3

Ni^naa^we Oix Zuqc Kouv Aqv

  1Guoqv jienv mienh nziaamv nyei zingh oix zuqc kouv aqv.
   Maaih gorngv-baeqc nyei sic caux luv daaih nyei ga'naaiv buangv nzengc.
  Caangv nyei sic yaac maiv dingh.
  2Muangx maah! Biaav-bin nyei qiex mbui fiuv-fiuv nyei,
   cie-yienh guinh guinh japc japc nyei,
  maaz tiux mingh lopc lopc nyei,
   mborqv jaax nyei cie njih njungx njapc nyei.
  3Geh maaz baeng tiux mingh mborqv jaax,
   nzuqc ndaauv zaengh zaengh nyei,
   cang njih njungx njapc nyei.
  Zuqc daix nyei mienh ndui-ndui wuov,
   janx-daic nyei sei maiv haih saauv maiv zienz,
   mienh zungv ndiqv zuqc sei ndorpc.
  4Ni^naa^we hnangv naaiv nor zuqc daaih weic zuqc ninh se hnangv maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn maaih hienx nyei sic camv.
   Ninh zoux nzueic yuoqc mienh, bungx faatv baeng mienh zuqc mietc.
  Ninh bangc ninh hienx nyei sic bun ziex norm guoqv zuqc maaic zoux nouh,
   yaac longc ninh nyei faatv nduov maanc fingx.
  5Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Yie caux meih benx win.
   Yie oix nzien meih nyei junh faaux gomv meih nyei hmien.
  Yie oix bun maanc fingx mangc meih laengh gaengv nyei yiem,
   bun norm-norm guoqv buatc meih zuqc nyaiv.
  6Yie oix zorqv laih hlopv nyei ga'naaiv zoi meih,
   oix ki meih,
   bun meih zuqc mienh qaqv mangc.
  7Haaix dauh buatc meih ziouc oix hluotv nqaang biaux yaac gorngv,
   ‘Ni^naa^we Zingh zuqc baaic huaang mi'aqv. Haaix dauh oix tengx ninh nzauh?’
   Oix zuqc mingh haaix norm dorngx lorz mienh orn ninh nyei hnyouv?”
  8Ni^naa^we aac, meih gauh longx yiem Nai^aa Ndaaih hlen,
   I^yipv Deic-Bung nyei domh zingh, Te^mbetc fai?
  Te^mbetc yaac maaih wuom weih jienv,
   maaih koiv beu jienv ninh,
   maaih wuom zoux ninh nyei zingh laatc.
  9E^ti^o^bie caux I^yipv se ninh nyei qaqv, yaac maiv maaih soux mouc.
   Putv caux Li^mbie yaac tengx ninh.
  10Mv baac ninh corc zuqc caangv mingh,
   zuqc yiem ganh norm deic-bung.
  Yiem diuh diuh jauv-kuv,
   ninh nyei gu'nguaaz zuqc mienh zong huv.
  Ninh nyei zoux hlo nyei zuangx mienh zuqc limc ndoh jienv,
   mienh yaac dingc maengc mangc, zorqv ninh mbuo bun nqoi.
  11Ni^naa^we aac, meih yaac oix zuqc diuv nquin mongh longh.
   Meih oix lorz dorngx biaux ndutv,
   bingx meih nyei win-wangv.
  12Meih wuonv nyei zingh laatc ziouc hnangv ngongh nyorx ndiangx
   maaih zuoqc ndaangc nyei daauh torngx ngongh nyorx biouv.
  Yietv nqamv ziouc ndortv
   bieqc oix nyanc nyei mienh nyei nzuih.
  13Mangc maah! Meih nyei baeng se hnangv yiem meih mbu'ndongx nyei m'sieqv dorn nor.
   Meih nyei guoqv nyei gaengh yiem win-wangv nyei nza'hmien koi nqoi.
   Douz yaac buov mietc meih nyei gaengh sorn.
  14Oix zuqc zaangh wuom liouh jienv win-wangv daaih weih jienv,
   aengx ceix meih nyei zingh laatc wuonv.
  Caix nie zoux nie-zun,
   liuc leiz ziangx nie-zun nyei zorngh.
  15Yiem wuov meih zungv zuqc douz buov qui,
   zuqc nzuqc ndaauv daix meih,
   hnangv jopv-nyeic naqv nzengc gaeng-zuangx nor.
  Gunv hiaangx jiez daaih hnangv jopv-nyeic lunx,
   hiaangx jiez daaih hnangv jopv-nyeic gox.
  16Meih jaa saeng-eix mienh
   gauh camv lungh nyei hleix.
  Mv baac ih zanc maiv buatc mi'aqv,
   hnangv jopv-nyeic yang ndaatv ndaix jienv mingh mi'aqv.
  17Meih nyei zoux hlo nyei mienh hnangv jopv-nyeic nor camv,
   meih mbuo nyei jien yaac camv hnangv yietc domh guanh jopv-nyeic,
   taux juangv nyei hnoi nzopc jienv laatc gu'nguaaic.
  Mba'hnoi yietv cuotv daaih ziouc ndaix jienv mingh mi'aqv,
   maiv maaih haaix dauh hiuv duqv ninh mbuo jiex haaix.
  18O Atc^si^lie nyei hungh diex aah!
   Meih nyei goux yungh mienh m'njormh nzengc mi'aqv.
   Meih nyei zoux hlo nyei mienh yaac m'njormh nzengc.
  Meih nyei baeqc fingx faatv nzaanx nyei yiem wuov mbong,
   maiv maaih haaix dauh dorh ninh mbuo daaih zunv.
  19Meih zuqc mun kouv, zungv maiv haih zorc,
   zuqc mun nyei dorngx siang haic.
  Da'faanh haiz gorngv meih zuqc kouv nyei fienx,
   mienh ziouc a'hneiv nyei mbaix buoz-zaangv,
  weic zuqc maiv maaih haaix dauh maiv zuqc jiex
   meih zanc-zanc zoux doqc nyei sic.