3

  1Kev puastsuaj los raug lub nroog uas muaj kev dag ntxias,
  kev tua neeg thiab kev npluanuj uas
   koj mus txhav thiab huab tau los!
  2Cia li mloog tej suab nplawm nees,
   tej suab tsheb,
  tej suab nees dhia thiab tej suab tsheb nees ntog nrov.
  3Cov neeg uas caij nees khiav tuaj
  nqa ntaj hniav ci nplas thiab tej hmuv ntse zuag plias!
  Neeg tuag sib tsub sib nias ua tsheej pawg;
  muaj neeg tuag suav tsis txheeb,
   neeg tuaj dawm tej tuag ntawd ntog.
  4Nineves uas yog tus niamntiav tabtom raug rau txim;
  Tus pojniam uas zoo nkauj ua rau
   ntau leej tuag rau nws lub tswvyim phem;
  nws ntxias ntau haivneeg lub siab qauglais rau nws.

  5Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias,
  “Nineves, kuv yuav rau txim rau koj!
  Kuv yuav muab koj hle liabqab ploog rau txhua haivneeg saib,
   luag yuav pom koj qhov chaw txajmuag.
  6Kuv yuav saib koj tsis muaj nqis
   thiab muab txojkev phem kev qias los qhwv koj.
  Tej neeg uas pom koj yuav luag koj plig.
  7Txhua tus uas pom koj yuav fee hlo rau lwm qhov.
  Lawv yuav hais tias, ‘Nineves raug
   puastsuaj tas lawm lauj!
  Puas yuav muaj leejtwg hlub tshua nws thiab?
  Puas yuav muaj leejtwg mus nplig tau nws siab?’ ”

8Nineves, koj tseem zoo tshaj Thenpes uas yog cov Iziv lub tuamceeb nroog thiab los? Nws muaj ib tug dej loj thaiv nws ib yam li tus ntsayeej thaiv; tus dej Niles yog tus uas thaiv nws ntag. 9Nineves kav tagnrho tebchaws Sudas thiab tebchaws Iziv, nws lub hwjchim yeej tsis muaj qhov kawg li; Linpias yog ib lub tebchaws uas koomtes nrog nws thiab. 10Cov neeg hauv lub nroog Thenpes raug luag ntes coj mus lawm. Lawv tej menyuam raug luag ntaus tuag rau txhua txojkev. Luag muab saw hlau khi lawv tej thawjcoj thiab muab faib rau cov neeg uas tuaj ntes tau lawv ntawd cab mus.
11Nineves, koj yuav ntog ib yam li tus neeg qaug cawv! Koj tseem yuav nrhiav kev khiav kom dim ntawm koj cov yeebncuab. 12Koj tej chaw fajxwm yuav zoo ib yam li tej ntoo txiv ncuavpias uas cov txiv siav lawm: Koj tuav tsob ntoo co ces tej txiv poob los nkag koj qhovncauj xwb. 13Koj tej tubrog zoo ib yam li tej pojniam, koj lub tebchaws thiaj tiv tsis yeej koj tej yeebncuab. Hluavtaws yuav kub koj tej nqaj roojvag huv tibsi. 14Mus nqa dej los npaj cia vim luag yuav tuaj vij koj, thiab txhij koj cov tubrog zov tej chaw fajxwm kom zoo! Cia li tsuj av kom nplaum los puab ua thwvcib, thiab muab tej thwvcib ntawd hlawv kom tawv. 15Txawm yog koj yuav ua npaum li cas los xij, koj yuav raug hlawv kub hnyiab tuag lossis raug tua tuag rau hauv tshavrog. Koj yuav raug luag ntiab khiav mus tas ib yam li tej qoobloo uas kooj txomfav muab noj tas lawm.
 Koj huamvam coob ib yam li kooj txomfav ntag.
16Koj tej tub lag tub luam muaj ntau tshaj tej hnubqub saum nruab ntug. Tiamsis nimno lawv ploj tas ib yam li tej kooj txomfav uas nthuav tis ya tas lawm. 17Koj cov nomtswv zoo ib yam li tej kooj txomfav uas los nyob ntawm ntsa lajkab tej hnub uas no no ntag. Tiamsis thaum lub hnub tawm tuaj ziab, lawv ya tas tsis muaj leejtwg paub xyov lawv ya mus rau qhov twg lawm!
18Tus vajntxwv uas kav tebchaws Axilias, koj cov tswvxeev tuag tas, thiab koj cov nomtswv tsaug zog mus ibtxhis! Koj cov pejxeem khiav ua sab ua sua mus rau saum tej roob tsis muaj leejtwg coj lawv rov qab los tsev li lawm. 19Tsis muaj tshuaj kho koj tej qhov txhab, thiab koj tej qhov txhab los yuav tsis txawj zoo. Txhua tus uas hnov txog koj tej kev puastsuaj, lawv yuav luag npuaj teg zoo siab heev. Puas muaj leejtwg khiav dim koj txojkev ua limhiam uas tsis paub kawg li?