệng tôi sao?”

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Nhì

13 Vậy Ba-lác nói với ông, “Xin ông hãy đi với tôi đến một chỗ khác, để ông có thể trông thấy chúng. Ông sẽ chỉ thấy được một phần của chúng thôi, chứ không thấy hết chúng được. Tại đó xin ông hãy nguyền rủa chúng cho tôi.”
14 Ba-lác dẫn ông đến cánh đồng của Xô-phim, rồi lên đỉnh Núi Pít-ga. Ông dựng bảy bàn thờ và dâng trên mỗi bàn thờ một con bò đực và một con chiên đực. 15 Ba-la-am nói với Ba-lác, “Xin ngài cứ đứng bên cạnh các của lễ thiêu của ngài, trong khi tôi đến gặp CHÚA ở đằng kia.” 16 CHÚA gặp Ba-la-am, đặt sứ điệp vào miệng ông, và bảo, “Hãy trở lại với Ba-lác và đây là những gì ngươi phải nói.” 17 Khi ông trở lại với Ba-lác, kìa, ông ấy đang đứng bên cạnh các của lễ thiêu của ông với quần thần Mô-áp của ông. Ba-lác hỏi ông, “CHÚA đã nói những gì?” 18 Bấy giờ Ba-la-am nói lời sấm của ông rằng,
  “Hỡi Ba-lác, xin hãy đứng dậy và nghe;
  Hỡi con trai của Xíp-pô, xin hãy lắng nghe tôi nói:
  19 Ðức Chúa Trời không phải là loài người mà nói dối,
  Ngài cũng chẳng là phàm nhân mà hối cải điều gì.
  Ngài đã hứa, lẽ nào Ngài chẳng thực hiện?
  Lời Ngài đã phán ra, lẽ nào Ngài sẽ chẳng làm cho ứng nghiệm?
  20 Nầy, tôi đã nhận lệnh phải chúc phước,
  Và Ngài đã ban phước, nên tôi không thể làm ngược lại.

  21 Ngài không thấy tội lỗi gì nơi Gia-cốp,
  Ngài chẳng thấy điều chi lầm lỗi trong I-sơ-ra-ên.
  CHÚA, Ðức Chúa Trời của người, đang ở với người;
  Tiếng chúc tụng Ngài là Vua vang dậy ở giữa con cháu người.

  22 Ðức Chúa Trời đã đem họ ra khỏi Ai-cập,
  Sức mạnh của Ngài như sức mạnh của các sừng bò rừng.
  23 Không ai có thể trù ếm chống lại Gia-cốp,
  Cũng không ai có thể dùng phù phép nghịch lại I-sơ-ra-ên;
  Nhưng đến kỳ đã định, người ta sẽ nói về Gia-cốp và I-sơ-ra-ên rằng,
  ‘Hãy xem những gì Ðức Chúa Trời đã làm!’
  24 Kìa, một dân trỗi dậy như một sư tử cái,
  Và vươn mình đứng lên như một sư tử đực!
  Nó sẽ không nằm xuống khi chưa ăn thịt con mồi,
  Và uống máu của con thú nó đã giết.”
25 Bấy giờ Ba-lác nói với Ba-la-am, “Thôi, nếu ông không nguyền rủa chúng được, thì cũng đừng chúc phước cho chúng.”
26 Nhưng Ba-la-am trả lời Ba-lác, “Tôi há đã chẳng từng nói với ngài rằng, ‘Những gì CHÚA bảo tôi, thì tôi phải làm sao?’”
27 Ba-lác nói với Ba-la-am, “Bây giờ hãy đi, tôi sẽ đưa ông tới một chỗ khác, may ra ở đó Ðức Chúa Trời sẽ vui lòng cho ông nguyền rủa chúng cho tôi.” 28 Vậy Ba-lác đem Ba-la-am lên đỉnh Núi Pê-ô, nơi có thể nhìn thấy cả đồng hoang. 29 Ba-la-am nói với Ba-lác, “Xin ngài dựng ở đây cho tôi bảy bàn thờ và xin đem cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực.” 30 Ba-lác làm như lời Ba-la-am yêu cầu, rồi ông dâng trên mỗi bàn thờ một con bò đực và một con chiên đực.