23

1Y-Balaam lač kơ Y-Balak, “Mdơ̆ng bĕ tinei kơ kâo kjuh boh knưl, leh anăn mkra tinei kơ kâo kjuh drei êmô knô leh anăn kjuh drei biăp knô.” 2Y-Balak ngă tui si Y-Balaam lač leh; leh anăn Y-Balak hŏng Y-Balaam myơr sa drei êmô knô leh anăn sa drei biăp knô ti dlông grăp knưl. 3Y-Balaam lač kơ Y-Balak, “Dôk dơ̆ng ti djiêu mnơ̆ng ih myơr čuh, leh anăn kâo srăng nao; năng ai Yêhôwa srăng hriê bi tuôm hŏng kâo, leh anăn ya klei ñu srăng bi êdah kơ kâo, kâo srăng hưn kơ ih.” Leh anăn ñu nao kơ čư̆ kla.

Y-Balaam Hơêč Hmưi kơ Phung Israel

4Aê Diê bi tuôm hŏng Y-Balaam, leh anăn Y-Balaam lač kơ ñu, “Kâo mdơ̆ng leh kjuh boh knưl leh anăn kâo myơr leh sa drei êmô knô leh anăn sa drei biăp knô ti dlông grăp boh knưl.” 5Yêhôwa dưm klei blŭ hlăm ƀăng êgei Y-Balaam leh anăn lač, “Lŏ wĭt bĕ kơ Y-Balak leh anăn blŭ snei.” 6Ñu lŏ wĭt kơ Y-Balak leh anăn nĕ anei, Y-Balak leh anăn jih jang phung khua ala čar Môap dôk dơ̆ng ti djiêu mnơ̆ng ñu myơr čuh. 7Y-Balaam hưn klei bi êdah ñu mâo leh, lač,
  “Mơ̆ng ala čar Aram Y-Balak brei kâo hriê,
   mtao ala čar Môap brei kâo hriê mơ̆ng čư̆ ngŏ.
  ‘Hriê tăm pah bĕ kơ phung Yakôp;
   hriê bĕ, blŭ jhat kơ phung Israel!’
  8Si kâo dưi tăm pah
   kơ phung Aê Diê amâo tuôm tăm pah ôh?
  Si kâo dưi blŭ jhat
   kơ phung Yêhôwa amâo tuôm blŭ jhat ôh?
  9Kyuadah mơ̆ng čŏng čư̆ kâo ƀuh ñu,
   mơ̆ng kbuôn kâo dlăng kơ ñu;
  nĕ anei, sa phung ƀuôn sang dôk hjăn,
   leh anăn amâo yap ñu pô mbĭt hŏng phung găp djuê mnuih ôh!
  10Hlei pô dưi yap ƀruih phung Yakôp,
   amâodah yap sa kdrêč hlăm pă phung Israel?
  Brei kâo djiê hŏng klei djiê phung kpă,
   leh anăn brei klei knhal tuč kâo jing msĕ si ñu!”
11Y-Balak lač kơ Y-Balaam, “Ya ih ngă leh kơ kâo? Kâo iêu ih brei ih tăm pah kơ phung roh kâo, leh anăn nĕ anei, ih knŏng hơêč hmưi kơ diñu.” 12Ñu lŏ wĭt lač, “Kâo amâo srăng răng hĕ čiăng blŭ ya klei Yêhôwa dưm leh hlăm ƀăng êgei kâo?”
13Y-Balak lač kơ ñu, “Hriê bĕ mbĭt hŏng kâo kơ anôk mkăn, mơ̆ng anăn ih dưi ƀuh diñu; ih srăng ƀuh đa đa phung diñu, leh anăn amâo srăng ƀuh jih jang diñu ôh. Snăn mơ̆ng anăn brei ih tăm pah kơ diñu.” 14Ñu atăt gơ̆ kơ hma Y-Sôphim kơ čŏng čư̆ Pisga, leh anăn mdơ̆ng kjuh boh knưl leh anăn myơr sa drei êmô knô leh anăn sa drei biăp knô ti dlông grăp boh knưl. 15Y-Balaam