3

  1Thaus tsaus ntuj kws kuv pw sau txaaj,
   kuv nrhav tug kws kuv lub sab nyam,
   kuv nrhav nwg tassws nrhav tsw tau.
  2Kuv yuav sawv tseeg moog
   thoob plawg huv lub nroog,
   moog huv tej kev hab huv tej tshaav puam,
  kuv yuav nrhav tug kws kuv lub sab nyam.
   Kuv nrhav nwg tassws nrhav tsw tau.
  3Cov kws faaj xwm ntswb kuv rua thaus
   puab saamswm taug kev huv lub nroog.
  Kuv nug puab tas, “Mej pum tug
   kws kuv lub sab nyam los tsw pum?”
  4Thaus kuv hlaa dhau puab mivntswv lawm,
   kuv ntswb nwg,
   yog tug kws kuv lub sab nyam.
  Kuv ntsab nkaus nwg
   tsw kaam tso nwg moog le,
  moog txug thaus kuv coj nwg lug
   rua huv kuv nam lub tsev,
   hab nkaag rua huv tug kws xeeb kuv lub txaaj.
  5Yeluxalee tej ntxhais 'e,
   thov mej twv rua tej kauv seb
   hab tej xyuas muas lwj has tas
  mej yuav tsw tshaum tsw tsaa
   kuas ib txujkev sws hlub tswm raag
   moog txug thaus txaus sab tsaiv.

Zaaj Nkauj Peb

Tug hluas nkauj has

  6Leejtwg tawm huv tebchaws
   moj saab qhua tuaj
  zoo yaam le ib twv paa nchu
   kws muaj roj tsw qaab
   hab roj ntoos tsw qaab tsw quas lawg tuaj,
  yog txhua yaam moov tsw qaab
   kws tub laag tub luam xaa tuaj?
  7Saib maj, yog Xalaumoo lub zwm txwv.
   Muaj rau caum leej tub rog
   kws sab tuab vej quas vog,
  yog Yixayee cov tub rog
   kws sab luj sab tuab.
  8Puab coj ntaaj hab puab txawj ntaus rog,
   puab txhua tug rws ntaaj ntawm duav
   faaj seeb xwm txheej thaus tsaus ntuj.
  9Vaajntxwv Xalaumoo
   muab tej ntoo peg Lenpanoo
   ua lub zwm txwv.
  10Nwg muab nyaj ua ncej zwm txwv,
   hab muab kub ua daim txag pheeb
  hab muab ntaub yimlaaj
   pua daim txag rooj nyob.
  Lub zwm txwv saab huv
   yog Yeluxalee tej ntxhais muab tawv tsaj ua.
  11Xi‑oo tej ntxhais 'e,
   ca le tawm moog saib vaajntxwv Xalaumoo,
  nwg ntoo lub mom kub
   kws nwg nam muab looj rua nwg taubhau
  rua nub kws nwg ua tshoob,
   yog nub kws nwg zoo sab xyiv faab kawg.