lač kơ Y-Balak, “Dôk dơ̆ng tinei ti djiêu mnơ̆ng ih myơr čuh êjai kâo bi tuôm hŏng Yêhôwa ti adih.” 16Yêhôwa bi tuôm hŏng Y-Balaam leh anăn dưm klei blŭ hlăm ƀăng êgei ñu, lač, “Lŏ wĭt bĕ kơ Y-Balak leh anăn blŭ snei.” 17Gơ̆ lŏ wĭt kơ ñu, leh anăn nĕ anei ñu dôk dơ̆ng ti djiêu mnơ̆ng ñu myơr čuh mbĭt hŏng phung khua ala čar Môap. Y-Balak lač kơ ñu, “Ya klei Yêhôwa blŭ leh?” 18Y-Balaam hưn klei bi êdah ñu mâo leh, lač,
   “Kgŭ bĕ, Ơ Y-Balak, leh anăn hmư̆ bĕ!
   Mđing knga bĕ kơ kâo, Ơ anak êkei Y-Sipôr:
  19Aê Diê amâo jing sa čô mnuih ôh, tơl ñu luar,
   amâodah sa čô anak êkei mnuih, tơl ñu bi mlih klei ñu mĭn.
  Ya klei ñu lač leh, ñu amâo srăng ngă klei anăn mơ̆?
   Ya klei ñu hưn leh, ñu amâo srăng bi truh klei anăn mơ̆?
  20Nĕ anei, kâo mă tŭ leh klei mtă brei hơêč hmưi.
   Ñu hơêč hmưi leh, kâo amâo dưi bi mlih klei anăn ôh!
  21Ñu amâo ƀuh ôh klei dleh hlăm phung Yakôp;
   kăn ñu ƀuh klei rŭng răng rei hlăm phung Israel.
  Yêhôwa Aê Diê diñu dôk mbĭt hŏng diñu,
   leh anăn klei mtao driâo hơ̆k dôk ti krah diñu.
  22Aê Diê atăt diñu kbiă mơ̆ng ala čar Êjip;
   Ñu jing klei ktang kơ diñu msĕ si hlô krŭ.
  23Amâo mâo klei blŭ mdian dưi bi kdơ̆ng hŏng phung Yakôp ôh;
   amâo mâo bruă mjâo dưi bi kdơ̆ng hŏng phung Israel ôh.
  Ară anei arăng srăng lač kơ phung Yakôp leh anăn kơ phung Israel,
   ‘Dlăng bruă yuôm bhăn Aê Diê ngă leh!’
  24Nĕ anei sa phung ƀuôn sang kgŭ msĕ si sa drei êmông gu ana,
   leh anăn diñu dôk dơ̆ng msĕ si sa drei êmông gu knô.
  Ñu amâo đih ôh tơl ñu kĕ ƀơ̆ng leh knuôp ñu,
   leh anăn mnăm leh êrah mnơ̆ng ñu bi mdjiê leh.”
25Y-Balak lač kơ Y-Balaam, “Tơdah ih amâo tăm pah kơ diñu ôh, kăn hơêč hmưi kơ diñu rei.” 26Ƀiădah Y-Balaam lŏ wĭt lač kơ Y-Balak, “Amâo djŏ hĕ kâo hưn kơ ih leh, ‘Jih ya klei Yêhôwa lač, kâo srăng ngă klei anăn’?” 27Y-Balak lač kơ Y-Balaam, “Hriê bĕ, kâo srăng atăt ih kơ anôk mkăn; năng ai Aê Diê brei ih dưi tăm pah kơ diñu mơ̆ng anôk anăn.”
28Snăn Y-Balak atăt Y-Balaam ti dlông čŏng čư̆ Pêôr phă kdrăn tač. 29Y-Balaam lač kơ Y-Balak, “Mdơ̆ng bĕ tinei kơ kâo kjuh boh knưl leh anăn mkra tinei kơ kâo kjuh drei êmô knô leh anăn kjuh drei biăp knô.” 30Y-Balak ngă tui si klei Y-Balaam lač leh, leh anăn ñu myơr sa drei êmô knô leh anăn sa drei biăp knô ti dlông grăp boh knưl.